Terminologie mondziekten en kaakchirurgie

A.   

à chaud  tijdens de acute fase van een ontsteking
à froid  ná de acute fase van een ontsteking
à vue  (net) te zien
abces  met pus gevulde ruimte
abdomen  buik
abductie  van het lichaam af (draaien)
aberratie  afwijking
abrasie - abraderen  afslijten
actinomycose  bacteriële infectie
acuut - acute  plotseling beginnend
adenectomie  operatieve verwijdering van klieren
adenitis  klierontsteking
adenocarcinoom  kwaadaardig gezwel uitgaande van klierweefsel
adenoïd  lijkend op klierweefsel
adenoïd-cystisch cardinoom  soort adenocarcinoom
adenoïdectomie  verwijdering van de neusamandel
adenoom - adenoma  goedaardig gezwel uitgaande van klierweefsel
adhesie  aan elkaar vastgroeien/kleven
adjuvante chemotherapie  aanvullende chemotherapie
adrenaline  vaatvernauwende stof
agenetisch - agenesie  niet ontwikkeld/ aangelegd
agnathie  afwezigheid van een of beide kaken)
akinetisch  zonder beweging
alienus  vreemd lichaam
allergie - allergisch  overgevoelig voor bepaalde stoffen
alveolaris  m.b.t. de tandkas
ameloblastoom  goedaardig gezwel uitgaande van primitief tandmateriaal
amelogenesis imperfecta  niet/ slecht aangelegd tandglazuur
amyloidose  stapelingsziekte
analgesie  pijnloosheid
analgetica  pijnstillende geneesmiddelen
anamnese  voorgeschiedenis
angiografie  afbeelding van vaten m.b.v. contrastvloeistof
Angle klasse I  normale relatie onder-en bovenkaak
Angle klasse 2  onderkaak (relatief) naar achteren
Angle klasse III  onderkaak (relatief) naar voren
angulus mandibulae  kaakhoek
ankylotisch - ankylose  verstijfd/ vastgegroeid
anodontie  tandeloosheid
antagonist  tegenhanger
anterior  voor(zijde)
antibiotica - AB profylaxe  bacterie dodend
antibruxisme  tegen tandenknarsen
apertura piriformis  benige neusopening
apex linguae  tongpunt
apex - apicis  punt/top
apex radicis dentis  wortelpunt van een tand of kies
apexresectie  verwijdering tandwortelpunt
apicaal  top(zijde)
apices  (wortel)punten
apneu  tijdelijk stoppen met ademhalen
appendectomie  verwijdering blindedarm
appendix-ices  aanhangsel/ bijlage
appliceren  aan- opbrengen
arcus  boog
arteria  slagader
arteriitis temporalis  ontsteking slagaderwand voorhoofd
articulair  m.b.t. een of meer gewrichten
artritis  gewrichtsontsteking
artrocentese  gewrichtsspoeling
artrogeen  van het gewricht uitgaand
artros  gewricht
artroscopie  kijkoperatie gewricht
artrotomie  gewrichtsoperatie
ascendens  opstijgend
aspiratie  verslikking/ inademing
atherosclerose  vaatvervetting
atrofisch  geslonken
autoloog  lichaamseigen
autotransplantatie  overplanting weefsel/orgaan binnen eigen lichaam
avulsie - geavulseerd  uitgeslagen, bijv. een tand

B.   

basaalcel nevussyndroom  cysten en huidcarcinomen
benigne  goedaardig
bifurcatie  (wortel)splitsing
biopsie - biopt  uitsnijden van stukje weefsel voor PA-onderzoek
blastoom  gezwel
bloc excisie  uitnemen tumor incl. omringende lymfklieren
bomberende zwelling  uitpuilen
botmetastase  uitzaaiing in het bot
bottrabekel  steunend botschot
bottryoïde cyste  druifvormig
brachycheilie  kortheid van de lip
brachyodontie  kortheid van de tanden
brachytherapie  radiotherapie m.b.v. naalden
brackets  orthodontische slotjes op tand
brady  langzaam
bruxisme  tandenknarsen
bulleuze vorm  blaasvormig

C.   

