HGG-TCP (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Tumor concentratie van kinaseremmers bij patiënten met een hooggradige hersentumor.

Meer informatie

MACIST (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Effectiviteit en haalbaarheid van de combinatie metformine en chloroquine bij patiënten met een hersentumor met een mutatie in een “IDH-gen” (MACIST-studie).

Meer informatie

HUTMZ  (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Hydroxy-ureum en temozolomide bij patienten met een recidief glioblastoom, een fase I studie (HUTMZ studie).

Meer informatie

AMG 596 (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Fase 1-onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van AMG 596 bij proefpersonen met glioblastoom waarin mutant epidermale groeifactorreceptor variant III (EGFRvIII) tot expressie komt.

Meer informatie

Orbus-Stellar (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Een gerandomiseerd, open-label, fase 3-onderzoek om de doeltreffendheid en veiligheid te beoordelen van eflornithine met lomustine vergeleken met lomustine als monotherapie bij patiënten met anaplastisch astrocytoom waarbij progressie/recidief optreedt na bestraling en adjuvante chemotherapie met temozolomide.

Meer informatie

Stellar (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
A phase II study of high-dose, intermittent sunitinib in patients with recurrent GBM.

Meer informatie