Cliëntenraad

De cliëntenraad

De cliëntenraad van VUmc bestaat uit vrijwilligers die op de één of andere manier verbonden zijn met VUmc. Ofwel omdat zij er zelf patiënt zijn (geweest) of omdat een kind/partner/familielid er als patiënt staat of stond ingeschreven.

De cliëntenraad ziet toe op de belangenbehartiging van VUmc-cliënten. Dit door het actief en nauwlettend volgen van beleid en actualiteiten die invloed kunnen hebben op kwaliteit van zorg. De cliëntenraad denkt mee met de raden van bestuur en toezicht en onderhoudt contacten met die geledingen binnen de VUmc organisatie die bepalend zijn voor de zorgkwaliteit.

De cliëntenraad richt zich op een aantal in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vastgelegde taken en bevoegdheden. De cliëntenraad heeft onder andere het recht van advies over: samenwerking of fusie met een andere instelling, kwaliteitsbeleid, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de benoeming van de leden van de raad van bestuur. 

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Voor klachten kunt u hier terecht.

Leden cliëntenraad

De cliëntenraad van VUmc bestaat uit de volgende leden:

Clientenraad, maart 2016

V.l.n.r.: Michiel van Berckel Smit (geen lid meer), Jorrit van den Broek, Onika Pinkus, Frank Jelles, Daan Sajet, Cora Bezuijen, Paul Cohen (voorzitter) en Susanne van Elteren. Simon Huges en Jeanette den Hartogh ontbreken op deze groepsfoto.

Alle leden hebben als aandachtsgebied het bevorderen van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Daarbij hebben de leden specifieke aandachtsgebieden:

Paul Cohen (voorzitter)
Paul Cohen (72) was tot deze zomer lid van de (CRAZ). Hij is dus vertrouwd met zorginstellingen en met VUmc omdat hij hier drie jaar lang 'aandachtspersoon' was. Tot voor kort was hij ook nog bestuurslid van een patiëntenvereniging met ruim 10.000 leden.

"Vanwege mijn contacten bij VUmc heb ik meegewerkt aan diverse ontwikkelingen, zoals aan het EVA-project en de alliantie VUmc/AMC. Ook had ik een paar keer contact met de IGZ inzake personele kwesties en de ophef rond filmopnamen."

Paul heeft ook cliënt-relatie met VUmc. Zijn partner en zijn beide dochters worden al jaren achtereen behandeld bij de afdeling gastro-enterologie en zijn kleindochter bij audiologie
Paul heeft een lange staat van dienst als specialist in marketing, communicatie en public relations. Hij bekleedde gedurende 46 jaar functies binnen het bedrijfsleven, de overheid en als zelfstandig ondernemer. Zijn werk bracht hem in contact met sectoren als chemie, farmacie, uitgeverij, vastgoed en politiek. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Paul heeft als aandachtsgebied beleidsvorming algemeen, coördinatie van CR taken en alliantie VUmc/AMC.

Onika Pinkus (vice-voorzitter)
Onika Pinkus (42) is in het verleden in de zorgsector werkzaam geweest, zowel aan de kant van de zorgaanbieders (SIGRA) als aan de kant van de zorgvragers (RPCP Zuid-Holland Noord) als ook bij de overheid (Ministerie VWS). Onika werkt momenteel als adviseur Public Affairs bij de PO-Raad. Als SLE-patiënt heeft Onika de nodige ervaring en betrokkenheid (gehad) bij VUmc als cliënt.

"Ik wil mij inzetten voor goede medezeggenschap en cliëntenparticipatie,omdat ik erin geloof dat dit bijdraagt aan betere zorg. We kijken met net even een andere bril, maar dienen hetzelfde belang: goede zorg voor iedere patiënt. De WMCZ geeft een goed en helder wettelijk kader, nu komt het erop aan dit ook in de praktijk goed neer te zetten."

Onika is contactpersoon voor divisie III & VI en heeft als aandachtsgebied coördinatie van CR taken, positionering van de CR en alliantie VUmc/AMC.

