VUmc Fonds is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs hun giften aan VUmc kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

Bovendien hoeven wij geen successierecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over donaties en erfenissen die wij ontvangen. Die komen dus volledig ten goede aan het werk van VUmc. Ook uitkeringen die VUmc zelf doet zijn vrijgesteld van schenkingsrechten. 

Per 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels van kracht voor alle ANBI's. VUmc Fonds heeft de gegevens die volgens deze regeling op de website moeten staan, netjes bij elkaar gezet. U vindt deze overzichtelijk hieronder. 

Naam:
Stichting VU medisch centrum Fonds 
Kortweg:  VUmc Fonds

RSIN nummer:
813432418

Contactgegevens:
Voor de contactgegevens kijkt u op de contactpagina.

Bestuurssamenstelling:
De bestuurssamenstelling van het VUmc Fonds vindt u op deze pagina.

Gedagscode bestuurders VUmc Fonds
Het bestuur van het VUmc Fonds is van mening dat transparantie van en verantwoording over de positie en het beleid van het VUmc Fonds van belang is. Dit heeft geleid tot de gedragscode welke u onderaan de pagina als download aantreft.

Beleidsplan:
Het beleidsplan 2017-2021 vindt u ook als download onderaan de pagina.

Beloningsbeleid:
Het VUmc Fonds heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Dit laatste is in de statuten van het fonds vastgelegd. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Bekijk hiervoor ons jaarverslag.

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording vindt u als onderdeel van de diverse jaarverslagen. Bekijk onze jaarverslag hier.

Gedragscode Fondsenwerving VUmc:
Het VUmc Fonds houdt zich aan de gedragscode die het VUmc heeft opgesteld voor zijn fondsenwervende activiteiten. U vindt de gedragscode als download onder aan deze pagina.

Klachtenregeling:
Het bestuur van het VUmc Fonds heeft eeen Klachtenregeling vastgesteld. Meer informatie vindt u in de het document onder aan deze pagina. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

Bestuursregelement
Het VUmc Fonds heeft een bestuursregelment opgesteld, deze is onderaan de pagina te downloaden.

Financieel beheer VUmc Fonds
Meer informatie over het financieel beheer vindt u onderaan deze pagina als download

Misse/Visie VUmc Fonds
Het VUmc Fonds heeft een missie en visie vastgesteld. Waar staat het fonds voor en elke positie neemt de stichting in binnen VUmc. U treft het document, als download, onder aan de pagina.