cachexie  slechte voedingstoestand
Caldwell-Luc  operatie kaakholte
calculated risk  verwacht risico
canalis  kanaal
candida infectie  schimmelinfectie
canule  buis
capitulumfractuur  breuk direct onder het kaakkopje
carcinoom  kwaadaardig gezwel
caries - carieus - carieuze  tandweefselverval
catgut  oplosbaar hechtmateriaal
caudaal  aan de staartkant
causaal  gericht op de oorzaak
caverneus  holte(n)-bevattende
caviteit  holte in tand of kies door caries
cavum nasi  neusholte
cefaal  betrekking hebbend op het hoofd
cementeuze  m.b.t. tandwortelcement
centralis  midden
cephalometrisch  meting schedel
cervix  hals, nek
cheilitis granulomatose  zwelling lippen
cheilofagie  bijten op de lippen
cheilognathopalatoschisis  lip-kaak-gehemeltespleet
circumscripte  scherp begrensd
CMD (cranio mandibulaire dysfunctie)  kaakgewrichtsklachten
collaps  instorting
collumfraktuur  breuk in de opstijgende tak van de onderkaak
commandoresectie  verwijdering kwaadaardig gezwel hoofdhalsgebied
commotio cerebri  hersenschudding
condylaire/condylus  kaakkopje
condylaire resorptie  slinken van kaakkopjes
condylectomie  verwijdering kaakkopje
conjunctiva  bindvlies oog
conservatief behandelen  behoudend (in tegenstelling tot operatie)
contra indicatie  tegenaanwijzing
contusie  kneuzing
contusio cerebri  hersenkneuzing
corondïeus  kroonvormig
coronoïdotomie  verwijderen kroonvormig uitsteeksel
corpus alienum  vreemd lichaam
corticotomie  botinsnijding
coupes  dun schijfje weefsel voor PA-onderzoek
craniaal  aan of naar de kant van de schedel
cranio-mandibulaire dysfunctie (CMD)  kaakgewrichtsklachten
craniotomie  schedellichting
crista iliaca  bekkenkam
Crohn, ziekte van  darmziekte
crowding  dicht op elkaar staande tanden
cryochirurgie  met koude behandelen
curatief  bedoeld om te genezen
curettage - curetteren  schoon/ leegkrabben
cuspidaat  hoektand
CV  chirurgische verwijdering
cytologische punctie  opzuigen van celmateriaal
cytostaticum  stopt celgroei

D.   

debris  afvalmateriaal
deficiëntie  gebrek aan
deformatie  vervorming
degeneratieve  ontaarding
degloving-letsel  huidverwonding
dehiscentie  uiteenwijken van (gehechte) wondranden
demarkatielijn  afscheidingslijn
dentalgie - odontologie  tandpijn
dentine  tandbeen
dentitie  tanden-kiezen, natuurlijk gebit
dentitio difficilis  moeilijke doorbraak van tand/(verstands) kies
dentogeen  vanuit/door de tand
dermatose  veranderingen huid
desolate dentitie  verwaarloosde dentitie
destructie  verwoesting
deviatie  afwijking
diabetes mellitus  suikerziekte, verstoorde insulinehuishouding
diasteem  spleet tussen twee tanden
differentiële diagnose  te overwegen, alternatief, ook mogelijk
diffuse zwelling  verspreid/zonder scherpe begrenzing
discus articularis  gewrichtsschijf
dished face  ingedeukt gezicht
dislocatie  verplaatsing
dissectie  excisie
disseminatie  uitzaaiing -metastasering
distaal  van het midden afgekeerd
distractie osteogenese  uit elkaar trekken, oprekken van bot
divergent / divergerend  van elkaar gaand
dorsaal  rugzijde
dorsum linguae  tongrug
drainage  afvloeien van vocht
ductus Whartoni  afvoergang submandibularis
ductus  kanaal/buis
durum  hard
dysfunctie  gestoorde functie
dysgenesie  gebrekkige ontwikkeling
dysgnathie  aangeboren functionele afwijking kaak
dysmorfofobie  obsessie misvormd lichaamsdeel
dysplasie  abnormale ontwikkeling
dyspneu  ademnood

E.   

