Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Keuzestage in de Hematologie "Common Trunck

Keuzestage hematologie in de "common trunck"
 
Gekozen is ervoor om het accent te leggen op het opdoen van ervaring in de supportive care van patiënten met hemato-oncologische ziekten, met een "aanraking" van andere problematiek in besprekingen en visites. Daarom wordt de stage doorgebracht op de klinische afdeling. Een poliklinische (deel)stage is niet zinvol, gezien de intensiteit van de problematiek en de afwezigheid van mogelijkheden tot voldoende patiënten follow-up.

De assistent wordt uitgenodigd tot deelname in een scala van besprekingen en leermomenten
(zie addendum I).

De canmeds competenties zijn als volgt:
 

Medisch handelen

1. Bezit kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.
2. Past het diagnostisch en therapeutisch arsenaal van het vakgebied
   goed, en waar mogelijk, evidence-based toe.

Meer gedetailleerd:

De AIOS heeft kennis ten aanzien van de hematopoiese, lymfopoiese en de afwijkingen daarin.

De AIOS heeft kennis ten aanzien van de kenmerken van anemie, trombocytopenie, leucopenie en ten aanzien van de maligne processen, uitgaande van beenmerg en lymfatisch weefsel. Hij is op de hoogte van de oorzaken en de frequentie van de diverse ziekten.

De AIOS bezit kennis ten aanzien van het vaststellen en het interpreteren van patiëntgebonden factoren die consequenties hebben voor de behandeling en de prognose, zoals leeftijd, performance status, voedingstoestand, co-morbiditeit en co-medicatie.

De AIOS heeft kennis ten aanzien van palliatieve zorg met betrekking tot fysieke en sociale problematiek.

De AIOS heeft kennis op het gebied van psychosociale gevolgen van ernstige en langdurige hematologische en hemato-oncologische ziekten en de behandeling, zowel voor de patiënt als zijn familie. Deze deskundigheid heeft onder andere betrekking op de fase van screening, genetic counseling, van diagnostiek, van behandeling zowel standaard als experimenteel, van palliatieve en terminale zorg, inclusief beslissingen rond het levenseinde.
Kennis wordt vereist ten aanzien van de psychologische en sociale consequenties van het hebben van ernstige en langdurige hematologische en hemato-oncologische ziekten, zoals verwerkingsprocessen, copingsstrategie, reïntegratie en werkhervatting.

De AIOS is in staat beenmergaspiraties en beenmergbiopten af te nemen.

De AIOS heeft kennis van de indicaties voor en de procedures rond autologe stamceltransplantaties.
 
De AIOS kent de pathofysiologie, de klinische presentatie, de anamnesekenmerken, de diagnostiek, de therapie en de voortgezette begeleidingsaspecten van de volgende ziekten:

- Anemie door ijzer-, vit B12- of foliumzuur tekort
- Anemie bij chronische ziekte
- Sferocytose en G6PD deficiëntie
- Verworven hemolytische anemie
- Auto-immuun trombopenie
- Trombo-embolische ziekten
- Trombofilie
- Diffuse intravasale stolling
- IJzerstapeling

3. Levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg.
4. Vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe.


Communicatie

1. Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op.

De AIOS heeft inzicht en ervaring opgedaan in het voeren van en begeleiden na "slecht nieuws" en andere gesprekken met psychosociale gevolgen voor de patiënt zowel ten tijde van het initiële contact als tijdens de behandeling, zowel voor de patiënt als zijn familie.

De AIOS heeft ervaring in het voeren van "informed consent" gesprekken.

De AIOS heeft ervaring in het voeren van gesprekken over het beëindigen c.q. niet instellen van behandeling.

2. Luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiënteninformatie.

3. Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie.

4. Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus.


Samenwerking

1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners.

 De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als hematoloog een collegiale relatie met anderen noodzakelijk is.

2. Verwijst adequaat.

De AIOS vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten.

De AIOS heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere relevante disciplines.

De AIOS is in staat tot herkenning van psychische en existentiële problematiek, hetgeen leidt tot tijdige consultatie.


 
Kennis en wetenschap

1. Beschouwt medische informatie kritisch.

De AIOS geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis.

De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en "clinical trials", inclusief klinisch onderzoek met nieuw ontwikkelde geneesmiddelen.

2. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan.

De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces.

Context:
- Aanwezig te zijn bij refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de 
  opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs.
- Aanwezig te zijn op de jaarlijkse nascholingscursus en themadagen van de
  NVVH/hematologie.


Maatschappelijk handelen

1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu.

De AIOS is op de hoogte van hematologische agentia die bij een individu een mogelijk causale rol kunnen spelen bij het ontstaan van hematologische ziekten.

De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van hematologische ziekten en die redenen zijn voor nader (familie)onderzoek.

2. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.

De AIOS heeft naast de algemene kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis over de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en over de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies.

3. Treedt adequaat op bij incidentie in de zorg.


Organisatie

1. Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke
    ontwikkeling en andere sociale activiteiten.

De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven als gevolg van de contacten met hematologische patiënten te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp.

2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord.

De AIOS volgt waar mogelijk hematologische protocollen en richtlijnen bij de diagnostiek en behandeling.

De AIOS is in staat het kostenaspect bij diagnostiek en behandeling te betrekken.

 
3. Werkt effectief en doelmatig in een gezondheidsorganisatie.

4. Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen
    leerproces.


Professionaliteit

1. Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze.
2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag.
3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen.
4. Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de normen van het beroep.

printen