DOO - Patiëntveiligheid in de praktijk

Schrijf je nu in

De cursus Patiëntveiligheid in de praktijk levert een bijdrage aan het voorbereiden van aiossen op het dragen van toenemende verantwoordelijkheid voor de patiëntveiligheid.Tijdens de cursus krijg je nieuwe inzichten in hoe je kunt blijven leren in en van de dagelijkse praktijk met als doel het voorkomen van zorggerelateerde schade door incidenten, calamiteiten en complicaties en het leveren van veilige zorg in een veilige omgeving voor zowel patiënt als zorgverlener. Ook leer je in gespreksoefeningen met trainingsacteurs hoe je door open communicatie (‘disclosure’) de nadelige gevolgen van incidenten en klachten voor zowel patiënt als zorgverlener zo veel mogelijk kunt beperken.

Ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel, waarbij niet alleen steeds meer gebruik wordt gemaakt van gespecialiseerde apparatuur maar daarnaast ook steeds meer zorgverleners betrokken zijn bij een patiënt. De aios speelt een centrale rol in het primaire proces van de zorgverlening. Dat vraagt van jou een voortdurende alertheid rondom patiëntveiligheid en bekwaamheid in het bespreken van incidenten. De sterke nadruk op het leren van incidenten (Safety-I) heeft lange tijd geleid tot een daling van de vermijdbare schade en was dus een effectieve manier om gebeurtenissen in de toekomst te beperken of te voorkomen.

Uit de vierde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade van het NIVEL en EMGO+ instituut blijkt dat deze daling sinds 2016 is gestagneerd. Dit doet vermoeden dat het maximale leereffect is bereikt. Zonder het leereffect van Safety I teniet te doen, is het tijd om ook met een andere blik naar patiëntveiligheid te kijken (Safety II).

Het dagelijks werk van zorgprofessionals is bij Safety II het beginpunt van denken, en niet langer wat ‘fout’ gaat. De mens wordt wmeer gezien als de oplossing en minder als het probleem. De complexiteit van de zorg is groot omdat steeds vaker meerdere specialismen betrokken zijn bij het zorgproces rond een patiënt. Inzicht in de principes van Safety II helpt je te begrijpen waarom de zorg in heel veel gevallen goed, soms zelfs bóven verwachting goed gaat. En dat levert nieuwe aanknopingspunten voor het nog verder verbeteren van de patiëntveiligheid.

En als het dan onverhoopt toch een keer fout gaat?

Openheid na incidenten is cruciaal zo heeft onderzoek aan getoond. Voor de patiënt die tegenslag daardoor beter kan verwerken en meer vertrouwen houdt in de betrokken zorgverlener, voor de organisatie en voor de zorg in het algemeen. Daarbij blijkt dat patiënt of familie minder snel geneigd zijn een (tucht)klacht of claim in te dienen. Ook de zorgverlener is bij open communicatie beter in staat om de gebeurtenissen achter zich te laten als de patiënt begrip toont.

Maar hoe doe je dat nu, een open gesprek voeren met een patiënt of familie na een incident? Ook daaraan wordt aandacht besteed in deze cursus. Je  leert wat de kernelementen zijn van een effectief disclosure gesprek en door disclosure gesprekken te oefenen met een ervaren trainingsacteur leer je ook welk gedrag effectief is (verbaal en non-verbaal) en hoe je de behandelrelatie kunt herstellen.

De cursus patiëntveiligheid biedt ‘eyeopeners’ voor factoren die patiëntveiligheid beïnvloeden en stimuleert het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Door het bewust inzetten van effectief gedrag verbetert de zorg rond de patiënt. De algemene competenties samenwerken en patiëntveilige communicatie krijgen in deze cursus extra aandacht.
Na afloop van deze cursus:

  • Kun je verklaren hoe incidenten in de patiëntenzorg kunnen ontstaan;
  • Kun je invloed van cultuur en context op patiëntveiligheid beschrijven;
  • Kun je benoemen welke tools en mogelijkheden er zijn om te sturen op patiëntveiligheid;
  • Heb je inzicht verkregen in verschillende manieren waarop je naar patiëntveiligheid kun kijken (Safety I en II)
  • Ben je op de hoogte van zowel de formele (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) als ook de informele wijze van melden en klachtafhandeling na incidenten in de patiëntenzorg;
  • Ben je je bewust van je invloed en van je verantwoordelijkheid voor het eigen handelen in relatie tot patiëntveiligheid;
  • Kun je toelichten welke factoren bijdragen aan een veilige werkomgeving;
  • Kun je een open gesprek beginnen over een incident dat is voorgevallen, met collega's, met supervisoren, met de patiënt en zijn naasten.

Praktisch

Doelgroep

De cursus Patiëntveiligheid in praktijk is bestemd voor aiossen bij voorkeur in de beginfase van hun opleiding.

Cursusduur en opzet

De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten met een interval van ca. 4-5 weken. Tijdens de cursus vindt naast kennisoverdracht door de docenten, zelfstudie plaats aan de hand van leeropdrachten, reflectie en kennisuitwisseling in groepsverband.

Voorbereiding en toetsing

Voor aanvang van de eerste cursusdag krijg je een voorbereidingsopdracht en ook na de eerste cursusdag volgen enkele opdrachten om voor te bereiden. Toetsing is op dit moment nog geen vast onderdeel van de cursus. Na volledige participatie aan de cursus (inclusief voorbereiding en opdrachten) krijg je een certificaat. De opleider en de aios zijn verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de verdere ontwikkeling op het gebied van patiëntveiligheid.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden digitaal geëvalueerd. Ook is er tijdens de cursus ruimte voor feedback van aiossen. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aiossen als opleiders.

Cursusdata 2023

Cursus 1:10 januari en 16 februari

Cursus 2: 9 maart en 4 april

Cursus 3: 16 mei en 22 juni

Cursus 4: 7 september en 9 oktober

Cursus 5: 9 november en 8 december

Kosten

In deze cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos.
Externe deelnemers betalen voor deze 2-daagse cursus € 600.

Locatie

Volgt.

Programmaleider 

Mevrouw dr. M. Riedijk, lid medische directie Amsterdam UMC, intensivist

Contact en vragen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met secretariaat DOO: doo@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kun je je inschrijven. Per kalenderjaar dien je een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.

Externe deelnemers kunnen de kosten declareren bij het ziekenhuis waar zij op het moment van cursusdeelname de opleiding volgen.

Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met doo@amsterdamumc.nl. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt € 600 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft. De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd. NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.