Privacy en cookies

Privacy verklaring Amsterdam UMC, locatie VUmc

Uw privacy is u veel waard. Dat beseffen wij goed. Wij denken immers net zo over onze eigen privacy. In Amsterdam UMC, locatie VUmc hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wanneer u patiënt bent bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, aan een onderzoek deelneemt of onderwijs bij ons volgt, dan wilt u dat uw gegevens veilig zijn bij ons. En terecht.

Als u patiënt bij ons bent dan verwerken we persoonsgegevens van u. Dat is nodig om u de beste zorg te kunnen leveren. VUmc maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Personen die namens VUmc toegang hebben tot uw gegevens zijn aan strikte geheimhouding gebonden.

Ook als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, onze website bezoekt of onderwijs volgt bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u hieronder. Informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website leest u in ons Cookiebeleid.

Voor patiënten

Zodra u bij Amsterdam UMC, locatie VUmc komt en u wordt ingeschreven als patiënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u door ons wordt behandeld gaan we uw medische gegevens verwerken in uw patiëntendossier.

Wat en waarom?

Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk om gegevens van u te verzamelen: uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Deze worden in een medisch dossier vastgelegd. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om een aantal persoonsgegevens van u te delen met een andere partij, denk bijvoorbeeld aan het sturen van een factuur naar uw zorgverzekeraar. Ook zijn wij als ziekenhuis wettelijk verplicht om onze kwaliteit van zorg te monitoren en om bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Soms moeten we daarvoor gegevens verstrekken aan landelijke registraties. Een overzicht van de landelijke registraties vindt u hier. Als het noodzakelijk is voor uw behandeling of gezondheid informeren wij uw (huis)arts die u heeft doorverwezen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc over de belangrijkste bevindingen. Wij verstrekken geen gegevens als dit niet nodig is.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. Nee zeggen mag natuurlijk. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat wij gedwongen worden voor u te besluiten. Uw gezondheid weegt voor ons altijd het zwaarst.

We bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar na het eindigen van de behandeling. Omdat VUmc een academisch ziekenhuis is, zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens uit uw medische dossier, de zogenaamde 'kerndocumenten', 115 jaar te bewaren, gerekend vanaf uw geboorte. Bij de kerndocumenten horen onder andere de ontslagbrief, het operatieverslag, het anesthesieverslag, de uitslagen van pathologisch onderzoek en het eerste hulp verslag.

Voor kinderen

Als je ziek bent en je komt daarvoor in Amsterdam UMV, locatie VUmc, zullen we er alles aan doen om je weer beter te maken. Om dit goed te kunnen doen schrijven we op hoe je heet, waar je woont, hoe oud je bent en meer van die dingen. Dan weten we wie je bent en kunnen we je niet verwisselen met iemand anders. Verder gaan we ook opschrijven hoe je je voelt en over wat de uitslagen van onderzoeken ons vertellen over je ziekte. Alle gegevens zetten we in je dossier. We zullen goed op al je gegevens passen en ze alleen geven aan de mensen die voor je zorgen, zoals de dokter en de verpleegkundige.

Ben je jonger dan 12 jaar?

Dan mogen je ouders in je dossier kijken wat we over je hebben opgeschreven. Als er iets in staat dat niet klopt, bijvoorbeeld je adres omdat je verhuisd bent, mogen je ouders ons vragen dit aan te passen. We bewaren je dossier minimaal 20 jaar, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens zijn we verplicht 115 jaar te bewaren, maar je ouders mogen ons vragen je dossier eerder weg te doen. De dokter kijkt dan wel altijd of het voor jouw behandeling nodig is toch je dossier te bewaren. Denkt de dokter dat het voor later belangrijk is om je dossier te bewaren, dan zullen we het niet weg doen.

Ben je tussen de 12 en de 16 jaar?

Dan mag je zelf aan de dokter vragen of je in je eigen dossier mag kijken. Ook mogen je ouders dit vragen. Als je dat liever niet wilt mag je dat zeggen en mogen je ouders niet in je dossier kijken. Dit geldt ook voor het vragen om bepaalde gegevens te wijzigen of het vragen om je dossier te laten weghalen. In ieder geval zullen we je dossier minimaal 20 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens zijn we verplicht 115 jaar te bewaren.

Ben je ouder dan 16 jaar?

Dan mag je zelf in je dossier kijken. Je ouders mogen dit niet. Ook mag je zelf vragen of we bepaalde gegevens willen veranderen in het geval we bijvoorbeeld een verkeerd adres van je hebben opgeschreven. Je mag ook vragen of we je dossier willen vernietigen. Dit mogen je ouders ook niet. Als je vraagt om het vernietigen van je dossier zal de dokter altijd kijken of dat wel kan. Als het in jouw belang is dat we het dossier langer bewaren, mag de dokter dit doen. De dokter zal je dan vertellen waarom hij of zij dit belangrijk vindt. Normaal gesproken zullen we je dossier minimaal 20 jaar bewaren, gerekend vanaf je 18e verjaardag. Bepaalde gegevens bewaren we 115 jaar, gerekend vanaf het moment dat je bent geboren. Dit zijn we wettelijk verplicht als academisch ziekenhuis. Als je toch wilt dat je ouders in je dossier kunnen kijken, iets mogen wijzigen of mogen vragen om vernietiging, dan moet je opschrijven dat je je ouders daarvoor toestemming geeft en dat aan je ouders meegeven.

Voor deelnemers aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg en de kennis van artsen en verpleegkundigen verbeteren. In VUmc vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Het doel daarvan is om betere behandelingen voor ziekten vinden, meer over een ziekte te weten te komen of een ziekte op te sporen. VUmc ziet er heel goed op toe dat al het medisch wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier en volgens de wet plaatsvindt.

Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (proefpersonen)

Het kan zijn dat uw behandeld arts u persoonlijk medewerking vraagt aan een wetenschappelijk project. Nee zeggen mag natuurlijk altijd. Dit heeft nooit consequenties voor uw behandeling. Ook tijdens het onderzoek mag u zich bedenken en alsnog nee zeggen. Gegevens die de onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven geheim.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische gegevens en/of met lichaamsmateriaal

Naast medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen worden er in VUmc ook onderzoek op basis van dossieronderzoeken gedaan. De verzamelde medische gegevens en/of afgenomen lichaamsmateriaal worden dan door de onderzoeker bekeken. Ook dit onderzoek moet aan strikte voorwaarden voldoen. Voor de uitvoering van dit type onderzoek hoeft men u niet altijd apart om toestemming te vragen, bijvoorbeeld wanneer er geen herleiding is tot uw persoonlijke gegevens. Dit wordt beoordeeld door onze medisch ethische toetsingscommissie. Meer informatie over onderzoek met uw gegevens of lichaamsmateriaal vindt u hier.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts of op de afdeling waar u onder behandeling bent. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Voor cursisten en studenten

Wanneer u een opleiding volgt bij Amsterdam UMC, locatie VUmc verzamelen wij persoonsgegevens van u, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere student of cursist. Daarnaast houden wij uw studieresultaten bij. Deze gegevens worden goed beschermd en beveiligd en zijn alleen toegankelijk voor personen die daarvoor bevoegd zijn. Als de gegevens niet meer nodig zijn dan worden ze verwijderd.

Uw rechten

Gegevens inzien

U mag uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier bij ons inzien. Dat kunt u aan uw arts vragen. Uw arts mag dit niet weigeren. De arts mag wel bepaalde delen afschermen als daar informatie in staat over iemand anders, zoals een familielid. De arts hoeft ook geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke aantekeningen. U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Kijk hier wat u moet doen om een kopie van uw medisch dossier aan te vragen.

Gegevens wijzigen

U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van uw behandelaars. Als u iets wilt toevoegen aan het dossier kunt u dat aangeven bij uw arts. Uw arts zal er voor zorgen dat uw zienswijze of de second opinion aan uw dossier wordt toegevoegd.

Gegevens vernietigen of bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking

U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet VUmc gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld wanneer uw arts denkt dat het in uw eigen belang is om het dossier of delen daarvan te bewaren. Uw arts is namelijk ook gebonden aan zijn zorgplicht. Uw arts kan dan samen met u de vernietiging heroverwegen. VUmc mag vernietiging ook weigeren als op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw medisch dossier moeten wij ten minste 20 jaar bewaren. Het vernietigen van een deel van het dossier kan alleen als het een deel betreft dat voor de behandeling niet essentieel is en als het gemis geen vertekend beeld oplevert van het geheel. Voor de vernietiging van uw gegevens vindt u hier verdere informatie. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw gegevens dan dient u dit aan te geven bij het Servicecentrum patiënt & zorgverlener (Hal polikliniek) of mailen naar: zorgsupport@vumc.nl

Gegevens overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander ziekenhuis. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die u zelf actief en bewust aan VUmc heeft verstrekt, zoals de gegevens van een pacemaker of bloeddrukmeter. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de arts vaststelt op basis van de door u verstrekte gegevens.

Contact

De medewerkers van Amsterdam UMC, locatie VUmc zetten zich in om u als patiënt zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring heeft of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachtingen op het gebied van uw privacybescherming. Hier vindt u hoe u een klacht kunt indienen. Het is ook mogelijk om uw privacy klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over de bescherming van uw privacy kunt u voorleggen aan een van onze functionarissen gegevensbescherming (FG). Dit zijn de contactpersonen van VUmc voor de bescherming van uw privacy.

Marcel van der Haagen (FG voor patiëntenzorg en bedrijfsvoering)
Michel Paardekooper (FG voor onderzoek en onderwijs)

Contact opnemen kan via privacy@vumc.nl. Meer informatie over het privacy beleid in VUmc kunt u vinden in het Intern Privacy beleid VUmc.

Gegevensverzameling via deze website

VUmc verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en van de via deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen voor gebruik voor een ander doel, indien VUmc dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien VUmc de persoonsgegevens nodig heeft voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van VUmc.

Bijvoorbeeld:

  1. Als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over VUmc dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.
  2. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen VUmc is.
  3. Gerechtvaardigde belangen van VUmc waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn: voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening, om u informeren over overige diensten van VUmc of ter verdediging van VUmc of een medewerker van VUmc bij een klacht of een rechtsvordering.

Cookies

Amsterdam UMC, locatie VUmc gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld. Amsterdam UMC, locatie VUmc houdt zich hiermee aan de Algemene verordening gegevensbescherming. De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. VUmc gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: www.acm.nl.

De website van VUmc maakt gebruik van twee soorten cookies:

  • Functionele cookies: Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om uw voorkeursinstelling van taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. U kunt functionele cookies niet uitschakelen.
  • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. VUmc gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoet VUmc aan de Telecommunicatiewet en hoeft VUmc geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. Vumc gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

De website van Amsterdam UMC, locatie VUmc maakt voor het embedden van video's gebruik van YouTube en Vimeo. YouTube en Vimeo hanteren eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies. Als u cookies heeft geweigerd op onze site kunt u deze video's alleen bekijken, via een doorlink, op de websites van Youtube en Vimeo zelf.