Zorgprogramma's

Vermoeidheid

Een groot deel van de mensen met MS heeft last van vermoeidheid. Vermoeidheid heeft vaak grote invloed op het dagelijks leven van mensen met MS. De oorzaak van vermoeidheid bij MS is niet duidelijk. Vermoeidheid kan door vele factoren worden beïnvloed. Om de benadering van het probleem vermoeidheid systematisch te laten plaatsvinden, is een verwijsschema voor vermoeidheid opgesteld. Eerst wordt gekeken welke factoren van invloed zijn op iemands vermoeidheid. Daarna wordt hij of zij verwezen naar de discipline(s) die deze factoren het beste kunnen behandelen.

Rol MS verpleegkundig consulent
De MS verpleegkundig consulent vormt de spil van het verwijsschema: zij vervolgt de patiënten, neemt een vermoeidheidsanamnese af en beoordeelt met de patiënt of de vermoeidheid veranderd is.

Wat wordt behandeld?
Voorbeelden van factoren die behandeld kunnen worden door een bepaalde afdeling:

Ergotherapie:

  • aanwijzingen voor inadequaat energiegebruik thuis of op het werk of een inadequate energieverdeling

 

Fysiotherapie:

  • aanwijzingen voor een gebrekkige conditie

 

Revalidatie:

  • energiekostende  (zit-) houdingsproblemen waar hulpmiddelen mogelijk verbetering geven (met ergotherapie)
  • energiekostend looppatroon waar een beugel (orthese) mogelijk verbetering geeft

 

Medisch maatschappelijk werk:

  • onvoldoende ondersteuning in zelfverzorging en huishouden
  • energievragende spanning in contact met sociaal maatschappelijke instanties, als werkgever en uitkerende instanties
  • energievragende - emotioneel belastende - problemen in de aanpassing aan ziekte en gevolgen

 

Medische psychologie:

  • vermoeden op depressie
  • moeite met inpassen van adviezen bij problemen in het aanpassen aan MS

 

Na een behandeling op een van bovengenoemde afdelingen, wordt de verandering van de vermoeidheid door de MS verpleegkundig consulent vervolgd. Zonodig volgt een nieuwe analyse en verwijzing.

Cognitieve klachten


Cognitieve klachten bij MS bestaan meestal uit vergeetachtigheid en moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Wanneer iemand hier klachten over aangeeft, wordt door de MS verpleegkundig consulent globaal bekeken wat de ernst van de klachten is, en of er geen andere problemen spelen die de klachten veroorzaken. Daarna wordt een neuropsychologisch onderzoek gedaan om de cognitieve problemen verder in kaart te brengen. Door de ergotherapeut wordt bovendien onderzoek gedaan naar eventuele problemen in het handelen. Hierna wordt door het MS team een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit cognitieve training door de medische psychologie, of het aanleren van praktische strategieën door de ergotherapie. De MS verpleegkundig consulent is de coördinator binnen dit zorgprotocol.

Balansproblemen

De behandeling van balansproblemen vindt in groepen plaats. Het doel van de groepsbehandeling is uiteindelijk een verbetering van de balans bij het uitvoeren van  alledaagse handelingen en het verminderen van de kans op vallen. Het verbeteren van de conditie (kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen) is een nevendoelstelling. Daarnaast wordt veel informatie gegeven, zodat de patiënten zelfstandig of in verenigingsverband het gezonde bewegingsgedrag voort kunnen zetten na beëindiging van de groepstraining.

printen