Diagnostiek

Diagnostiek

Het doel van de diagnostische fase is:

 • Vast te stellen of er sprake is van genderdysforie (GD) en/of andere problemen
 • Patiënt te informeren of er inderdaad sprake is van genderdysforie en hoe dit eventueel met andere problemen samenhangt
 • Advies te geven over het omgaan met het genderprobleem
 • Eventueel een psychologische behandeling of begeleiding te adviseren.
 • Vast te stellen of patiënt in aanmerking komt voor een medische behandeling

Het eerste gesprek

Momenteel is er een wachttijd voor het eerste gesprek. Zodra patiënt aan de beurt is, wordt deze opgeroepen een eerste gesprek bij de arts endocrinologie.

Tijdens dit eerste gesprek wordt de diagnostische procedure besproken. Daarnaast worden de problemen, zoals die op dat moment bestaan, geïnventariseerd.

De arts zal in het algemeen een consult schrijven voor de psycholoog of psychiater voor de diagnostische fase. Vervolgens komt er een afspraak voor vervolggesprekken met de psycholoog of psychiater.

Vervolggesprekken

De verdere procedure bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gesprekken met de patiënt (ongeveer 1 keer per maand)

Het diagnostisch traject bestaat onder andere uit een aantal gesprekken met een psycholoog. In de gesprekken wordt een aantal eerder besproken zaken, die ook aan bod zijn geweest tijdens het eerste gesprek met de arts, uitvoeriger met u doorgenomen.

Deze gesprekken gaan in belangrijke mate over uw gevoel van man- of vrouw-zijn en wat dit in uw leven heeft betekend en over uw verwachtingen over wat de behandeling u kan brengen. Ook geeft de psycholoog u globaal informatie over de behandelprocedure, over mogelijkheden en beperkingen van de medische behandeling en over de mogelijke sociale effecten van de behandeling op uw levenssituatie.

De psycholoog zal u ook vragen uw levensverhaal op te schrijven. Dit zal mede worden gebruikt in de gesprekken over uw voorgeschiedenis.

 • Een gesprek met iemand die patiënt al lang en goed kent (bijv. een ouder of partner)

In de diagnostische fase kan het voor de psycholoog van belang zijn om andere belangrijke personen uit uw omgeving te spreken. Indien zij in deze periode zelf vragen hebben, maar (nog) niet zijn opgeroepen voor een dergelijk gesprek, kunnen zij, met uw toestemming, ook zelf het initiatief nemen voor een afspraak.

 • Psychologisch testonderzoek

Hiervoor wordt u apart opgeroepen. Voor dit onderdeel van het onderzoek vult u een aantal vragenlijsten in, in aanwezigheid van een psychologisch medewerker. Eventueel worden ook nog psychologische tests bij u afgenomen. Mocht er al eerder een psychologisch onderzoek bij u zijn afgenomen, dan bespaart het veel tijd als u een kopie van het verslag aan de psycholoog geeft.

Het doel van dit onderzoek is niet om te 'testen' of u genderdysfoor bent of niet, maar om een snelle inschatting te krijgen van uw sterke en zwakke kanten. Met deze kennis kan rekening worden gehouden tijdens de diagnostiek en eventuele behandeling.

 • Eventueel een psychiatrisch onderzoek

Soms worden met u ook gesprekken gevoerd door een psychiater.

 • Adviesgesprek

Aan het eind van de diagnostische fase vindt een adviesgesprek plaats. Hierin wordt de uiteindelijke diagnose besproken en wordt samen met u en het team een besluit over vervolg genomen.

Uit het onderzoek kan komen dat:

 • U (nog) niet in aanmerking komt voor een medische geslachtsbevestigende behandeling, maar begeleiding of therapie elders nodig is. Met u wordt dan overlegd welke instantie in de buurt van uw woonplaats hiervoor het meest geschikt is.
 • U wel in aanmerking komt voor een medisch geslachtsbevestigende behandeling. U wordt dan besproken in het genderteam en, als het team besluit dat de behandeling gewenst is, opgeroepen voor een afspraak met een van de endocrinologen (hormoonartsen).
 • U wel in aanmerking komt voor een medische geslachtsbevestigede behandeling, maar daarnaast een meer intensieve psychologische of psychiatrische behandeling nodig heeft. U wordt dan voor het deel van uw problemen waar u intensievere behandeling voor nodig heeft, verwezen naar een hulpverlener in de omgeving van uw woonplaats.
printen