Kinderpsychologie

Nazorg na vroeggeboorte door de kinderpsycholoog

Kinderen die te vroeg geboren zijn of met een laag geboortegewicht, hebben een verhoogde kans op een achterstand in hun motorische en/of verstandelijke ontwikkeling. Soms zien we ook meer gedragsproblemen bij deze kinderen. Het is belangrijk om deze problemen op jonge leeftijd te signaleren, zodat bijtijds passende hulp kan worden ingezet.

Wanneer uw kind twee jaar is, wordt er naast de reguliere controle bij de arts daarom ook een aparte afspraak met de kinderpsycholoog gemaakt voor een ontwikkelingsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats bij de afdeling Pediatrische Psychologie (receptie L) Kindergeneeskunde, Polikliniek VU medisch centrum. Voor deze afspraak ontvangt u automatisch een oproep met daarin de datum van het onderzoek en een folder met uitleg over het onderzoek en vragenlijsten over uw kind.


Het ontwikkelingsonderzoek

We beginnen de ochtend altijd met een aantal vragen over de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot nu, zoals: Hoe is het met de gezondheid? Hoe gaat het met eten en slapen? Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf? Hoe verloopt de motorische ontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling?
Juist bij jonge kinderen is het erg belangrijk om te weten hoe de ontwikkeling is verlopen en of u  misschien problemen ervaart met de ontwikkeling of het gedrag van uw kind.

Daarna wordt in uw aanwezigheid het ontwikkelingsonderzoek afgenomen. Wij maken dan gebruik van de Bailey Scales of Infant Development-versie III (BSID-III), dit is een ontwikkelingstest voor kinderen tussen de 0 en 42 maanden, die zowel de verstandelijke als motorische ontwikkeling in kaart brengt en in heel Nederland gebruikt wordt als screeningsinstrument bij jonge kinderen.

Dit onderzoek houdt in dat de ontwikkeling van uw kind spelenderwijs in kaart wordt gebracht. Dit doen we door middel van allerlei spelletjes zoals het maken van puzzeltjes, het bouwen van een torentje, zoeken van verstopt speelgoed en begrip van plaatjes. Ook wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling. Het gaat hierbij om de hand- en vingerbewegingen (fijne motoriek), zoals het oppakken van kleine voorwerpen en het vasthouden van een potlood. Maar ook de grove motoriek wordt bekeken, zoals rennen, schoppen tegen een bal, traplopen en evenwicht bewaren.

De resultaten van dit ontwikkelingsonderzoek maken duidelijk of uw kind zich overeenkomstig zijn/haar leeftijd ontwikkelt. Ook kan na dit onderzoek worden bekeken of er gebieden zijn waar extra aandacht aan besteed moeten worden, zoals gedrag, taal, motoriek of de verstandelijke ontwikkeling in meer brede zin. Bij de interpretatie wordt rekening gehouden met het feit dat uw kind te vroeg geboren is. Er wordt daarom gewerkt met een gecorrigeerde leeftijd (de uitgerekende datum wordt als uitgangspunt gebruikt). Daarnaast houden we er natuurlijk altijd rekening mee dat uw kind nog maar 2 jaar is en zijn/haar aandacht misschien nog niet zo lang kan vasthouden.

Het ontwikkelingsonderzoek bij de kinderpsycholoog duurt ongeveer 1,5 uur en wordt zoveel mogelijk gepland voorafgaand aan de controleafspraak bij de arts.


De uitslag

Een week na het ontwikkelingsonderzoek stellen wij u telefonisch van de uitslag op de hoogte. Er wordt dan eerst stilgestaan bij hoe wij uw kind hebben meegemaakt tijdens het onderzoek. Daarna bespreken we met u de uitslag van het ontwikkelingsonderzoek (BSID-III); komt de ontwikkeling overeen met wat verwacht mag worden voor de leeftijd? Zijn er dingen die erg goed gaan of loopt uw kind misschien (op bepaalde gebieden) achter vergeleken met leeftijdsgenootjes? Uiteraard horen wij dan ook graag van u of u herkent wat wij gezien hebben.

Wanneer er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of wanneer er bijvoorbeeld slaap-, eet- of opvoedingsproblemen zijn, zullen wij (samen met de arts) meedenken over passende hulp. Soms kunnen wij hiervoor zelf adviezen geven, in andere gevallen verwijzen wij u door naar de juiste instantie voor bijvoorbeeld fysiotherapie of opvoedingsondersteuning. Sommige kinderen lopen wat achter in de spraak- en taalontwikkeling. Het is belangrijk hier op jonge leeftijd al alert op te zijn. Daarom werken we nauw samen met de logopedisten van het Audiologisch Centrum van ons ziekenhuis. Zij kunnen goed bekijken hoe uw kind in staat is taal te begrijpen en zelf te gebruiken en of er bijvoorbeeld hulp nodig is van een logopedist.
Mogelijke verwijzingen vinden uiteraard altijd in overleg met u plaats.

Mocht u nog vragen hebben over het ontwikkelingsonderzoek op tweejarige leeftijd dan kunt u contact opnemen met de afdeling Pediatrische Psychologie: 020-4440861.

printen