Algemene voorwaarden Mijn Dossier

Algemene voorwaarden

Het AMC en VUmc bieden patiënten via Mijn Dossier toegang tot (delen van) het eigen elektronisch patiëntendossier bij het AMC en VUmc. Voor de toegang gelden deze algemene voorwaarden. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van Mijn Dossier. Deze voorwaarden zijn u bij aanmelding aangeboden en door u geaccepteerd, en zijn tevens te downloaden vanaf de website van het AMC, respectievelijk VUmc.

Het AMC en VUmc hebben het recht om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Het AMC en VUmc zullen een bericht over de wijziging, zoveel mogelijk voorafgaand aan de in-voering, op de portal van Mijn Dossier plaatsen. De meest actuele voorwaarden zijn te raad-plegen via Mijn Dossier.

Toelating, identificatie en beëindigen toegang

 • Door Mijn Dossier te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u - de patiënt - daarmee gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Bij eerste maal inloggen op Mijn Dossier wordt u nogmaals expliciet gevraagd om toestemming voor toegang tot Mijn Dossier en aanvaarding van de algemene voorwaarden Mijn Dossier.
 • Toegang tot Mijn Dossier wordt slechts verstrekt aan in het AMC en/of VUmc ingeschreven patiënten.
 • U kunt uitsluitend worden ingeschreven als patiënt van het AMC en/of het VUmc op basis van geldige legitimatie (paspoort, rijbewijs, id-kaart of ander officieel identificatiebewijs).
 • Een patiënt met een Mijn Dossier account kan één of meer gemachtigden aanwijzen die bevoegd zijn namens de patiënt om het "Mijn Dossier" van de patiënt te gebruiken. De patiënt verleent de machtiging door het invullen en ondertekenen van het gemachtigdenformulier.
 • Wijzigingen in de verleende machtiging(en) kunnen alleen worden doorgevoerd door het in-trekken van bestaande machtigingen en/of het invullen van een nieuw (vervangend) gemachtigdenformulieren. De wijzigingen gelden vanaf het moment dat het AMC en/of VUmc deze hebben ontvangen.
 • De gemachtigde is op gelijke wijze gebonden aan deze Algemene Voorwaarden Mijn Dossier als de patiënt met een Mijn Dossier account.
 • Toegang tot Mijn Dossier is onbeperkt geldig, maar u kunt altijd de toegang tot Mijn Dossier intrekken en laten beëindigen. Dit kan door de opzeggingsbrief van Mijn Dossier te printen, te tekenen en deze naar het op het formulier aangegeven adres te sturen. (Na het beëindi-gen van de toegang tot Mijn Dossier blijven de gegevens in het elektronisch patiëntendossier van het AMC en/of VUmc bewaard. Het dossier is voor de patiënt niet langer meer toegankelijk via Mijn Dossier.)
 • Het AMC en/of VUmc zullen binnen 5 werkdagen nadat aan hem bekend is gemaakt dat een patiënt is overleden, het account van deze patiënt deactiveren en de toegang voor de even-tueel gemachtigde van de patiënt tot Mijn Dossier beëindigden. Het AMC en/of VUmc heb-ben dan nog wel toegang tot het dossier van de patiënt.
 • Enkel in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in gevallen genoemd in artikel 10 en 15 van deze voorwaarden, zullen het AMC en/of VUmc de toegang tot Mijn Dossier beëindigen zonder verzoek van de patiënt.

Verplichtingen patiënt

 • U dient uitsluitend in te loggen tot Mijn Dossier vanaf een computer of ander technisch hulpmiddel, welke vrij is van malware, virussen of andere kwaadaardige software, en welke voorzien is van de gebruikelijk en meest recente beveiliging tegen virussen, hacking, en andere mogelijke computervredebreuken.
 • De Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien zijn inloggegevens door zijn toedoen of nalaten bij derden bekend geraken. Het AMC en/of VUmc zijn in dat geval niet aansprakelijk voor de door patiënt geleden schade naar aanleiding van onbevoegde toegang tot Mijn Dossier.
 • De Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de gegevens welke hij verkrijgt uit Mijn Dossier verwerkt en de eventuele gevolgen daarvan.
 • De Patiënt stemt ermee in dat het AMC en/of VUmc zijn gegevens over het gebruik van Mijn Dossier vastlegt en anoniem kan gebruiken voor statistiek en wetenschappelijk onderzoek.
 • Het advies van een zorgverlener wordt gegeven op basis van de informatie die de Patiënt verstrekt. De Patiënt is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij de zorgverlener naar beste weten inlicht. Het AMC en VUmc verwachten dat de Patiënt juiste en volledige informatie over zijn/haar gezondheid geeft.
 • De Patiënt zal zich in zijn communicatie in Mijn Dossier uitsluitend op algemeen beschaafde wijze uitdrukken.
 • De Patiënt stemt ermee in dat het AMC en/of VUmc op het gebruik door patiënten van Mijn Dossier toeziet en bevoegd is om zo nodig maatregelen te treffen tegen overtredingen van deze algemene voorwaarden. Deze maatregelen kunnen achtereenvolgens zijn:
  • Waarschuwing
  • Opschorting van de toegang door desbetreffende persoon
  • Deactiveren van de toegang voor de patiënt
 • Mijn Dossier is niet bedoeld en geschikt om met spoed in contact te komen met medewerkers van het AMC en/of het VUmc. Wanneer direct contact gewenst is, neem dan telefonisch contact op met huisarts, de afdeling waar de Patiënt onder behandeling is of met het landelijk noodnummer 112.

Aansprakelijkheid & privacy

 • Het AMC en/of VUmc zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloei-end uit het gebruik van Mijn Dossier, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van, onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie of een technische storing.
 • Mijn Dossier biedt mogelijk hyperlinks naar gerelateerde medische websites of apps van derden, die niet onder het beheer van het AMC en/of VUmc vallen. Deze hyperlinks zijn slechts ter informatie opgenomen. Het AMC en/of VUmc zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, de blijvende juistheid van informatie in/op deze websites en/of apps, zoals deze door die derden ter beschikking wordt gesteld.
 • Medewerkers van AMC en VUmc gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die patiënten via Mijn Dossier verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van het AMC en VUmc zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.
printen