Kosten patiëntenzorg VUmc

Kosten patiëntenzorg VUmc

Gaat u binnenkort naar VUmc, of bent u al patiënt? Check deze zes belangrijke vragen om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt.

 1. Heeft VUmc voor mijn behandeling een contract met mijn zorgverzekeraar?
  Of er wel of niet een contract is tussen VUmc en uw zorgverzekeraar (zie kopje gecontracteerde zorgverzekeraars), kan van belang zijn voor de hoogte van uw vergoeding. Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 2. Wordt mijn behandeling bij VUmc vergoed door mijn zorgverzekeraar?
  De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd of heeft uw zorgverzekeraar geen contract met VUmc, dan wordt het zogenaamde passantentarief bij u in rekening gebracht.

 3. Heeft VUmc de verwijsbrief?
  Een behandeling in VUmc wordt alleen vergoed na verwijzing (op vertoon van een verwijsbrief). U krijgt deze mee van uw huisarts of specialist. Soms wordt de verwijsbrief rechtstreeks naar VUmc verstuurd. Vraag in dat geval of VUmc de brief ontvangen heeft.

 4. Heb ik een identiteitsbewijs nodig?
  U moet zich kunnen legitimeren in VUmc met een geldig identiteitsbewijs. Dat geldt ook voor minderjarigen, jonger dan 14 jaar. De behandeling kan anders niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

 5. Wat als mijn behandeling verandert?
  Het verloop van de behandeling kan niet altijd worden voorspeld. Soms is een andere behandeling nodig of wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis of andere specialist. Overleg daarom steeds met uw arts of uw zorgverzekeraar over de kosten en de vergoeding daarvan.

 6. Klopt de factuur?
  Na de behandeling declareert VUmc de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, of u krijgt de factuur thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van bij wie en hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u de factuur na te kijken. Zo kunt u controleren of VUmc de juiste behandeling in rekening brengt en uw zorgverzekeraar de juiste vergoeding uitkeert. Houdt u er daarbij rekening mee dat een verrekening met uw eigen risico kan plaatsvinden.

Budgetpolis? Let op!
Heeft u een budgetpolis afgesloten? Let dan extra goed op, hier zitten beperkingen aan!

 • In een budgetpolis is het aantal zorgverleners en ziekenhuizen dat bezocht kan worden beperkt.
 • In geval dat u een niet gecontracteerde zorgaanbieder bezoekt worden de kosten meestal maar voor 50 of 65 procent vergoed.
 • Zorgverlening door academische ziekenhuizen wordt alleen vergoed wanneer u wordt doorverwezen door een zorgaanbieder die wel gecontracteerd is binnen uw budgetpolis.
 • Genees- en hulpmiddelen moeten via internet bij vaste aanbieders betrokken worden.

Twijfelt u?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en vergoedingen van uw behandeling. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie onder de verschillende kopjes bovenaan de pagina of neem contact met ons op. Kijk bij kopje 'Contact'. 

Betalen van ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg wordt in Nederland gefinancieerd op basis van diagnosebehandelcombinaties (DBC-zorgproducten). VUmc brengt die in rekening bij de zorgverzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen.

Wat is een DBC-zorgproduct?
Als iemand in VUmc behandeld wordt rekent VUmc niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk af. Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten.

Dit zijn eigenlijk pakketten zorg die nodig zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld van een botbreuk. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten bij een dergelijke breuk. De NZa stelt de omschrijvingen van de DBC-zorgproducten vast.

Hoe is het tarief van een DBC-zorgproduct opgebouwd?
Het tarief van een DBC-zorgproduct is een combinatie van de kosten die het ziekenhuis maakt en het honorarium van de medisch specialist. Na afloop van de behandeling ontvangt de patiënt één rekening voor de gehele behandeling.

Hoe wordt bepaald welk DBC-zorgproduct geldt?
In de animatie wordt onderstaand proces toegelicht ( Bron:Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl/betalen-van-ziekenhuiszorg).

