Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Missie en visie afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

28 januari 2014

Missie

De afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van VUmc levert inspirerend en vernieuwend onderwijs en onderzoek dat bijdraagt aan generalistische, continue en persoonsgerichte zorg voor patiënten in de eerste lijn en aan proactieve zorg met accent op functionele autonomie en kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen met multimorbiditeit, ongeacht de setting waarin ze verblijven. Zij streeft, o.a. in haar eigen universitaire huisartsenpraktijk en universitaire praktijk ouderengeneeskunde in wording, het academisch netwerk huisartsgeneeskunde en het universitair netwerk ouderengeneeskunde actief de integratie van patiëntenzorg, onderwijs, opleiding, onderzoek en zorginnovatie na, met als doel dat de patiënt daar beter van wordt.

Visie

De afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde is bij het verwerven, toepassen en overdragen van kennis gericht op de continue verbetering van de gezondheidszorg en focust hierbij op de generalistische eerstelijnszorg voor alle patiënten en - waar het de oudere patiënt met complexe multimorbiditeit betreft - op proactieve zorg met bijzondere aandacht voor de gevolgen van ziekten. We voelen ons verantwoordelijk voor voldoende beschikbaarheid en spreiding van deze zorg.  In ons werk gaan betrokkenheid en zorgvuldigheid samen met onze ambitie om steeds een stap verder te komen in onze kennis en de toepassing en verspreiding daarvan. In onze snel veranderende samenleving waarin de zorg door marktwerking en specialisatie van zorgaanbieders fragmentarisch en versnipperd dreigt te worden, focussen wij op samenhang in zorg, onderwijs en onderzoek. Daarbij spelen we steeds in op maatschappelijke ontwikkelingen die we actief volgen, waarop we met elkaar reflecteren en waar we een herkenbare bijdrage aan leveren. We werken aan onze missie met elkaar en met andere zorgverleners, docenten en onderzoekers binnen en buiten VUmc, gedreven, gedegen, en creatief, met plezier en waardering voor de ander.

We doen het voor:

- Patiënten
- Geneeskundestudenten,
- Huisartsen-in-opleiding,
- Specialisten ouderengeneeskunde-in-opleiding,
- Huisartsen,
- Specialisten Ouderengeneeskunde,
- Andere werkers in de eerstelijns zorg, transmurale zorg en ouderenzorg,
- Opdrachtgevers van onderzoek,
- Beleidsmakers.

We doen het door:

- een leer- en werkomgeving te creëren die mensen inspireert, uitdaagt en stimuleert;
- een bijdrage te leveren aan de vernieuwing en de uitvoering van het onderwijscurriculum voor geneeskundestudenten, met het accent op de ontwikkeling van het onderwijs en on-derzoek in klinisch redeneren;
- toekomstbestendige medisch deskundige en communicatief vaardige huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde af te leveren;
- een bijdrage te leveren aan de bij- en nascholing van artsen en andere werkers in de eerstelijns zorg, transmurale en tweedelijns ouderenzorg;
- in onze academische netwerken te experi-menteren met zorg, onderzoek, onderwijs, opleiding en de databases maximaal in te zetten voor kwaliteitsverbetering op al deze gebieden;
- generalistische, persoonsgerichte continue zorg op academisch niveau te leveren in de Universitaire Huisartsen Praktijk;
- een universitaire praktijk ouderenzorg op te zetten;
- een dialoog te voeren tussen onderzoekers, onderwijsgevers, zorgprofessionals en beleidsmakers;
- patiëntgebonden en toegepast onderzoek uit te voeren dat aansluit bij vragen uit de huisartsgeneeskundige en ouderengeneeskundige praktijk op het terrein van diabetes en overgewicht, soma en psyche, huisartsgeneeskundige ouderenzorg, psychogeriatrie, gerontopalliatieve zorg en geriatrische revalidatiezorg;
- de resultaten van het verrichte onderzoek te verspreiden onder alle belanghebbenden en een bijdrage aan richtlijnontwikkeling en implementatie van nieuwe kennis te leveren.

bron: Origineel

printen