Cora Bezuijen (ambtelijk secretaris)
De CR wordt vanuit VUmc ondersteund door een ambtelijk secretaris. Hiervoor is Cora Bezuijen per 1 augustus 2014 aangesteld. Zij werkt al 18 jaar in VUmc. Zij heeft veel ervaring in het ondersteunen van adviesorganen. Zij heeft vijf jaar lang het adviesorgaan van de medisch specialisten(stafconvent) ondersteund en is, naast ondersteuning van de CR, tevens verantwoordelijk voor de ambtelijk ondersteuning van de verpleegkundige adviesraad (VAR).

  Jorrit van den Broek
Jorrit van den Broek (37) is sinds begin 2014 betrokken bij de belangenbehartiging van patiënten binnen VUmc. Eerst als lid van de PPR en nu als lid van de nieuwe CR.

"Het is niet eenvoudig voor ziekenhuizen en zorgprofessionals om in deze tijden van bezuinigingen en toenemende complexiteit en regeldruk continue de beste patiëntenzorg te leveren. Ik hoop dat wij als cliëntenraad VUmc kunnen helpen om de focus toch altijd op de patiënt en het zorgproces te houden."

"Je hoort weleens van zorgprofessionals dat de patiënt steeds mondiger, beter geïnformeerd en zelfstandiger wordt. Dat is mooi natuurlijk, maar voor de meeste patiënten geldt dat niet. Ze zijn vooral bezorgd, onzeker en kwetsbaar. Ik zal vanuit deze gedachte mijn bijdrage leveren aan het werk van de cliëntenraad." Jorrit is bedrijfskundige en heeft gewerkt in het internationale bedrijfsleven, de farmaceutische industrie en de zorg.

Jorrit is contactpersoon voor divisie III & VI en heeft als aandachtsgebied organisatie facetten en invoering van het EPD.

Jeanette den HartoghJeanette den Hartogh
Jeanette den Hartogh (63) is van oorsprong klinisch psycholoog. Zij was vijfentwintig jaar werkzaam binnen de vereniging VluchtelingenWerk Nederland in diverse leidinggevende en adviserende functies. Daarvoor was zij o.a. werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en tien jaar bij de Anne Frank Stichting.

Momenteel is Jeanette actief als (MfN-register)mediator bij familie en arbeidsconflicten in de non-profit, religieuze en gezondheidssector. Bovendien bemiddelt zij als vrijwillige bemiddelaar via Stichting Beterburen bij buurtconflicten. Sinds januari 2016 is zij lid van de Cliëntenraad.

"Toen ik begin 2013 plotseling voor een by-pass operatie opgenomen werd in VUmc ervoer ik hoe afhankelijk je je dan voelt van artsen en verpleegkundigen. Ineens bent je de regie over je leven kwijt. Dat besef motiveert me om vanuit de invalshoek van de patiënt mee te denken over het beleid van VUmc. Zeker nu er zoveel veranderingen in de gezondheidszorg gaande zijn."
 
Jeanette is contactpersoon voor divisie I en II en heeft als aandachtsgebied positionering van de CR, kwaliteitsnormering en communicatie met anderstaligen.

Simon Huges
Simon Huges (73) was lid van de CRAZ. Tevens was Simon voor deze raad vier jaar contactpersoon voor het UMC Utrecht. Bovendien was hij betrokken bij de oprichting van een patiëntenorganisatie voor transgender cliënten en was hij enige jaren lid van het bestuur van deze patiëntenorganisatie.

Toen de CRAZ werd opgeheven en elk UMC volgens de wet WMCZ zijn eigen cliëntenraad kreeg, heeft hij gekozen voor de cliëntenraad van VUmc vanwege zijn betrokkenheid bij dit ziekenhuis. Hij is jarenlang patiënt bij de polikliniek KNO en ruim twintig jaar geleden behandeld door het genderteam.

Sinds 1 augustus 2014 is hij nu lid van de cliëntenraad van VUmc.
Zijn werkzaam leven startte hij bij het Emma kinderziekenhuis, daarna werkte hij als bedrijfsmaatschappelijk werker en tenslotte als hoofd personeelszaken (toen nog geen HRM) bij de gemeente Amsterdam.

