Midwifery Science

De afdeling Midwifery Science bestaat sinds 2009. De medewerkers van de vakgroep Midwifery Science verrichten vanuit het VUmc Amsterdam (divisie VI) wetenschappelijk onderzoek naar de verloskundige zorg voor laagrisicovrouwen in Nederland. Dit onderzoek draagt in belangrijke mate bij aan continue kwaliteitsverbetering van de verloskunde (midwifery) en de geboortezorg in het algemeen.

Vanuit de afdeling Midwifery Science worden talloze onderzoekslijnen uitgezet voor de thema's kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van de verloskundige zorg. Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn de INCAS-studie, waarin de voorwaarden voor een integraal zorgmodel worden onderzocht en de landelijke Deliver-studie waarin de kwaliteit en organisatie van de eerstelijns verloskundige zorg in kaart is gebracht.

Minstens zo belangrijk is de bijdrage die de afdeling levert aan de wetenschappelijke leerlijn van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. Dit wordt versterkt doordat aan veel van de onderzoeksprojecten wordt deelgenomen door docenten (promovendi) van de opleiding. Zij fungeren als rolmodel en brengen de resultaten van het onderzoek direct terug in het onderwijs. Voor studenten met wetenschappelijke interesse zijn er diverse mogelijkheden om zelf onderzoek te verrichten en zich extra te specialiseren via de minor evidence based practice.

Meer over de doelstellingen, visie en onderzoekers vind je op de website van Midwifery Science.