Milieujaarverslag

Het Milieujaarverslag stelt VUmc in staat de inspanningen die de organisatie treft om de milieueffecten van de kernactiviteiten te beperken zichtbaar te maken voor medewerkers van VUmc, derden (omwonenden, andere organisaties) en het bevoegd gezag.
Het verslag is niet alleen een opsomming van energiegetallen maar bevat ook informatie over milieuzorg, geplande - en  getroffen milieubesparende maatregelen, etc.

Milieujaarverslag 2016

Algemeen
Ook in 2016 heeft VUmc zich ingespannen om milieubelastende effecten ten gevolge van de activiteiten te verminderen. Het meerjarenprogramma milieu is hierin leidend.
De belangrijkste resultaten voor 2016 zijn:

 • Start bouw Imaging Center
  In maart is de bouwcombinatie De Beeldbouwers gestart met de realisatie van het Imaging Center. De ingebruikname staat gepland voor begin 2019. In de voorbereidingsfase was het verkrijgen van een ontwerpcertificaat BREEAM voor de nieuwbouw Imaging Center een belangrijk onderwerp in de bouworganisatie. De komende jaren wordt het ontwerpcertificaat omgezet in een oplevercertificaat.
 • Milieuthermometer Zorg
  In november is de jaarlijkse audit gehouden door het Milieuplatform Zorg om te toetsen of VUmc nog voldoet aan de richtlijnen van het milieumanagementsysteem. Behoudens enkele 'minor' bevindingen voldoet VUmc aan de richtlijn. Eind 2017 staat de volgende audit gepland.
 • Inkoop groene stroom
  In 2016 bestond 10% van de ingekochte elektriciteit uit in Nederland opgewekte windenergie, de overige 90% bestond uit in Europa opgewekte windenergie. De ambitie is om elk jaar het percentage in Nederland opgewekte windenergie te verhogen totdat het einddoel van 100% is bereikt.
 • Optimalisatie van klimaatinstallaties ziekenhuis (AVB)
  In 2016 is het project gestart en afgerond om zowel de bedrijfstijden als de stooklijnen van de klimaatinstallaties in VUmc optimaal in te regelen. Dit levert een jaarlijkse besparing van 6.300 GJ op primaire energie. Dit komt ongeveer neer op een besparing van 200.000 m3 aardgas.
 • Ingebruikname ketelhuis ziekenhuis
  Na de leidingbreuk van de hoofdwaterleiding in september 2015 stond het twee etages hoge ketelhuis geheel onder water met grote gevolgen voor de aanwezige technische installaties. In het laatste kwartaal 2015 zijn deze één op één vervangen. Alle nieuwe pompen, motoren, ventilatoren en regeltechniek voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en zijn derhalve energiezuiniger. Ook is de verlichting energiezuinig uitgevoerd. Begin 2016 is het ketelhuis in het ziekenhuis weer volledig operationeel.
 • Opheffen persluchtlekkage
  In het ziekenhuis (AVB) is de conditie van de medische persluchtsystemen gecontroleerd op lekkages. Na het opsporen zijn deze lekkages adequaat verholpen zodat bij deze systemen de komende jaren geen lekverliezen meer optreden.
 • Scheiden van zachte kunststoffen
  VUmc heeft het beleid voortgezet om de fractie restafval verder terug  te dringen. Voortvloeiend uit dit beleid worden op een groeiend aantal verpleegafdelingen en laboratoria zachte kunststoffen gescheiden ingezameld. De afvalverwerker is alleen nog niet in staat de hoeveelheid gescheiden kunststoffen in gewicht te kwantificeren. Het logistieke systeem is daarop nog niet ingericht.

Meer weten? Lees het gehele Milieujaarverslag 2016 via de download onderaan de pagina.

printen