 1. Diagnose
  Een patiënt komt in het ziekenhuis na verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of via de Spoedeisende hulp.
  Een medisch specialist stelt een diagnose. Op basis hiervan opent hij een DBC-zorgproduct. Dan staat nog niet vast welk bedrag de patiënt of zijn zorgverzekeraar uiteindelijk moet betalen. Welke DBC-zorgproduct uiteindelijk geldt is afhankelijk van onder andere de volgende factoren. 
 2. Bepalende factoren
  De kosten zijn gebaseerd op een gemiddelde behandeling. Daardoor maakt het niet uit of er één of drie foto's zijn gemaakt.
  Andere factoren tellen wel mee. Dan gaat het om de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan.
  Het maakt ook uit of hij wel of geen operatie heeft ondergaan.
  Ook het aantal bezoeken van een patiënt aan de medisch specialist kan een rol spelen
 3. Vaststellen
  Als de behandeling is afgelopen wordt op basis van alle vastgelegde informatie het uiteindelijke DBC-zorgproduct vastgesteld. Dit DBC-zorgproduct heeft een eigen code.

Soms is een patiënt voor meerdere aandoeningen in behandeling bij verschillende specialisten. Dan kunnen meerdere DBC-zorgproducten gelden. Elke specialist opent in dat geval een eigen DBC-zorgproduct.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Met de volgende zorgverzekeringsconcerns heeft VUmc een contract afgesloten voor 2017:

 • VGZ
 • CZ
 • Zilveren Kruis
 • Menzis
 • DSW
 • Multizorg

Uw zorgverzekering heeft vaak een andere naam. In dit overzicht ziet u welke verzekeringen (labels) bij welk zorgverzekeringsconcern horen*   

Let op!
VUmc heeft met geen enkele zorgverzekeraar een contract afgesloten voor een budgetverzekering. Kijk onder het kopje 'kosten patiëntenzorg VUmc' voor meer informatie over de budgetverzekering. 

Eigen risico en eigen bijdrage
Ook als VUmc een contract heeft met uw zorgverzekeraar kan het zijn dat u zelf (een deel van) de kosten moet betalen.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt namelijk jaarlijks een verplicht eigen risico voor ontvangen zorg. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks (wettelijk) vastgesteld. Dat betekent dat u het eerste deel van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Bij sommige zorgverzekeraars kan de verzekerde het eigen risico vrijwillig verhogen.

Alle zorg in het ziekenhuis valt onder uw eigen risico. U betaalt het eigen risico dat gold in het jaar dat het DBC-zorgproduct is gestart. Een ziekenhuisbehandeling kan uit verschillende DBC-zorgproducten bestaan.

Bij bepaalde behandelingen is het mogelijk dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen ('eigen bijdrage'). Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
Wij adviseren u dringend dat u, voordat u een behandeling in VUmc ondergaat, bij uw zorgverzekeraar informeert naar de vergoeding ter voorkoming van onvoorziene kosten.

Meer informatie

*Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.

Tarieven behandelingen (DBC-zorgproducten)

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract afgesloten met VUmc dan betaalt u de factuur zelf. Dan gelden de passantenprijzen voor de DBC-zorgproducten en overige producten. 

De prijzen zijn geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2017. De datum van het eerste bezoek of activiteit is leidend voor de bepaling van het tarief. Ter illustratie, als u in december 2016 in VUmc bent geweest en de zorg wordt in februari 2017 afgerond, dan wordt het tarief conform de passantenprijslijst van 2016 in rekening gebracht.

Passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. Wanneer de prijs op de lijst anders is dan de prijs die u in VUmc hoort als u wordt behandeld, dan geldt de prijs op de factuur.

We hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, er is echter geen contract gesloten voor specifieke polissen. Meer informatie over de zorgverzekeraars welke gecontracteerd zijn vindt u onder het kopje 'gecontracteerde zorgverzekeraars'. Met de zorgverzekeraars hebben we tarieven afgesproken die we in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis en de stand van uw eigen risico krijgt u vervolgens een rekening van uw zorgverzekeraar.

Niet in alle situaties zijn de afgesproken tarieven met zorgverzekeraars van toepassing. Het ziekenhuis brengt dan de passantenprijs in rekening bij de patiënt, deze dient u rechtstreeks aan het ziekenhuis te betalen.