echoscopie  beeldvorming door geluidsgolven
ectosteem  buiten de rij
edentaat  tandloos
element  tand of kies
Ellis-Van Creveld-syndroom  dwerggroei
elongatus  verlengen
embouchure  kwaliteit van blaasinstrument bespelen
eminectomie  verwijderen kaakgewrichtsrand
empirisch  ondervindelijk
empyeem  inwendige etterophoping
en bloc  als geheel, aan elkaar
endodontische behandeling  zenuwkanaalbehandeling
endogeen  van binnen uit ontstaan
enucleatie  uitpellen
epidermoïd carcinoom  opperhuid tumor
epitheel/epitheliale  meerlagig oppervlakte-weefsel
epulis  bobbeltje in het tandvlees
erosieve veranderingen  ruw en rood
eruptie  het doorbreken
erythemateus  rood
erythroplakie  rode slijmvliesaandoening
erytromycine  rode bloedstof
ethilon  zijde hechtdraad
etiologie  leer der ziekteoorzaken
exacerbatie  vererging van een ziekte
excessieve  overmatige
excisie  wegsnijden
excisie bioptie  uitsnijden stukje weefsel voor PA-onderzoek
excochleatie  leegkrabben
excoriatie  schaafwond
exofytisch groeiend  naar buiten groeiend
exostose  benige uitwas
expectatief  afwachtend
exploratie  inspecteren/onderzoeken
extirpatie  verwijdering
extractie - geëxtraheerd  uittrekken van elementen
extrusie  naar buiten trekken
extubatie  uitnemen beademingsbuis

F.   

facies lingualis  naar de tong gekeerd
facies - facialis  aangezicht
faradische stroomtesten  test om te zien of tandzenuw nog leeft
faryngitis  keelontsteking
faryngoscopie  inspectie keelholte met buis
fascia  bindweefsel/vlies
fausse route  doorboring langs ipv door wortelkanaal
fenestratie  opening
fibreuze dysplasie  bindweefselachtige vervorming
fibromyxoïde  menggezwel
fibroom  goedaardig gezwel van bindweefsel
fibula lap  uit kuitbeen
fissura  spleet
fissurata  gespleten
fistel  pus afvoergang
fixatie  vastzetten
fixatuur externe  vastzetten m.b.v. constructie buiten lichaam
flap  soort tandvleesoperatie
flebectasie  aderverwijding
foci  ontstekingshaarden
foetide  stinkend
foetor ex ore  slechte reuk uit de mond
follikel  zakje om tandkiem
follow up  voortgezette observatie
foramen rotundum  rond gat in schedelbasis
forced duction  controle oogspier door eraan te trekken
fossa canina  groeve aan voorzijde maxilla t.h.v. hoektand
fractuur  breuk
free way space  afstand tanden
frenulum  lip- tongbandje
furcatie  wortelsplitsing

G.   

