DOO - Ziekenhuis Management

Schrijf je nu in

De organisatie van een ziekenhuis heeft grote invloed op de efficiëncy en effectiviteit van de behandeling van de patiënt. Dat geldt voor de samenwerking tussen collega's en de samenwerking met andere disciplines, voor de snelheid waarmee de patiënt geholpen wordt en voor de risico's op fouten. Maar ook voor de mate waarin geld sturend is voor de wijze waarop de zorg wordt geleverd en nog vele andere zaken. Je ontwikkelt deze vaardigheden in de praktijk, tijdens de opleiding en nog lang daarna.

De organisatie van een ziekenhuis heeft grote invloed op de efficiency en effectiviteit van de behandeling van de patiënt. Dat geldt voor de samenwerking tussen collega’s en de samenwerking met andere disciplines, voor de snelheid waarmee de patiënt geholpen wordt en voor de risico’s op fouten. Maar ook voor de mate waarin geld sturend is voor de wijze waarop de zorg wordt geleverd en nog vele andere zaken. Een medisch specialist draagt bij aan de optimalisatie van de omstandigheden waarbinnen de patiëntenzorg plaatsvindt. Daarvoor is inzicht nodig in de financiering en organisatie van de medisch specialistische zorg. En het vereist de vaardigheid om daar invloed op uit te oefenen. Je ontwikkelt deze vaardigheden in de praktijk, tijdens de opleiding en nog lang daarna.

Deze cursus is ontwikkeld door de Academie van Medisch Specialisten; een samenwerkingsver­band tussen de Federatie Medisch Specialisten, de VVAA en het Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. VUmc heeft meegewerkt aan de verdere integratie van de cursus in de opleiding tot medisch specialist. Opleiders en gastsprekers zullen op specifieke onderdelen worden ingezet.

Deze cursus ondersteunt je en biedt inzicht in hoe je je verantwoordelijkheid op bovengenoemde niveaus kunt waarmaken. Dat gebeurt met behulp van presentaties door docenten met veel praktijkervaring op deze terreinen, ruimte voor vragen, discussie en het werken met eigen leerdoelen. Daar waar mogelijk wordt naast kennisoverdracht ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van de competenties die bij het uitvoeren van managementtaken aan de orde zijn.

  • Strategisch beleid van ziekenhuizen
  • Rol en positie van medisch specialisten
  • Kwaliteit van de vakgroep
  • Ondernemingsplan van vakgroep en afdeling
  • Je weet na afloop hoe je moet handelen binnen de context van de organisatie en het beleidsproces van het ziekenhuis en haar omgeving, om tot een zo optimaal mogelijke inrichting van je eigen patiëntenzorg te komen
  • Je weet aan welke eisen een goed functionerende vakgroep c.q. maatschap moet voldoen, kan een inschatting maken van de eigen invloed daarop en weet waar je op moeten letten bij sollicitaties
  • Je weet aan welke eisen het kwaliteitsbeleid van een vakgroep of maatschap c.q. afdeling moet voldoen en bent in staat verbeterprojecten te ontwerpen
  • Je bent in staat om de structuur en het functioneren van het ziekenhuis te beschrijven en kan een gefundeerd oordeel formuleren over de rol en positie van de medisch specialist daarin
  • Je bent in staat om de voornaamste kenmerken en de achtergronden van de beleidscyclus van het ziekenhuis te beschrijven en kan beschrijven hoe het beleid van de vakgroep c.q. maatschap binnen deze context kan worden vormgegeven
  • Je bent in staat de voornaamste aspecten en achtergronden van het overheidsbeleid ten aanzien van de (ziekenhuis-)zorg te beschrijven, inclusief organisatie en financiering, en bent in staat een inschatting te maken van de consequenties voor de patiëntenzorg

Cursusduur en opbouw

In 2 cursusdagen wisselen interactieve plenaire en kleinschalige onderwijsvormen elkaar af.

Voorbereiding en toetsing

De deelnemers ontvangen voor aanvang van de cursus een huiswerkopdracht, die voorafgaand aan de cursus gemaakt moet zijn. Toetsing is nog geen vast onderdeel van de cursus maar kan er wel onderdeel van uitmaken. Van de aios wordt in ieder geval verwacht dat hij/zij gedurende de gehele cursus aanwezig is en actief deelneemt.
Na volledige participatie aan de cursus (inclusief voorbereiding en opdrachten) krijgt de deelnemer een certificaat van deelname. De opleider en de aios zijn er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling op het gebied van medisch management vorm en inhoud te geven.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden schriftelijk geëvalueerd. Ook is tijdens de cursus ruimte voor feedback van aios. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van aios en opleiders.

Locatie

Tenzij anders vermeld vinden de cursussen plaats in Amsterdam UMC, lokatie VUmc te Amsterdam.

Cursusdata 2022

16 en 23 september
3 en 10 november

Kosten

In deze cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos.
Externe deelnemers betalen € 600,-

Maximaal aantal deelnemers

18

Programmaleider

Mw. drs. Jolande Verhulst

Organisatie en inlichtingen

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit 
Barbara Franken-Klinkenberg en Wendy Veldkamp
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 
T. 020-44 44292
E. doo@vumc.nl

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kun je je inschrijven. Per academisch jaar dien je een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.
Externe deelnemers kunnen de kosten declareren bij het ziekenhuiswaar zij op het moment van cursusdeelname de opleiding volgen.
Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Annulering

Bij verhindering dient de cursist zich door een collega te laten vervangen en dit per mail aan School of Medical Sciences door te geven. Annuleren kan per mail tot een maand voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot deze datum wordt €35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum volgt een factuurvoor het volledige inschrijfgeld.