De afdeling Metamedica van het VU medisch centrum stelt zich ten doel bij te dragen aan verbetering van gezondheid en zorg door het ondersteunen van verschillende betrokkenen (professionals, patiënten, familie) in het verhelderen van ervaringen en normatieve verwachtingen en het stimuleren van reflectie en dialoog. Bij de uitwerking van deze doelstelling maakt de afdeling Metamedica gebruik van wetenschappelijke methodieken die zijn ontleend aan de filosofie, de medische ethiek, en (kwalitatieve en interactieve) sociale wetenschappen.

Het onderzoek van de afdeling richt zich op medische ethiek en klinische ethiek ondersteuning, participatie en diversiteit. Het onderzoek is ingebed in het EMGO+ Institute for Health and Care Research, programma Quality of Care. De afdeling verricht onderzoek op het gebied van empirische ethiek, klinische ethiek en moreel beraad, patiëntparticipatie, diversiteit, interculturalisatie en disability studies. Een centrale rol is ingeruimd voor de versterking van de positie van patiënten in kwetsbare situaties, maar ook van mantelzorgers en professionals (en hun verantwoordelijkheden). Via langdurige betrokkenheid, consultatie van en dialoog met en tussen partijen wordt gestreefd naar praktijkverbeteringen, met nadrukkelijk aandacht voor de implementatie van zorgvernieuwingen op instellings- en landelijk niveau. Naast wetenschappelijke relevantie staat de societal impact hoog in het vaandel.

De afdeling verzorgt onderwijs op Bachelor-, Master- en Postacademisch niveau voor het VUmc en verschillende VU-faculteiten en biedt voorts onderdak aan dienstverlenende activiteiten.