Materiële schade en letselschade

Onze medewerkers zetten zich in om u zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en begeleiden. Toch kan er iets misgaan. Zijn uw spullen kwijtgeraakt of kapotgegaan? Of vindt u dat u letsel heeft opgelopen door onzorgvuldige medische (be)handeling in Amsterdam UMC, locatie VUmc? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.

Materiële schade

U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij schade aan of verlies. Daarom adviseren wij u ook om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. U kunt ons wel aansprakelijk stellen als:

  • Er spullen kapot of kwijt zijn, waar u tijdens uw verblijf niet zonder kunt. U kunt dan denken aan een bril, prothese of nachtkleding.
  • U meent dat de vermissing of schade te wijten is aan schuld of nalatigheid van VUmc.

In deze gevallen kunt u schriftelijk aan aansprakelijkheidsstelling indienen. Hierin moet in ieder geval het volgende staan:

  • naam, adres, geboortedatum, patiëntnummer
  • oorzaak schade of vermissing
  • waarde schade of vermissing (bijvoorbeeld met een bon)

U kunt het Meldingsformulier beschadiging/vermissing eigendommen en niet-medische claims van patiënten en bezoekers gebruiken. U kunt uw verzoek sturen naar het servicecentrum patiënt & zorgverlener, per mail: zorgsupport@vumc.nl of per post:

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Servicecentrum p&z, Materiële schade
PK 0 hal 08
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Letselschade

Indien u van mening bent dat u letsel heeft opgelopen als gevolg van een onzorgvuldige medische (be)handeling in Amsterdam UMC, locatie VUmc, dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen. Een aansprakelijkstelling moet schriftelijk worden ingediend. U kunt uw verzoek sturen naar het Servicecentrum patiënt & zorgverlener:

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Servicecentrum p&z, letselschade
PK 0 hal 08
postbus 7057
1007 MB Amsterdam

U kunt ook een schademeldingsformulier voor letselschade gebruiken. Het formulier is verkrijgbaar bij het Servicecentrum patiënt & zorgverlener.

Let op, het is niet de bedoeling dat u hiervoor het meldingsformulier voor materiële schade (vermissing of beschadiging van uw eigendommen) gebruikt.

Na ontvangst van uw schadeclaim sturen wij een ontvangstbevestiging toe. In deze ontvangstbevestiging wordt u – onder meer – uitgelegd dat uw medisch dossier zal worden opgevraagd en ingezien door de behandelend jurist om de letselschade te onderzoeken. Zonder uw andersluidend bericht gaan wij ervanuit dat u instemt met inzage in uw dossier. Daarnaast zal de behandelend jurist met de betrokken hulpverlener(s) overleg voeren over uw claim. Dit is nodig om te kunnen nagaan wat er precies is gebeurd.

Medewerkers van VUmc zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij uw behandeling betrokken zijn (geweest). Voor het geven van informatie aan instanties (bijvoorbeeld politie of verzekeringsmaatschappijen) is uw schriftelijke toestemming nodig.

Deze instanties vragen u meestal een machtiging te ondertekenen, waarin wordt vastgelegd door wie in welke periode informatie mag worden ingewonnen. In enkele uitzonderingsgevallen informeert Amsterdam UMC, locatie VUmc instanties zonder uw schriftelijke toestemming.

Heeft u een klacht?

Onze medewerkers zetten zich in om u zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft. Of dat de behandeling, verzorging of begeleiding niet is zoals u verwachtte. Dan kunt u een klacht indienen.