Milieujaarverslag

Het Milieujaarverslag stelt VUmc in staat de inspanningen die de organisatie treft om de milieueffecten van de kernactiviteiten te beperken zichtbaar te maken voor medewerkers van VUmc, derden (omwonenden, andere organisaties) en het bevoegd gezag.
Het verslag is niet alleen een opsomming van energiegetallen maar bevat ook informatie over milieuzorg, geplande - en  getroffen milieubesparende maatregelen, etc.

Milieujaarverslag 2015

Algemeen
Ook in 2015 heeft VUmc zich ingespannen om milieubelastende effecten ten gevolge van de activiteiten te verminderen. Het meerjarenprogramma milieu is hierin leidend.
De belangrijkste resultaten voor 2015 zijn:

 • Green Deal
  VUmc heeft in oktober de Green Deal 'Nederland op weg naar duurzame zorg' ondertekend. Het uitvoeringsprogramma zal in 2016 gepresenteerd worden. Aan een van de convenantdoelstellingen voldoet VUmc al, namelijk het in werking hebben van een gecertificeerd milieuzorgsysteem.
 • Milieuthermometer Zorg
  In december 2015 is de jaarlijkse audit gehouden door het Milieuplatform Zorg om te toetsen of VUmc nog voldoet aan de richtlijnen van het milieumanagementsysteem. behoudens enkele 'minor' bevindingen voldoet VUmc aan de richtlijn. Eind 2016 staat de volgende audit gepland.
 • Optimalisatie van klimaatinstallaties polikliniek
  In 2015 is het project gestart en afgerond om zowel de bedrijfstijden als de stooklijnen van de klimaatinstallaties optimaal in te regelen. Dit levert een jaarlijkse besparing van 3.300 MJ op primaire energie.
 • Opheffen persluchtlekkage
  In de polikliniek is de conditie van de medische persluchtsystemen gecontroleerd op lekkages. Na het opsporen zijn deze lekkages adequaat verholpen zodat bij deze systemen de komende jaren geen lekverliezen meer optreden. Het lekvrij houden van de systemen levert, na berekening, een besparing op van 1.700 MJ.
 • Vervangen kozijnen van de corridorgevels patio
  Bij dit project zijn ongeveer 300 kozijnen met kiepramen, geïsoleerd glas en ventilatieroosters nieuw geplaatst. Dit leidt tot een jaarlijkse besparing op primaire energie van 800 MJ.
 • Ontwerpcertificaat BREEAM voor Imaging Center VUmc
  In de voorbereidingsfase was het verkrijgen van een ontwerpcertificaat BREEAM voor de nieuwbouw Imaging Center een belangrijk onderwerp in de bouworganisatie. In december 2015 heeft VUmc dit ontwerpcertificaat op het niveau 'very good' van de DGBC  ontvangen.
 • Voorkomen van voedselverspilling
  In 2015 heeft VUmc actief ingezet om de hoeveelheid verspild voedsel terug te brengen. Zo is het portioneren van patiëntenmaaltijden geoptimaliseerd en is een reductie gerealiseerd op retour gekomen 'ongebruikte' maaltijden door een verbeterde administratieve verwerking van mutaties in de patiëntenpopulatie. Dit heeft in het verslagjaar geleid tot een reductie van afgevoerde maaltijdresten van respectievelijk 36% voor vaste voedingsmiddelen en 53% voor vloeibare voedingsmiddelen ten opzichte van 2014.
 • Nieuw milieuplein
  Begin 2015 heeft VUmc een nieuw milieuplein in gebruik genomen. Hier zijn zowel de opslagvoorzieningen voor bulkgassen als afvalstoffen gerealiseerd. Belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van dit plein waren het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het beperken van de milieu-impact.
  Ook zijn op het nieuwe milieuplein zijn 3 opslagcontainers voor gevaarlijk afval in gebruik genomen. Ze zijn geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS15 en hebben een brandwerendheid van tenminste 60 minuten.

Meer weten? Lees het gehele Milieujaarverslag 2015 via de download onderaan de pagina.

printen