gebitselement  tand/kies
gedifferentieerd  eenduidig
geëxtraheerd  uitgetrokken
geïmpacteerd  niet doorgebroken
geïndureerd  verhard
gemodiviceerd  veranderd
gentamycine  soort AB
gingiva  tandvlees
gingivectomie  verwijdering tandvleesrandje
gingivitis  tandvleesontsteking
glandula  klier
glossectomie  verwijdering van de tong
gnatho  kaak-
graft materiaal  huid/slijmvlies dat wordt verplaatst
granulatieweefsel  bindweefsel bij een huiddefect/ ontsteking
granulomateus  korrelig bindweefsel
granuloom  wortelpuntontsteking
Grawitz tumor  niertumor
gutta percha  rubber afsluitmateriaal bij apexresectie
H.   
habituele  vaak terugkerend
halsklierdissectie  operatieve verwijdering lymfeklieren
Headgear  buitenbeugel
hemangioom  bloedtumor
hematoom  bloeduitstorting
herpes simplex  virusinfectie
hilus / hilum  ingang
Hodgkin lymfoom  kwaadaardige lymfklierafwijking
homogene  eenvormig
hyper  overmatig
hyperemisch  doorbloed
hyperkeratose  overmatige verhoorning
hyperparathyreoidie  verhoogde bijschildklier-activiteit
hypertonie  spanning
hypertrofisch  overmatige groeiend
hypo  te weinig
hypoaesthesia  verminderde gevoeligheid
hypodontie  afwezigheid van 1 of meer gebitselementen
hypoplasie  onderontwikkeling weefsel/orgaan
hyposalivatie  te weinig speeksel
I.   
IMF  intermaxillaire fixatie, kaken op elkaar vast
immediate prothese  gebit direct geplaatst na extractie
immuunfluoresentie  onderzoekstechniek P.A.
imperfecta  onvolmaakt
impressie  indeuking
incisie  insnijden
inductie  inleiden
induratie  verharding
infauste prognose  ongunstige prognose
inferior  beneden
infiltraat  beginfase in ontstekingsproces
infiltratieve groei  doordringen
insufficientie  onvoldoende functie
interdentaal  tussen de tanden
intermitterend  met onderbrekingen
intruderen  naar binnen duwen
intubatie  inbrengen van beademingsbuis
invasieve groei  ingroei in ander weefsel
irreversibel  niet omkeerbaar
ITI implantaat  merk implantaat
J.   
jugularis  jukbeen
K.   
Kahler, ziekte van  kwaadaardige botziekte
kerato-acanthoom  goedaardige tumor, lijkt echter op carcinoom
keratose  verhoorning van huid of slijmvlies
Klasse I  - volgens Angle  normale verhouding boven-onderkaak
klasse II  onderkaak relatief naar achteren
klasse III  onderkaak relatief naar voren
klosprothese  vult defect na kaakresectie
kwadrant  kaakhelft
L.   
laceratie  letsel van het oppervlak
laryngoscopie  inspectie strottenhoofd met kijkbuis
larynxcarcinoom (l)  kwaadaardig strottenhoofdgezwel
lateraal  aan/ naar de zijkant
laterognathie  kaak wijkt af naar opzij
lavage  spoelen
le Fort-I-fractuur  lage dwarsfractuur bovenkaak
le Fort-II-fractuur  piramidevormige fractuur bovenkaak+neus
le Fort-III-fraktuur  hoge dwarsfractuur bovenkaak+neus+oogkas
leiomyosarcoom  kwaadaardige spiertumor
lentulonaald  wortelkanaalinstrument
laesie  letsel - afwijking
leukodeem  wit-grijze afschraapbare slijmvliesafwijking
leukemie  bloedziekte
leukoplakie  witte, niet afschraapbare plek slijmvlies
lichen planus  witte huidafwijking, ook op slijmvlies
lichenoide  ziet eruit als lichen
ligatuur  (staal)draad
ligeren  met (staal) draad binden
Lilienfeld  rontgenfoto,m.n. van bijholten
lingua geographica  landkaarttong
lingua fissurata  tong met diepe groeven
linguaal  aan tongzijde
lingualis, nervus  tongzenuw
lipoom  goedaardig vetgezwel
lipshave  verwijderen bovenlaag lip
lokale anesthesie  plaatselijke verdoving
lucentie  opheldering/ donkere plek op röntgenfoto
luxatie  ontwrichting
lymfoïd  lijkend op lymfklierweefsel
lymfomen  lymfklieren
M.   
m.masseter  kauwspier
maligne  kwaadaardig
malocclusie  slechte aaneensluiting
mamma carcinoom  borstkanker
mandibula(ris)  onderkaak
marginale (rand)  zijrand; krap
marsupialisatie  therapie voor een cyste
maxilla(ris)  bovenkaak m.b.t.
maxillectomie  verwijderen van (deel van) bovenkaak
maxillofaciaal prothetisch  bijzondere gebits-en gelaats protheses
mediaan  naar het midden
medicamenteus  met geneesmiddelen
melanoom  kwaadaardige huidafwijking
