Milieujaarverslag

Het Milieujaarverslag stelt VUmc in staat de inspanningen die de organisatie treft om de milieueffecten van de kernactiviteiten te beperken zichtbaar te maken voor medewerkers van VUmc, derden (omwonenden, andere organisaties) en het bevoegd gezag.
Het verslag is niet alleen een opsomming van energiegetallen maar bevat ook informatie over milieuzorg, geplande - en  getroffen milieubesparende maatregelen, etc.

Milieujaarverslag 2017

Algemeen
Ook in 2017 heeft VUmc zich ingespannen om milieubelastende effecten ten gevolge van de activiteiten te verminderen. Het meerjarenprogramma milieu is hierin leidend.
De belangrijkste resultaten voor 2017 zijn:

 • Ruwbouw Imaging Center
  De bouw van dit duurzame gebouw vordert gestaag. Eind 2017 was het gebouw wind- en waterdicht. De bouwcombinatie De Beeldbouwers, die het project realiseren, zijn verantwoordelijk voor het omzetten van het ontwerpcertificaat BREEAM 'very good' naar een oplevercertificaat op hetzelfde niveau. De ingebruikname is in 2019.
 • Energie Master Plan
  VU en VUmc werken samen om in 2035 fossielvrij te zijn, dat is 100% aardgasvrij in combinatie met 100% duurzaam opgewekte elektriciteit, te zijn. Op het gebied van energievoorziening werkt VUmc aan het verminderen van de energievraag, het optimaliseren van de efficiëntie en het verduurzamen van de opwekking. VU en VUmc hebben in 2017 het Energie Masterplan 2035 vastgesteld. Hierin is de transitie van de energiehuishouding naar een duurzame VU Campus beschreven. De ambitie is om binnen tien jaar op het gebied van duurzame, betaalbare en betrouwbare energie in de top-3 te staan van universiteiten en universitair medische centra in Nederland.
 • Doelstellingen Meerjarenafspraak energiebesparing
  VUmc heeft in het verslagjaar de energie-efficiëntie doelstellingen behaald die zijn afgesproken met de overheid. De uitgevoerde energiebesparende maatregelen hebben geleid tot een procesefficiëntieverbetering (PE) van 3,74% in de gebouwen van VUmc en de ketenefficiëntieverbetering (KE) van 8,67%  in het energieproductiebedrijf CCE.
 • Vervanging en renovatie luchtbehandelingskasten
  Het project vervangen en renoveren luchtbehandelingskasten is volop in uitvoering. In totaal worden 32 kasten aangepakt. De aanpassingen aan de kasten moeten niet alleen de levensduur met 25 jaar verlengen maar zijn ook gericht op energiebesparingen. Zo zijn de verwarming- en koelelementen zodanig geselecteerd dat zij geschikt zijn voor de toekomst. Dat wil zeggen dat zij berekend zijn op lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling. Tevens worden de warmtewielen vervangen door units met een hoger thermisch rendement. Samen met de wettelijk verplichte aanpassingen met energiezuinige motoren en ventilatoren bespaart dit omgerekend het elektriciteitsverbruik van 160 gemiddelde huishoudens.
 • Uitfaseren van HT-warmte gestart
  Het uitfaseren van het hoge temperatuur warmwaternet (HT-net) is niet alleen vanuit economisch perspectief een gewenste ontwikkeling maar ook levert het een grote energiebesparing op. Met het HT-net wordt stoom geproduceerd. In dit project worden stapsgewijs installaties die stoom gebruiken de komende periode uitgefaseerd. Het net zal uiteindelijk geheel verdwijnen en wordt daar waar stoom nodig is, deze lokaal opgewekt.
 • Inkoop groene stroom
  In 2017 bestond 10% van de ingekochte elektriciteit uit in Nederland opgewekte windenergie, de overige 90% bestond uit in Europa opgewekte windenergie. De ambitie is om elk jaar het percentage in Nederland opgewekte windenergie met 10% te verhogen totdat het einddoel van 100% is bereikt. In 2018 is het aandeel al verhoogd naar 20%.
 • Koelmachines CCA
  In 2017 zijn de gedateerde koelmachines van het gebouw CCA buiten gebruik gesteld en wordt het gebouw voorzien van koude afkomstig van de innovatieve koude-fabriek De Nieuwe Meer. Deze fabriek heeft een veel hogere energie-efficiëntie dan de conventionele koelmachines.
 • Introduceren van nieuw voedingsconcept
  Eind 2017 is VUmc gestart met de implementatie van een nieuw voedingsconcept. De ingrediënten van de maaltijden zullen bij voorkeur dagvers en seizoensgebonden zijn. Met dit nieuwe concept tracht VUmc het eetgedrag van de patiënten positief beïnvloeden. Ook leidt het tot minder voedselverspilling (afval). 
 • Opening botanische tuin Zuidas
  Op dinsdag 11 april is de Botanische tuin Zuidas feestelijk geopend. Na een grootschalige verbouwing is de functie van de voormalige Hortus Botanicus veranderd in een botanische tuin. Een deel van de gedateerde kassen zijn gedemoveerd om plaats te maken voor een buitenruimte voorzien van veel groen. De tuin heeft meer dan voorheen een publieksfunctie voor patiënten, bezoekers, medewerkers etc.  De botanische tuin herbergt ontelbaar veel bijzondere planten en bomen, waaronder de grootste collectie cactussen en succulenten van Nederland.
 • Reizen tussen AMC en VUmc
  Voor medewerkers die regelmatig heen en weer reizen tussen beide ziekenhuizen hebben VUmc en AMC een mobiliteitspilot opgestart. Deelnemers aan de pilot kunnen op vier verschillende manieren reizen, te weten met een shuttlebus, E-bike, OV-pas en auto op afroep. Medewerkers die incidenteel reizen tussen beide ziekenhuizen kunnen alleen gebruik maken van de shuttlebus. Halverwege 2018 vindt de evaluatie van de pilot plaatst. Het aanbieden van de verschillende modaliteiten voorkomt het gebruik van de eigen auto voor de dienstreizen. De deelnemers aan de pilot geven de voorkeur aan de shuttlebus.   

Meer weten? Lees het gehele Milieujaarverslag 2017 via de download onderaan de pagina.

printen