Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Afdeling neurologie

Neurologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van het zenuwstelsel. Het vak heeft in de afgelopen decennia enorme veranderingen doorgemaakt. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de neuro-imaging (CT, MRI) zijn de diagnostische mogelijkheden sterk verbeterd. Daarnaast zijn er voor ziekten, waar vroeger geen behandeling voor bestond, nu mogelijkheden om het beloop te beïnvloeden. Dit geldt voor ziekten zoals multipele sclerose en Alzheimerdementie maar ook voor het cerebrovasculaire accident, de ziekte van Parkinson en het cerebrale glioom.

De afdeling Neurologie van het VUmc draagt aan deze ontwikkelingen bij door enerzijds de toepassing van diagnostiek en behandeling van neurologische ziekten in de volle breedte van het vak volgens de meest recente inzichten en anderzijds door researchprogramma's voor een beperkt aantal neurologische aandoeningen. De patiëntenzorg vindt plaats op de klinische zorgeenheid (afdeling 2B) en op de polikliniek . Daarnaast worden er op alle afdelingen van het ziekenhuis neurologische consulten verricht en wordt de neurologie op de afdeling Spoedeisende Hulp vele malen per etmaal in consult gevraagd. Het overgrote deel van de neurologische opnamen komt dan ook via presentaties op de Spoedeisende Hulp tot stand en slechts een klein deel van de opnamen vindt electief plaats. Cerebrovasculaire accidenten, epileptische aanvallen, schedel- en hersentraumata en infecties van het zenuwstelsel zijn voorbeelden van acute aandoeningen die tot opname leiden.


Op de neurologische polikliniek wordt het volledige scala aan neurologische klachten en aandoeningen gezien. Naast "algemene" neurologische spreekuren zijn er gespecialiseerde spreekuren voor geheugenstoornissen , multipele sclerose , bewegingsstoornissen en neuro-oncologie . Aan iedere gespecialiseerde polikliniek is een verpleegkundig specialist colverbonden.

De onderzoekprogramma's van de afdeling zijn gekoppeld aan de hierboven genoemde groepen van ziektebeelden. Het wetenschappelijk onderzoek wordt door specialisten aangestuurd en voor een belangrijk gedeelte uitgevoerd door basisartsen, psychologen of medisch-biologen die op specifieke researchprojecten zijn aangesteld. Vrijwel altijd resulteren dergelijke researchprojecten in een proefschrift. De basisartsen/promovendi die voor wetenschappelijk onderzoek worden aangenomen komen aansluitend veelal in opleiding tot neuroloog en blijven voor de duur van de opleiding aan de afdeling verbonden.

De opleiding tot neuroloog is naast patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs één van de kerntaken van de afdeling. Arts-assistenten in opleiding tot neuroloog zijn zowel op de polikliniek als op de kliniek, de spoedeisende hulp en in de consultatieve dienst werkzaam. Er is een volcontinu dienstrooster, zodat neurologische expertise binnen het VUmc 24 uur per etmaal gewaarborgd is. De neurologische staf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en is belast met de supervisie van de arts-assistenten, zowel tijdens als buiten kantooruren. De totale duur van de opleiding tot neuroloog is zes jaar, waar in veel gevallen één jaar in mindering op wordt gebracht vanwege researchervaring. De resterende vijf jaar worden, behalve op de kliniek, de polikliniek en de consultendienst, doorgebracht op de afdeling Klinische Neurofysiologie en tijdens stages op respectievelijk de afdelingen Neurochirurgie, Kinderneurologie en Intensive Care.

De afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF)

is een belangrijk onderdeel van de Neurologie en speelt een rol bij alle kerntaken. De klinisch-neurofysiologische onderzoekmethoden worden zowel klinisch als poliklinisch toegepast en staan ook ten dienste van andere afdelingen, zoals de Neurochirurgie, de Intensive Care en de Kindergeneeskunde. De KNF draagt in belangrijke mate bij aan de opleiding van neurologen en de researchprogramma's van de KNF sluiten nauw aan bij de zwaartepunten van zorg en onderzoek, zoals hierboven genoemd.

Onderwijs

De staf van de afdeling Neurologie draagt fors bij aan de uitvoering van onderwijs in zowel het oude als het nieuwe curriculum. Bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum worden door neurologen bijdragen geleverd aan zowel de bachelor- als de master fase.

De integratie van de vier kerntaken van de afdeling (Onderwijs, Opleiding, Research en Patiëntenzorg), die zo kenmerkend is voor een afdeling van een universitair medisch centrum, heeft de voortdurende aandacht van de medische staf en van alle andere medewerkers.