"Ik denk dat medezeggenschap en cliëntenparticipatie essentieel zijn in de medische sector omdat professional en patiënt ieder vanuit hun eigen perspectief kijken naar dezelfde doelstelling: het belang van de patiënt".

Simon is contactpersoon voor divisie I & II en heeft als aandachtsgebied hoofdbehandelaarschap en het behandelingsproces van genderdysforen.


Daniel Sajet
Daniel Sajet (72) was vanaf 2010 tot deze zomer lid van de PPR. Daniel is bekend met VUmc en heeft tijdens zijn PPR lidmaatschap vanuit patiënten perspectief geadviseerd over de invoering van het elektronisch patiëntendossier. Daniel heeft sinds 1982 een cliënt-relatie met VUmc.

Daniel heeft 35 jaar bij de KLM gewerkt als station manager in diverse landen en manager kwaliteit voor de Sales & Services Divisie. Na de KLM periode heeft Daniel voor de VN gewerkt als externe consultant met specialiteit transport logistiek in ramp gebieden (Iraq, Indonesië - tsunami en Kashmir - aardbeving). Daniel is vanaf 2006 actief in de politiek als lid van de gemeenteraad van Amsterdam en deelraad met het woordvoerderschap Wmo, veiligheid en ouderen.

Daniël is contactpersoon voor divisie V en VI en heeft als aandachtsgebied kwaliteitsnormering (o.a. CQ-index), de invoering van het EPD en medicatieveiligheid.

Connie BremerConnie Bremer
Connie Bremer (1946) begon haar werkzame leven met in- en verkoop van chemicaliën. O.a. aan ziekenhuisapotheken. Daarna is zij vijftien jaar doktersassistente in een huisartsenpraktijk geweest. Aansluitend had zij samen met haar echtgenoot een bladmuziekwinkel. Sinds 1996 is zij bij Cordaan lid van diverse ciëntenraden.

Sinds 2010 is zij patiënt bij cardiologie van VUmc, waar zij graag in de cliëntenraad haar steentje wil bijdragen aan het meedenken en meebeslissen in voor patiënten optimale zorg en de organisatie rondom de zorg. 

Connie is contactpersoon voor divisie V.                        

Adviezen van de cliëntenraad

 1. Definitief besluit klachtenregeling
 2. De kaderbrief
  Toelichting:
  De CR is gevraagd te reageren op de concept kaderbrief. In de kaderbrief wordt door de raad van bestuur een aantal strategische thema's benoemd en gedefinieerd. Aan deze thema's worden doelstellingen gekoppeld waaruit duidelijk wordt wat VUmc uiterlijk 2018 bereikt wil hebben. Tezamen vormen de thema's het kader waarbinnen divisies en directie hun plannen moeten maken.
 3. Het voornemen tot uitplaatsing van de huisartsverwezen dermatologie
 4. Samenwerking urologische zorg VUmc/AMC en AvL
 5. Verstrekken van lichaamsmateriaal uit biobanken aan commerciële partijen
 6. Herbenoeming lid Raad van Toezicht
 7. Benoemingen klachtenonderzoekscommissie
 8. Herbenoeming lid raad van bestuur
 9. Herbenoeming voorzitter raad van bestuur
 10. Benoeming vijfde lid raad van bestuur
 11. Integratie bestuur en toezicht VUmc-AMC
 12. Advies over instellen familienoodremnummer
 13. Advies aangaande toegankelijkheid VUmc na opheffing lijn 16 aan raad van bestuur
 14. Advies aangaande test van Epic aan directeur Eva servicentrum
 15. Advies aangaande inrichting van de kwaliteitsorganisatie  aan de raad van bestuur

Meer informatie en contact 

Neem voor meer informatie over de cliëntenraad contact op met Cora Bezuijen, ambtelijk secretaris van de clientenraad.
 
E-mail: cam.bezuijen@VUmc.nl
Telefoon: 020 444 46 23

printen