Anna Reynvaanprijzen: Criteria en inschrijven

Tijdens het programma van de Anna Reynvaanlezing worden de Praktijkprijs, Wetenschapsprijs en Studentenprijs uitgereikt.

Wij nodigen u van harte uit om een artikel of project in te sturen voor één van de prijzen.

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2016. De jury van de Wetenschapsprijs staat onder voorzitterschap van prof. dr. Rien de Vos, klinisch epidemioloog, directeur Instituut Onderwijs en Opleiden en decaan Amsterdam School of Health Professions.

De Anna Reynvaan Praktijkprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, is bestemd voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. De jury van de Praktijkprijs staat onder voorzitterschap van drs. Annamarike Seller-Boersma, verpleegkundig bestuurder divisie Poliklinieken AMC.

De Anna Reynvaan Studentenprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v-studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing 2017 : transmurale zorg. Voorzitter van de jury van de Studentenprijs is dr. Corine Latour, opleidingsmanager hbo-v en lector Integratie psychiatrische en somatische zorg, faculteit Gezondheid, HVA.

De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De Studentenprijs is een bezoek van twee studenten aan een buitenlands congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaanlezing en gaat ook vergezeld van een sculptuur.

Inschrijven van Praktijkprijs en Wetenschapsprijs is mogelijk tot en met vrijdag 3 maart 2017 en voor de Studentenprijs tot en met vrijdag 31 maart 2017.

Criteria Anna Reynvaan Wetenschapsprijs:

 • Het artikel moet in 2016 zijn gepubliceerd; het onderwerp hoeft niet overeen te komen met het jaarthema van de Anna Reynvaanlezing.
 • De eerste auteur is een Nederlandse of Vlaamse verpleegkundige die ten minste tot en met 2010 als verpleegkundige was ingeschreven in het Nederlandse of Belgisch-Vlaamse beroepsregister;
 • Het artikel is verschenen in een Nederlands of buiten¬lands peer-re¬vie¬wed tijd¬schrift en gaat over patiëntgebonden onderzoek relevant voor de verpleegkundige discipline;
 • De resultaten van het onderzoek dragen bij aan concrete verbeteringen van het verpleegkundig handelen. Bij de jurering zullen het wetenschappelijke karakter alsmede de aantoonbare relatie met de (recente) praktijk als uitgangspunt worden genomen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Per auteur mag slechts één publicatie worden ingezonden, dit ter eigen beoordeling.
 • Er mogen ook EPUB publicaties ingestuurd worden. Hierbij wordt de datum van (E-)publicatie (2016) als uitgangspunt genomen (niet de datum waarop het artikel is “geaccepteerd” door het tijdschrift/de uitgever).

Inzendingen Anna Reynvaan Wetenschapsprijs
Om mee te dingen naar de Wetenschapsprijs dient uw inzending uiterlijk vrijdag 3 maart 2017 per e-mail te zijn verstuurd. Wij verzoeken u uw inzending in te sturen via e-mail o.v.v. AR Wetenschapsprijs aan: arwetenschapsprijs@amc.nl (telefoon 020 566 17 11).

Criteria Anna Reynvaan Praktijkprijs:

 • Het initiatief of project is geïmplementeerd in 2016 of later.
 • Het initiatief of project komt ten goede aan de directe patiëntenzorg.
 • Helder wordt beschreven wat het initiatief of project de patiënten/kwaliteit van zorg inmiddels heeft opgeleverd (projecten die niet geïmplementeerd zijn komen niet in aanmerking voor de prijs).
 • De inhoud levert een positieve bijdrage aan de verpleegkundige beroepsontwikkeling.
 • Het betreft een vernieuwend initiatief van één of meerdere verpleegkundigen.
  De beschrijving van het initiatief of project is toegankelijk geschreven in het Nederlands in circa 4 pagina’s maar zeker niet meer dan 15 pagina’s. Tevens moet een samenvatting van maximaal 250 woorden worden meegestuurd.