In onderstaande situaties is de passantenprijslijst van toepassing:

 • Behandelingen die buiten de afspraken met zorgverzekeraars vallen (bijvoorbeeld onverzekerde zorg).
 • Patiënten die niet verzekerd zijn.
 • Patiënten die verzekerd zijn via een polis of zorgverzekeraar waar VUmc geen contract mee heeft.

Voor de volledigheid merken wij op dat bij VUmc algemene (betalings-) voorwaarden van kracht zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u opvragen bij het patiënteninformatiecentrum.

De ziekenhuisfactuur

Klik op het plaatje voor een grote versie in PDF waarbij een uitleg wordt gegeven over de factuur. 

Uitleg-factuur-VUmc-1

Voorschot
Indien u een voorschot heeft betaald verrekenen wij dit met de definitieve factuur. Indien de definitieve factuur hoger is dan het reeds betaalde voorschot dient u het resterende bedrag zelf te voldoen. Indien de definitieve factuur lager is dan het reeds betaalde stort VUmc het teveel betaalde terug.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen: Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten

U kunt, een deel van, de zorgkosten zelf moeten betalen indien uw polisvoorwaarden dit vermelden of uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met VUmc. Andere mogelijkheden waarom u de factuur zelf dient te betalen zijn:

 • Niet verzekerde zorg (onder basisverzekering of aanvullende verzekering)
 • Eigen risico
 • Eigen bijdrage
 • Niet doorverwezen naar VUmc

Meer informatie en meer vragen over zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten vindt u in hoofdstuk 1 van de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen. Zie de download onderaan de pagina.

Veelgestelde vragen: Factuur

Er zijn verschillende redenen waarom u de factuur zelf ontvangt. Wanneer u vragen heeft over de factuur, waarom u deze ontvangt en/of over de hoogte van de factuur, kunt u hoofdstuk 2 van de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen raadplegen. Zie de download onderaan de pagina. 

Van facturen die rechtstreeks verzonden zijn aan uw zorgverzekeraar kunt u geen kopie opvragen bij VUmc. Voor inzage in deze facturen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Veelal bieden zij inzage door middel van een inlog op de website van uw zorgverzekeraar.

Indien u een kopie wilt ontvangen van een factuur die u zelf heeft ontvangen kunt u hiervoor een aanvraag doen via het formulier.

Veelgestelde vragen: Betaling en saldo

Indien u een vraag heeft over betaling van de factuur of een ontvangen aanmaning raadpleegt u hoofdstuk 3 van de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen.Zie de download onderaan de pagina. 

Veelgestelde vragen: Bezwaar

Indien u bezwaar wilt maken tegen de factuur raadpleegt u hoofdstuk 4 van de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen.Zie de download onderaan de pagina.  .

Veelgestelde vragen: Machtiging

Een machtiging is een aanvraag die een arts doet bij uw zorgverzekeraar om een bepaalde zorgactiviteit uit te mogen voeren. Voor meer informatie over de machtiging en veel gestelde vragen over machtigingen leest u hoofdstuk 5 in de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen.Zie de download onderaan de pagina. 

Wilt u meer weten? Dan adviseren wij u het volgende:  

 • U heeft een vraag over de vergoeding van de behandeling. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 • U heeft een algemene vraag over de zorgkosten in Nederland. Hiervoor kunt u terecht bij:
 • U heeft een specifieke vraag over de behandeling of de prijs van een DBC-zorgproduct in VUmc. Neem dan contact  op met de afdeling facturatie van VUmc. Kijk bij het kopje 'contact'.

 • U heeft een vraag over een ontvangen factuur. Bekijk dan de veelgestelde vragen op deze pagina. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact  op met de afdeling facturatie van VUmc. Kijk bij het kopje 'contact'. 

Contact

Heeft u een specifieke vraag over de behandeling of de prijs van een DBC-zorgproduct bij VUmc? Of u heeft een vraag over een ontvangen factuur van VUmc?

Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u:

 • Het contactformulier invullen. We reageren dan zo spoedig mogelijk.

 • Op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling facturatie van VUmc via telefoonnummer 020-444 1275.

Wilt u meer weten? Dan adviseren wij u het volgende: 

Heeft u een vraag over de vergoeding van de behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u een algemene vraag over DBC-zorgproducten? Hiervoor kunt u terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit ( www.nza.nl of www.zorgnota.nl).

printen