Toepassen van kennis

Binnen VUmc wordt PICA ingezet in projecten, waar zorglogistieke expertise is gevraagd. Zie onder een overzicht van recente projectbijdragen.

2015 
Onderzoekers Alliantie VUmc-AMC
Hoe is de verdeling tussen de onderzoekers van het AMC en het VUmc? Wat zijn de speerpunten en hoeveel overlap is er tussen bepaalde onderzoeksgebieden? De antwoorden op deze vragen zijn in kaart gebracht om ons ook op het gebied van onderzoek voor te bereiden op de alliantie.

Prognose Genderdysforie
Patiënten met genderdysforie kunnen op vele mogelijke manieren het jarenlange traject naar een ander lichaam volgen. Om goede afspraken te kunnen maken met verzekeraars is het belangrijk om een juiste inschatting te hebben van het aantal patiënten dat VUmc in de toekomst verwacht.

Planning spreekuren Medische Psychologie Genderdysforie
Bij het plannen van patienten bij de psychologen werden vaak problemen ondervonden. PICA werd ingeschakeld om te onderzoeken waardoor deze problemen ontstonden en welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

2014 
Programma Ombuigingen
Ook VUmc heeft te maken met bezuinigingen. Onderdelen daarvan zijn: Bedrijfsvoering polikliniek en Optimalisering Beddenhuis. Grondige data-anlyses hebben duidelijk gemaakt hoe de verschillende specialismen ervoor staan. Een aantal vragen die daarbij centraal staan zijn: Hoeveel bedden zijn er bezet en hoeveel staan er leeg? Hoeveel bedden zouden we kunnen sluiten? Dan hoeft er namelijk geen personeel te zijn om patienten in die bedden te verzorgen. Welke verpleegeenheid zit ruim in het personeel en welke krap? Hoeveel procent van de tijd besteden specialisten aan polikliniek en wat is de norm daarvoor.

2013 
AOA - Evaluatie na 6 maanden en 1 jaar
Na de start van de Acute Opname Afdeling in december 2012 is een analyse gemaakt om te bepalen of de verwachte voordelen van een AOA daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Beddencapaciteit Cardiologie
Er zijn analyses uitgevoerd op de capaciteit van Cardiologie om te kunnen bepalen hoeveel bedden er nodig zijn voor de EHH, CCU, SCCH en holding, zodat bij de verbouwing rekening kan worden gehouden met de juiste grootte.

Verschuiving Ortopedie naar Kort Verblijf
Ortopedie deed het verzoek of een aantal patienten per week structureel op de afdeling Kort Verblijf kon worden opgenomen in plaats  van hun eigen zorgeenheid. Uit data-analyse van zowel Ortopedie als Kort Verblijf is gebleken dat dit inderdaad mogelijk was.

2012
VKC - Vrouw Kind Centrum
In aanloop naar de alliantiebesprekingen over het onderdeel een gezamenlijk VKC VUmc/AMC, is er een overzicht gemaakt van de huidige capaciteit en productie. Door met het medisch hoofd van de kinder-IC een beslismodel op te stellen, kon de capaciteitsvraag van de kinder-IC gelabeld worden per (kinder)specialisme. In de alliantie besprekingen is er geadviseerd over de te verwachte schaalgroottevoordelen bij concentratie van zorg op 1 locatie.

Verloskunde - weigeringen
De afdeling verloskunde kampt met honderden opnameweigeringen per jaar. De interactie met de beschikbare capaciteit op de IC neonatologie is daarbij heel belangrijk. Daarnaast heeft het verloskamercomplex van 5 kamers relatief veel last van fluctuatie in vraag door zijn beperkte grootte.
Er is uitgerekend wat er nodig zou zijn aan capaciteit op alle plekken in de hele keten om nog minimaal te weigeren.

OK-uren afdeling Verloskunde & Gynaecologie
Door de druk van bezuinigingen is het gebruik van de kostbare OK-uren bij de afdeling Verloskunde & Gynaecologie inzichtelijk gemaakt. Hoe worden de uren verdeeld, hoeveel voor- en uitloop vindt er plaats, hoe worden sectio's gepland etc. Een student doet momenteel het vervolgonderzoek naar de verbetermogelijkheden voor de OK-planning, gelinkt aan de opnamecapaciteit.  

AOA - Acute opnameafdeling
In december is de AOA van VUmc in bedrijf genomen, een aparte afdeling waar 24x7 de acute patiënt gedurende de eerste 48 uur van opname verblijft met extra aandacht voor diagnose en multidisciplinaire benadering. De verwachting is dat de gemiddelde verblijfsduur van de acute patienten zal afnemen en het percentage van patienten dat binnen 48 uur weer naar huis gaat zal stijgen.
Om dit te kunnen gaan laten zien is er met veel zorgvuldigheid en overleg een 0-meting gerealiseerd, zodat het effect van de AOA op o.a. ligduur op den duur geëvalueerd kan gaan worden.

HCKs - Hartcatheterisatiekamers Cardiologie
Het HCK complex is in de loop der jaren uitgebreid, maar de manier van plannen is nog vrij ad-hoc en opname voor de patient op de afdeling regelen vraagt veel kunst- en vliegwerk. Daarom is door cardiologie gevraagd cijfermatig in kaart te brengen hoe het huidige gebruik van de HCKs en de aanverwante ligduren en bedbezetting er uitzien. Met René Bekker van VU wiskunde is dit gedaan, en de aanbevelingen zijn deels overgenomen waardoor er groei is in het aantal verrichtingen en beter in beeld waar er welk type bedden tekort is.
Een student onderzoekt nu de verbetermogelijkheden planning in combinatie met de schaarse beddencapaciteit.

printen