Inzendingen Anna Reynvaan Praktijkprijs
Om mee te dingen naar de Praktijkprijs dient uw inzending uiterlijk vrijdag 3 maart 2017 binnen te zijn. U kunt via het digitale inschrijfformulier inschrijven of uw inzending per post sturen naar:

Academisch Medisch Centrum
t.a.v. mevr. drs. Annamarike Seller-Boersma
Divisie Poliklinieken
Locatie H5-249
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Criteria Anna Reynvaan Studentenprijs:

 • Studenten zijn ten tijde van de prijsuitreiking ingeschreven aan de hbo-v van één van de deelnemende HBO-V's.
 • Het artikel is door maximaal 2 studenten geschreven.
 • Artikelen moeten voor 31 maart 2017, via de Anna Reynvaan-contactpersoon van de hbo-v waaraan gestudeerd wordt, ingeleverd zijn bij de voorzitter van de jury.
 • Studenten zijn aanwezig op de dag van prijsuitreiking (11 mei 2017).
 • Door je bijdrage voor de wedstrijd in te zenden, geef je toestemming aan de hbo-v van jouw hogeschool en aan het AMC om het artikel te gebruiken op de website of te publiceren in een vaktijdschrift (o.v.v. oorspronkelijke auteurs).
 • Het artikel moet geschreven zijn door de personen die meedoen aan de wedstrijd.
 • De auteurs van de 3 genomineerde artikelen houden op 11 mei een korte presentatie.
 • De auteurs van de 3 genomineerde artikelen maken voorafgaande aan de presentatie een korte film over het onderwerp (daarvoor wordt vanuit de congresorganisatie ondersteuning geboden).
 • De winnaar(s) van de Studentenprijs verplichten zich tot een presentatie een jaar later tijdens de Genomineerdenbijeenkomst.
 • De winnaar(s) van de Studentenprijs verplichten zich tot bezoek aan een congres over het onderwerp van de Anna Reynvaanlezing, uiterlijk deelname congres februari 2018.

Eisen
Voor studenten die mee willen doen, geldt het volgende:

 • Het artikel mag alleen of met zijn tweeën worden geschreven.
 • Het artikel kent een vrije vormgeving. Het mag de resultaten van een onderzoek, een mening of opinie beschrijven, een casuïstiekbeschrijving of discussiestuk zijn.
 • Het thema van het artikel is Transmurale zorg in relatie tot klinisch redeneren (het nadenken en sturing geven aan je professioneel handelen in de praktijk/het inhoudelijk beredeneren van je professioneel handelen).
 • Het artikel moet voorzien zijn van een samenvatting in het Nederlands en Engels van maximaal 200 woorden. Literatuurverwijzingen en bronvermeldingen moeten worden toegevoegd. Voetnoten echter niet.
 • Het artikel zelf omvat maximaal 3000 woorden (excl. samenvatting en literatuurlijst).
 • Artikel met een aanbiedingsbrief wordt aangeleverd bij de contactpersoon van je eigen hbo-v o.v.v. Anna Reynvaan Studentenprijs.
 • Naam, voornaam/voorletters, van de auteurs dienen op de aanbiedingsbrief vermeld te worden, evenals het mailadres en telefoonnummer waar deze auteurs overdag te bereiken zijn. In de tekst van het artikel is geen verwijzing naar de auteurs, zodat anonimiteit gegarandeerd is.
 • De ontvangst van een bijdrage wordt via de e-mail bevestigd.

Inzending Anna Reynvaan Studentenprijs
Om mee te dingen naar de Studentenprijs dienen inzendingen voor vrijdag 31 maart 2017 binnen te zijn bij de voorzitter van de jury. De contactpersoon HBO-V kan de inzendingen insturen via e-mail o.v.v. AR Studentenprijs aan: Petra Lampe, p.s.lampe@hva.nl.

Genomineerdenbijeenkomst

De ochtend voor de lezing wordt er een speciale Genomineerdenbijeenkomst georganiseerd. De genomineerden voor de drie prijzen krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, project of artikel te presenteren, waarbij de overige deelnemers kunnen participeren in de discussie.

Alle inzenders voor de prijzen worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop van de bijeenkomst volgt het programma van de Anna Reynvaanlezing. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt.

printen