Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Vrije competitie, Geesteswetenschappen

Deadline: Doorlopend.

Dit subsidieinstrument richt zich op onderzoeksprogramma's met een overwegend
geesteswetenschappelijke component. Een programma dient uit minimaal 2 (door NWO
gefinancierde) deelprojecten te bestaan met daartussen een duidelijke onderlinge samenhang. Deze
samenhang dient tot uiting te komen in een synthetiserend eindproduct, waarmee aantoonbare
meerwaarde wordt bereikt ten opzichte van afzonderlijke uitvoering van de deelprojecten. Het
programma dient een centrale probleemstelling te hebben die in de verschillende deelprojecten nader
wordt uitgewerkt.

Aanvragen moeten aan de volgende eisen voldoen:
? inhoudelijk een overwegend geesteswetenschappelijke component
? aan te vragen budget tussen de ? 500.000 en ? 1.000.000. Bij overschrijding van dit maximale
bedrag is medefinanciering door een andere instelling noodzakelijk
? maximale subsidietermijn is zes jaar voor het gehele programma
? duidelijke inbreng van de aanvrager(s)
? synthese als een van de eindproducten. Het is aan de beoordelingscommissie om te bezien of
de aanvraag in voldoende mate aan (de voorwaarden van) de syntheseverplichting voldoet
? de uitvoerder van de synthese is vooraf bekend; uitvoerders van de deelprojecten hoeven op
het moment van behandeling dat nog niet te zijn


Informatie: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_4XHDR5

printen