melanine pigmentatie  huidpigmentatie
meningeoom  hersentumor
mesenchymale tumor  tumor uitgaande van embryonaal weefsel
mesh plaatje  met schroeven vast te zetten
mesiodens  kleine overtollige tand
metabole  mbt de stofwisseling
metastase  uitzaaiing
methotrexaat behandeling  anti-kanker medicijn
mitralisklep  hartklep
morbiditeit  relatieve ziek zijn
morbus Sjögren  ziekte met o.a. droge mond
morsicatio  bijten
MRI  Magnetic Resonance Imaging (soort röntgen)
muceus - muceuze  slijmerig/ speeksel
muco-epidermoid carcinoom  kwaadaardige tumor
mucokele  zwelling door ophoping van slijm
mucoperiost mp  botvlies
mucosa  slijmvlies
multipele  veelvoudig
musculus  spier
mutilatie  verminking
myelitis  van het beenmerg
myogeen  mbt de spieren
myotonie  gespannen spieren
myxoom  meng tumor
N.   
n.infra orbitalis  zenuw onder het oog
naso-endo-tracheale intubatie  inbrengen van narcosebuis via de neus
nasopharynx carcinoom  tumor in neus-keelholte
neckdissectie  lymfeklieren van de hals verwijderen
necrotisch bot  dood bot
nervus mentalis  kinzenuw
nettoyage  schoonmaak
neuropraxie  zenuwbeschadiging
non-Hodgkin lymfoom  lymfklier-tumor
nonunion  niet aan elkaar gegroeid
nonvitale  dode
NSAID  pijnstiller
nuchae  nek
O.   
o.c.  ostitis centralis (wortelpuntontsteking)
o.d.  oculo dexter (rechter oog)
o.s.  oculo sinister (linker oog)
occlusaal  mbt de kauwvlakken
occlusie  contact gebitselementen boven- en onderkaak
odonto - dento  tand
odontalgie  kiespijn
odontogeen fibroom  goedaardige tumor
odontogeen myxoom  goedaardige mengtumor
odontoom  tandgezwel
oedeem  vloeistof-ophoping
oesophaguscarcinoom  kwaadaardig slokdarmgezwel
oligodontie  te weinig tanden
omslagplooi  overgang tandvlees-wang
opaciteit  verdichting op röntgenfoto
OPT  orthopantomogram: overzichtsröntgenfoto
orbita(al)(lis)  oogkas
oropharynx  mond-keel
orthograad  wortelkanaalbehandeling via gaatje in tand
orthograde apexresectie  kanaalvulling via gaatje in tand of kies
os ischii  zitbeen
os ilium - iliaca  heupbeen
ossificerend  botvormend
osteomyelitis  beenmergontsteking
osteoom  goedaardig beengezwel
osteoradionecrose  dood bot na bestraling
osteosarcoom  kwaadaardig, uitgaande van een bot
osteosynthese  na botbreuk vastzetten met staaldraad
osteotomie  doorzaging van bot
ostitis  ontsteking beenweefsel
ostium  opening
P.   
PA  pathologisch anatomisch onderzoek
palatinaal  aan de kant van het verhemelte
palatognathoschisis  spleet in gehemelte en bovenkaak
palatopharyngeus  van het gehemelte naar de keel
palatoschisis  gespleten gehemelte
palatum molle - durum  zachte - harde verhemelte
palliatief  verzachtende medische ingreep
palpatie, palperen  aftasten
pancreas  alvleesklier
panendoscopie  kijkoperatie in alle bijholten
papillae foliatae  geplooide tongpapillen
papilloma  gesteeld wratje
paramediaan  naast het midden
paresthesie  verkeerd/ anders gevoel
parotidectomie  verwijderen oorspeekselklier
parotis  oorspeekselklier
partieel  gedeeltelijk
pectoralis myocutane lap  huid-spier-lap van de borst
pemphigus  blaar, blaas
pemphigus vulgaris  slappe blazen op huid en slijmvliezen
per  tijdens operatie
percussie  kloppen
perforatie  doorboring
peri  rondom
periapicaal  rondom de apex = wortelpunt
pericoronitis  ontsteking rondom de kroon van een element
periost  beenvlies
perizygomaticumdraad  staaldraad om de jukboog heen
persisterend  blijvend
PET-scan  positron-emission-tomography scan
petechia  rode vlekken
pharynx/faryngo  keelholte
phlebectasie  aderverwijding
phlebitis  aderontsteking
piriformis  peervormig
platysma  platte huidspier van de hals
plaveiselcelcarcinoom  kanker
pleiomorf adenoom  meervormige speekselkliertumor
plexus  kluwen van zenuwbanen
plunging ranula  in de hals uitpuilende verstopte speekselklier
pm-lap  pectoralis major lap, huidlap uit de borst
pneumatisch  m.b.t. lucht of ademhaling
post  na de operatie
posterieur  achter
postoperatief  na de operatie
posttraumatisch  volgend op trauma
