Klachtencommissie Amsterdam UMC

Wanneer ondanks de inzet van de medewerkers van het servicecentrum of klachtenfunctionarissen uw onvrede niet is weggenomen, dan kunt u naar de Klachtencommissie die Amsterdam UMC heeft ingesteld voor die situaties waarin bemiddeling van een klacht niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Zo nodig helpt de klachtenfunctionaris bij het duidelijk en puntsgewijs omschrijven van uw klacht. De klachtenfunctionaris stuurt vervolgens deze schriftelijke klacht en alle voor de klacht relevante informatie uit het bemiddelingsproces met uw toestemming door naar de klachtencommissie. Na ontvangst van uw klacht stelt de Klachtencommissie een onafhankelijk onderzoek in naar de door u beschreven gebeurtenissen. Vervolgens formuleert de commissie een oordeel over uw klacht.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw brief of klachtenformulier krijgt u een ontvangstbevestiging. De klachtencommissie behandelt uw
klacht doorgaans binnen 6 weken. Van deze termijn kan na afstemming met
u worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer de commissie meer tijd nodig
heeft om de benodigde informatie te verzamelen om uw klacht zorgvuldig
en adequaat te kunnen onderzoeken.

Instanties buiten VUmc

Als u meer informatie wilt over wat u met uw klacht over de gezondheidszorg kunt doen, dan kunt u contact opnemen met verschillende externe instanties:

De Geschillencommissie ziekenhuizen
Indien uw klacht binnen de mogelijkheden van de klachtenregeling VUmc niet naar tevredenheid kan worden opgelost dan is er sprake van een geschil. Uw klacht kunt u in dat geval voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. U kunt uw klacht alleen rechtstreeks aan de Geschillencommissie Zorg voorleggen als de omstandigheden dusdanig zijn dat u uw klacht niet met ons als zorgaanbieder meent te kunnen oplossen.

Meer informatie vindt u op de website www.degeschillencommissiezorg.nl