Onderzoekscontract WMO-onderzoek

Bij onderzoek dat onder de reikwijdte van de WMO valt en waarbij sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen de bij de financiering, opzet of uitvoering van het onderzoek betrokken partijen moet een onderzoekscontract worden ingediend. Conform de CCMO-richtlijn Beoordeling onderzoekscontracten wordt het contract beoordeeld op twee aspecten: 

  • de regels voor de voortijdige beëindiging van het onderzoek;
  • de openbaarmaking van de onderzoeksgegevens.

Indienen

Sinds mei 2019 mag de getekende versie van het onderzoekscontract bij de METc VUmc worden ingediend ná afgifte van het primaire positieve besluit.
Dit betekent het volgende voor de indiening en de beoordeling van het onderzoekscontract:

  • Het ingediende onderzoekscontract moet voorzien zijn van een kenmerk en versienummer, zodat duidelijk is welke versie door de METc VUmc wordt beoordeeld.
  • Bij multicenteronderzoek is er minimaal één onderzoekscontract (het referentie-onderzoekscontract) nodig voor de beoordeling van het dossier. Voor de overige Nederlandse centra volstaat een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever/verrichter waarin staat dat de onderzoekscontracten van de overige centra ten aanzien van de genoemde twee aspecten identiek zijn aan het referentie-onderzoekscontract. Ontbreekt een dergelijke verklaring, dan moet van elk deelnemend centrum een ondertekend onderzoekscontract worden ingediend.
  • De METc VUmc beoordeelt de paragrafen in het onderzoekscontract betreffende de criteria voor voortijdige beëindiging en de voorwaarden voor openbaarmaking van de onderzoeksresultaten op grond van de CCMO-richtlijn ‘Beoordeling Onderzoekscontracten’.
  • De datum en het versienummer van het goedgekeurde onderzoekscontract wordt vermeld in het primaire positieve besluit van de METc VUmc.
  • Een getekend exemplaar van de goedgekeurde versie van het onderzoekscontract dient voor de start van de studie ter kennisgeving te worden ingediend bij de METc VUmc. Wij zullen bij ontvangst van de getekende versie controleren of deze gelijk is aan de goedgekeurde versie van het onderzoekscontract.
  • Iedere wijziging in het onderzoekscontract die leidt tot een nieuw versienummer moet ingediend worden bij de METc. Een wijziging die betrekking heeft op de criteria voor voortijdige beëindiging en/of de openbaarmaking van de onderzoeksresultaten wordt gezien als een substantieel amendement. De METc VUmc zal dit als zodanig beoordelen. In alle andere gevallen zal de METc VUmc de gewijzigde versie ter kennisgeving aannemen.

De METc VUmc adviseert u om het model onderzoekscontract van de DCRF te gebruiken.

Kijkt u voor meer informatie over onderzoekscontracten hier op de website van de CCMO:https://www.ccmo.nl/onderzoekers/standaardonderzoeksdossier.