Moreel beraad project in psychiatrie

Betrokkenen

Promovenda drs. Swanny Kremer, onderzoeker / ethicus FPC Dr. S. van Mesdag 
Prof. dr. Guy Widdershoven - promotor, VUmc
Prof. mr. dr. Anne Ruth Mackor - tweede promotor, RUG
Dr. Bert Molewijk - copromotor, VUmc
Dr. Marinus Spreen - copromotor, FPC Dr. S. van Mesdag 
Drs. Harry Beintema - directeur behandelzaken, FPC Dr. S. van Mesdag

Contactgegevens

Swanny Kremer 
PPC Dr. S. van Mesdag
Helperlinie 2
9722AZ Groningen
s.kremer@fpcvanmesdag.nl

Periode

2014-2019 (lopend)

Financiers en samenwerking

FPC Dr. S. van Mesdag 

Setting: FPC Dr. S. van Mesdag, dit promotieonderzoek is ingebed in het onderzoeksinsitituut EMGO+, programma Quality of Care, van het VUmc te Amsterdam

Omschrijving
Het effect van moreel beraad op de teamcultuur en professionalisering van teams in de forensische psychiatrie: evaluatie van implementatie van moreel beraad in forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag. Het doel van dit promotieonderzoek is tweeledig. Ten eerste is het doel om door middel van onderzoek de implementatie van MB op afdelingsniveau en in de Mesdag zowel te monitoren als te faciliteren. Ten tweede wordt zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten wat de effecten zijn op de kwaliteit van de argumentatie, de team cultu(u)r(en) en de professionalisering van de teams.

De hoofdvraag en deelvragen zoals nu geformuleerd zijn gebaseerd op wensen uit de praktijk en de stand van het wetenschappelijk onderzoek naar implementatie en uitkomsten/effecten van MB. Het is mogelijk dat de onderzoekvragen gaandeweg het onderzoek bijgesteld worden vanwege de dynamiek in de praktijk.

De hoofdvraag is: 'Wat zijn de effecten van de interventie moreel beraad in forensisch psychiatrisch centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag op de teamcultuur en professionalisering van sociotherapeutische teams?' Het onderzoek duurt zes jaar en zal resulteren in verschillende wetenschappelijke artikelen en een dissertatie. Ook na 2019 zal moreel beraad een structureel onderdeel blijven van teambesprekingen.

English
The aim of this PhD research is two-fold. First, the goal to facilitate and monitor the implementation of MB at departmental level at FPC Dr. S. van Mesdag. Secondly, to measure both, qualitatively and quantitatively the effects on the quality of the argumentation, the team culture and the professionalization of the teams.