Vergaderschema 2022 METc VUmc

Vergaderdata TcB VUmc 2022
Vergadering Vergadering
Januari 4-1-2022 Juli 5-7-2022
18-1-2022 19-7-2022
Februari 1-2-2022 Augustus 2-8-2022
15-2-2022 16-8-2022
Maart 1-3-2022 30-8-2022
15-3-2022 September 13-9-2022
29-3-2022 27-9-2022
April 12-4-2022 Oktober 11-10-2022
26-4-2022 25-10-2022
Mei 5-5-2022 November 8-11-2022
19-5-2022 22-11-2022
Juni 7-6-2022 December 6-12-2022
21-6-2022 20-12-2022
27-12-2022 (onder voorbehoud)
Vergaderdata METc VUmc 2022
Vergadering Vergadering
Januari 6-1-2022 Juli 14-7-2022
13-1-2022 28-7-2022
27-1-2022 Augustus 11-8-2022
Februari 10-2-2022 25-8-2022
24-2-2022 September 8-9-2022
Maart 10-3-2022 22-9-2022
24-3-2022 Oktober 6-10-2022
April 7-4-2022 20-10-2022
21-4-2022 November 3-11-2022
Mei 5-5-2022 17-11-2022
12-5-2022 December 1-12-2022
19-5-2022 15-12-2022
Juni 2-6-2022 29-12-2022 (onder voorbehoud)
16-6-2022
30-6-2022

Vergaderdata DB VUmc 2022

Het DB zal wekelijks vergaderen op dinsdagochtend.