Risico’s en bijwerkingen

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek brengt risico’s en bijwerkingen met zich mee. De behandelingen en medicijnen die we onderzoeken zijn nieuw en nog niet alle risico's en bijwerkingen zijn bekend. Het doel van het onderzoek is juist het opsporen van alle effecten van de behandelingen en medicijnen. Hoe groot het risico is, hangt af van de behandeling of het medicijn, de patiënt en zijn ziektetoestand. De onderzoekers nemen allerlei maatregelen om eventuele risico’s zo klein mogelijk te maken. Ook de medisch-ethische commissie heeft hier een rol in. Uw arts informeert u over de mogelijke risico's en bijwerkingen bij het onderzoek waarvoor u bent gevraagd. U zult voordat u beslist of u meedoet, de mogelijke voordelen tegen de risico's of nadelen moeten afwegen. Uw arts ondersteunt u daarbij.

Medisch-etische commissie

De ‘wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (wmo)’ bepaalt dat een erkende medisch-ethische toetsingscommissie onderzoeken moet goedkeuren. Pas na goedkeuring van deze commissie mogen wetenschappelijk onderzoeken worden uitgevoerd. Veel Nederlandse ziekenhuizen hebben zo'n commissie. Zo ook Amsterdam UMC, locatie VUmc. De medisch-ethische commissie kijkt onder andere of:

  • het onderzoek zinvol is
  • er niet te veel risico's en/of nadelen voor de deelnemers zijn
  • er goede, schriftelijke informatie voor de deelnemers is

Vindt de commissie dat dat het onderzoek te weinig rekening houdt met de belangen van de deelnemers? Of dat het onderzoek een te zware belasting voor hen is? Dan keurt de commissie het onderzoek niet goed. Dit betekent dat het onderzoek niet zo mag worden uitgevoerd.

Verzekering

Onderzoekers proberen te voorkomen dat er tijdens het onderzoek iets mis gaat. Ook de medisch-ethische toetsingscommissie bekijkt zorgvuldig of er niet te veel risico’s of nadelen voor de deelnemers zijn. Toch kunnen zich altijd onvoorziene problemen voordoen. Hiervoor is een aparte risicoverzekering afgesloten. Hieruit kan eventuele schade als gevolg van het onderzoek worden vergoed.