Cursus voor deskundigen

Een verklaring transgender mag volgens de vanaf 1 juli 2014 geldende wet (Wijziging vermelding geslacht in akte van geboorte) alleen afgegeven worden door een Deskundige Transgenders.

De voorwaarden waaraan een Deskundige Transgender moet voldoen worden beschreven in het Protocol Transgenders .

Het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie (KZcG) organiseert jaarlijks een training voor Deskundigen Trangenders zoals bedoeld in artikel 28a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

De cursus is bedoeld om deskundigen van de benodigde kennis te voorzien en hen te trainen in de vaardigheden waarover zij moeten beschikken om een verklaring transgender af te kunnen geven.

Na het bijwonen van de cursus kan de deskundige de aantekening "gender" in het BIG register aanvragen en is bevoegd de beoordelingen te doen en de verklaringen af te geven.

Om in aanmerking te komen voor de cursus en de aantekening, dient de aspirant deskundige aan de volgende eisen te voldoen:

  • BIG-geregistreerd arts of psycholoog te zijn en te beschikken over ten minste 1 jaar werkervaring in de transgenderzorg, welke ten hoogste 4 jaar geleden is opgedaan.
  • Onder werkervaring wordt verstaan: tenminste één halve dag per week (16 uur per maand) werkzaam in de transgenderzorg.
  • Onder transgenderzorg wordt verstaan: (medische) zorg of hulpverlening aan transgenders inclusief de zorg of hulpverlening die onder supervisie is verleend.

Medewerkers van de genderteams van VUmc, UMCG en LUMC zijn bij wet aangewezen om de verklaringen af te geven.

Aspirant deskundigen die niet bij een van deze drie centra werkzaam zijn dienen een deskundigen training bij KZcG te volgen. Deze training wordt jaarlijks georganiseerd.

De eerst volgende training is gepland op 13 juni 2017. U kunt zich hier aanmelden.

printen