Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Wat kan uw omgeving betekenen?

Diabetes heb je niet alleen. Zoals een Amerikaanse auteur het eens formuleerde: "It's all in the family". Vrienden, familie en collega's in de omgeving van iemand met diabetes hebben in de praktijk van alledag allemaal, in meer of mindere mate, te maken met de gevolgen van de diabetes. Weliswaar voert de persoon met diabetes de behandeling zelfstandig uit, maar er kunnen zich situaties voordoen waarin de hulp van mensen uit de omgeving gewenst is. Bijvoorbeeld bij een (dreigende) hypoglykemie (te laag bloedsuikergehalte).

De omgeving leeft mee met de persoon met diabetes, zeker wanneer het een familielid, partner of goede vriend betreft. Deze betrokkenheid zal in de regel door de persoon met diabetes worden gewaardeerd en hem of haar helpen bij het omgaan met de dagelijkse last van de diabetes. Wanneer er sprake is van over-betrokkenheid bij de ander kan dit leiden tot spanningen en conflicten in de relatie. Iemand met diabetes kan zich als een kind behandeld of "gecontroleerd" voelen en komt, begrijpelijkerwijs, hiertegen in verzet. Anderzijds valt het goed te begrijpen, en te waarderen, dat wanneer iemand met diabetes duidelijk problemen heeft met de diabetesregulatie de naasten zich zorgen gaan maken en hulp willen bieden. Het is voor de naasten van iemand met diabetes niet altijd eenvoudig om de balans te vinden tussen enerzijds het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt (autonomie) en anderzijds betrokken zijn en hulp bieden wanneer dat noodzakelijk of gewenst is. Het is van groot belang dat de persoon met diabetes en zijn of haar naasten hierover (leren) praten. Alleen door goede communicatie kan bereikt worden dat beide "belangen" worden gediend. Dit kan soms betekenen dat er "onderhandeld" moet worden tussen de partner of naaste en de patiënt en er concrete afspraken moeten worden gemaakt. Het helpt als degene met diabetes kan aangeven hoe hij of zij het liefst geholpen zou worden en waarmee (niet). Afspraken helpen beide partijen om de communicatie over de diabetes en ieders verantwoordelijkheid hierin te bewaken en conflicten op te lossen. Wanneer de persoon met diabetes en diens naaste(n) er niet uitkomen, kan professionele hulp worden ingeschakeld, bijvoorbeeld van een psycholoog.

printen