pp  partiele prothese, gedeeltelijk kunstbegit
pre  voor
pre-auriculaire benadering  via snede vóór het oor
premaligne  voorafgaand aan kwaadaardige gezwel
prepareren  voorbereiden
primair  eerste, voornamelijk
processus alveolaris  kaakwal
processus condylaris  kaakkopje
processus  uitsteeksel
prodromaal  voorafgaand, aankondigend
profunda  in de diepte
profylaxe - profylactisch  ter voorkoming
prognathie  vooruitsteken van de (onder)kaak
prognose  voorspelling
progressief - progressieve  toenemend
progressief  zich uitbreidend/toenemend
prothese rebasen  van nieuwe binnenlaag voorzien
pterygoideus  vleugelvormig
pull-trough  doortrek
pulpitis  ontsteking tandzenuw
punctaat  opgezogen vloeistof
punctie - puncteren  met naald (cel)materiaal opzuigen
purulent  pus
pyogeen  etterverwekkend
pyokele  ophoping van etter
R.   
raciale pigmentatie  pigmentatie bij het ras behorend
radicale resectie  gehele verwijdering
radices relictae  achtergebleven wortelresten
radicis - radix  wortel
radiolucent  doorlaatbaar voor röntgenstralen, zwart
radiopaque  ondoorlaatbaar voor röntgenstralen, wit
radiotherapie  behandeling d.m.v. straling
ranula  verstopte speekselklier onder de tong
recidief  terugkomend
re-excisie  opnieuw uitsnijden
refereeravond  klik hier
regressie  terugkeer
remissie  tijdelijke afname of verdwijning
repositie  terugplaatsen
resectie  verwijdering
resorptie  oplossen
retardatie  vertraagde ontwikkeling
retentio dentis / geretineerd  niet doorbreken van element
reticulair  netvormig
retractie  terugtrekking
retrognathie  naar achteren staan van de kaken
retrograad  afsluiting apexresectie van onderaf
retroversie  achteroverkantelen
retrusie  naar achteren verplaatst
reuscelcarcinoom (tumor)  goedaardige tumor
reversibel  omkeerbaar
rhomboide glossitis  ruitvormige tongafwijking
rigide  stijf
S.   
sarcoid  - sarcoïdose  klein huidgezwel
Schwannoom  goedaardige tumor van zenuwweefsel
schisis  spleet/ splijting
scintigrafie  (nucleaire) botfoto's
secundaire  erna, vervolgens
segmentale  gedeeltelijke
semilunaris  halvemaanvorming
semirigide  niet zo buigzaam
sensibiliteit  gevoeligheid
sequestratie  (bot)afstoting
sequestrotomie  afgestoten bot verwijderen
sialo  speeksel
simultaan  gelijktijdig
sinus lifting  sinus bodem verhoging
sinusitis  ontsteking bijholte
sonderen  aanprikken
speekselsecretie  speekselvloed
splenectomie  verwijderen milt
splitskingraft  opperhuidtransplantatie
spongiosa  beenmerg
stagering  bepalenvan het stadium van ontwikkeling
stomatitis aftosa  ontsteking mondslijmvlies
stomato  mond
subconjunctivaal  onder het hoornvlies
subfebriele temperatuur  verhoging, net geen koorts
submucosaal abces  onder het slijmvlies
sulcus  spleet
superior/ supra  boven
supraconstructie  brug
suprahyoideus  aan de tongbasis gelegen
suprahyoidale  boven het tongbeen
suprapubisch  boven het schaambeen
suspect  verdacht
suspensie  oplossing, vloeistof
symptomatisch - symptoom  uiting bij/van ziektebeeld
systemische ziekten  uitbreiding over het gehele lichaam
systole - diastole  pompcyclus van het hart
T.   
tabula interna  binnenkant bot
tachycardie  snelle hartwerking
temporaal  aan de kant van de slaap
TMG  temporomandubulair (kaak)gewricht
Towne  soort rontgenfoto
tracheotomie  operatieve opening luchtpijp
transversaal  van voor naar achteren
trifurcatie  wortelsplitsing in drieën
trigeminus neuralgie  aangezichtspijn
trigger point  gevoelige plek
trigonum retromolare  gebied achter de onderkiezen
trismus  kaakklem
troicart  holle insteekbuis
tuber maxillaris  gebied achter de bovenkiezen
U.   
ulceratie/ ulcus  zweer
uvula  huig
V.   
vena  ader
verruceus  bloemkoolachtig
verstandskies  M3 (4xM3 = alle vier)
vestibulum  toegang
VPI  volledige prothese immediaat
W.   
ductus Whartoni  uitvoergang oorspeekselklier
WHV  Whitehead Varnish Tampon
White sponge nevus  wittige afwijking
Winterspalk  spalk met knopjes
Z.   
(arcus)zygomaticus  jukboog
zygomafractuur  jukboogbreuk


 

printen