ASCOT-NL: Project naar kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen

Duur onderzoek

Startdatum 01 juli 2014, einddatum 31 september 2018

Betrokkenen

Prof. Dr. R.W.J.G. Ostelo
Prof. Dr. G.A.M. Widdershoven
dr. J.E. Bosmans
dr. K.M. van Leeuwen
M.S. van Loon, MSc MA

Contactgegevens 

Miriam van Loon, m.loon@vumc.nl

Samenwerking

Het project is ingebed bij de afdeling Ethiek, Recht & Humaniora en Gezondheidswetenschappen (VU), en valt onder het EMGO+ programma 'Quality of Care'. De onderzoekers werken samen vanuit hun achtergrond filosofie, epidemiologie, gezondheidseconomie en klinimetrie en gebruiken een mix van methoden uit deze disciplines om het instrument een solide basis te geven. Daarnaast werken we samen met onze maatschappelijke partners LOC zeggenschap in Zorg, GGZ InGeest en het lectoraat Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen van Zuyd Hogeschool en Sevagram.

Financiers

Het project is gefinancierd vanuit het NWO onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en gezondheid.

Beschrijving
Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. In plaats van in verzorgings- en verpleeghuizen ontvangen zij zorg in hun thuissituatie. Om de resultaten van deze zorg te evalueren, is het belangrijk om de kwaliteit van leven van deze ouderen te kunnen meten, vanuit een breder perspectief dan alleen een focus op gezondheid.

Ons doel is om een Nederlandse versie van dit instrument te ontwikkelen (ASCOT-NL), dat gebruikt kan worden voor beleidsbeslissingen rondom zorg voor ouderen in Nederland. Bijvoorbeeld voor benchmarking en kwaliteitsmonitoring door zorgaanbieders, aanbesteding van zorg door gemeenten, bepalen van individuele zorgtrajecten en als uitkomstmaat voor economische evaluaties van zorgprogramma's en interventies. 
Hiervoor zullen we de filosofische benaderingen die gebruikt zijn om de ASCOT op te stellen kritisch evalueren.  Deze analyse vullen we aan met een review van kwalitatief onderzoek naar aspecten die volgens ouderen belangrijk zijn voor hun kwaliteit van leven, en doen we kwalitatief onderzoek naar het perspectief van verschillende stakeholders (gemeenten, mantelzorgers, vertegenwoordigers ouderen, zorgaanbieders). Zo willen wij tot een set van kerndomeinen komen, met daarnaast enkele aanvullende domeinen die relevant zullen zijn afhankelijk van de toepassing.

De domeinen die binnen ASCOT-NL kwaliteit van leven bepalen zullen gewogen worden aan de hand van het belang dat de algemene bevolking aan de domeinen hecht. We berekenen de wegingsfactoren met behulp van kwantitatief onderzoek waarin keuzes worden voorgelegd aan deelnemers van het onderzoek.

Tot slot gaan we na op welke manier de ASCOT-NL beleidsbeslissingen binnen de care sector kan ondersteunen, en richtlijnen ontwikkelen voor het gebruik van het instrument. Dit project zal resulteren in een instrument dat direct toepasbaar is om de resultaten van de care sector te evalueren en om beleidsbeslissingen voor zorg rondom ouderen die thuis wonen te ondersteunen. Het instrument zal geplaatst worden in de bredere politiek-filosofische debatten rondom allocatie van middelen in de gezondheidszorg.

Referenties
Voor meer informatie zie onze website.

English
The goal of ASCOT-NL project is to develop an instrument to measure Quality of Life of older people living in their own home, who receive care services. The development of this measure will enable policy makers and care providers to evaluate quality of services, and ASCOT-NL can be be used in resource allocation decisions. Different methods are combined in this project; filosofical reflection of theoretical background (Capability and Functioning Approach) of the ASCOT; qualitative empirical research and quantitative empirical research and analysis. The project is a collaboration between the Department of Medical Humanities (VU Medical Centre) and Health and Life Sciences (VU University).