Leergang Justitiële Geneeskunde

Schrijf je nu in

In deze leergang wordt u opgeleid tot justitieel geneeskundige. U ontwikkelt aanvullende en verdiepende competenties op uw vakgebied als huisarts waarna u zelfstandig, efficiënt en doelmatig kan werken binnen justitiële instellingen. Bij aanvang van de leergang verricht u als huisarts reguliere werkzaamheden binnen een inrichting van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI).De opleiding wordt in samenwerking met DJI aangeboden en is onder meer gebaseerd op het competentieprofiel van de justitieel geneeskundige zoals dat door de LHV en LPG op 18 oktober 2007 is vastgesteld. Na succesvolle afronding beschikt u over specifieke competenties op het gebied van justitiële geneeskunde.

Justitiële huisartsenzorg is zorg voor een bijzondere groep patiënten. Justitiabelen hebben gezondheidsproblematiek met specifieke kenmerken waardoor ze afwijken van de gemiddelde populatie in de reguliere huisartsenpraktijk. Patiënten met verslavings- en psychiatrische problematiek zijn oververtegenwoordigd. Bovendien is de aard van de aandoeningen veelal ernstiger en hebben patiënten meerdere aandoeningen tegelijk.

Patiënten en huisartsen functioneren binnen een justitiële inrichting in een bepaald juridisch kader en moeten hierin een relatie met elkaar opbouwen. De juridische context heeft zowel invloed op de gezondheid en het gedrag van de justitiabelen, als het professionele handelen van de huisarts.  Daarnaast werkt de huisarts samen in een multidisciplinaire setting, zo kenmerkend voor deze werkomgeving.

Voor de prijs kunt u klikken op: Praktisch.

Bekijk hier de (engelstalige) demo van de digitale leeromgeving:

Lees (ook) “Vier vragen aan Gideon Bookelman over de leergang Justitiële geneeskunde”

De leergang bestaat uit 8 werkbijeenkomsten met de volgende thema’s:

  1. Kennismaking en introductie
  2. Verantwoorde zorg/juridische context
  3. Veiligheid en ethiek
  4. De keten van zorg
  5. Toegeleiding
  6. Verslaving en infectie
  7. Gedrag in detentie
  8. Eindopdracht – presentatie

In de digitale leeromgeving wordt - per thema gebundeld - de theorie en andere achtergrondmaterialen bij de leergang aangeboden. Zo zijn er 'Toets-je-kennis' vragen, waarmee u kunt vaststellen welke stof u beheerst en waar u nog nader aandacht aan wilt besteden. Ook vindt u er filmpjes en kennisclips die de theoretische achtergronden visueel inzichtelijk maken, of een ervaringsdeskundige aan het woord laten. Daarnaast zijn er opdrachten en oefeningen om u voor te bereiden op de bijeenkomsten.

Tijdens de leergang werkt u aan de eindopdracht, waarbij u een verbeterplan beschrijft en uitvoert en de resultaten in de laatste bijeenkomst presenteert. In de werkbijeenkomsten staan het uitwisselen van ervaringen, het verkennen van handelingsalternatieven en het reflecteren op eigen handelen en gedrag centraal. Wij gebruiken hierbij verschillende werkvormen zoals: een interactieve inleiding door een expert, rollenspel met acteurs, reflectie-opdrachten, moreel beraad en een werkbezoek.

Doelgroep  

U bent huisarts en verricht bij aanvang van de leergang reguliere werkzaamheden binnen een Justitiële Inrichting van DJI. 

Studiebelasting en accreditatie

De leergang duurt 12 maanden en bestaat uit acht bijeenkomsten die u voorbereidt in de digitale leeromgeving. Denk hierbij aan opdrachten, filmpjes en kennistoetsen. U moet rekenen op totaal 80 tot 100 uur studiebelasting voor de gehele leergang Dit betreft zowel de bijeenkomsten als de opdrachten in de digitale leeromgeving en de eindopdracht. De leergang is geaccrediteerd voor 32-40 punten.(definitieve aantal volgt in afwachting van toekenning accreditatie- aanvraag).

Data  en locaties 

De eerstvolgende leergang start op 11 maart 2024. Hier vind u het rooster.
Wilt u zich aanmelden? Zie onder ‘Aanmelding’ hoe u dit kunt doen.

Certificaat

De leergang is succesvol afgerond als u alle bijeenkomsten heeft bijgewoond (U mag maximaal 1 bijeenkomst missen), de voorbereiding in de digitale leeromgeving heeft gemaakt en de eindopdracht met een voldoende heeft afgesloten. Tijdens de eindbijeenkomst ontvangt u het Certificaat en schrijft u zich voor de officiële registratie als Justitieel Geneeskundige in het CHBB-register in (College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden https://chbb.lhv.nl/).

Prijs 2024

De deelnamekosten worden vergoed door DJI.

Aanmelding

Huisartsen die minimaal 1 dag in een vaste PI werken en artsen die werkzaam zijn in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) hebben voorrang bij de toewijzing van de plekken. Na overleg met uw Hoofd Zorg kunt u zich aanmelden via het Opleidingsinstituut van DJI. Voor het aanvragen van een inschrijfformulier stuurt u een e-mail met hierin vermeld de naam van uw Hoofd Zorg naar: makelloket@dji.minjus.nl.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voorafgaand aan de leergang wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de programmacoördinator van de VUmc Academie.

Overig

U beschikt over een PC, laptop of tablet met een installatie van een van de laatste twee versies van de meest gebruikte browsers (Chrome, Firefox, Edge of Safari).

Meer informatie

Over de aanmelding:
Opleidingsinstituut DJI | T 088 07 27029 | E makelloket@dji.minjus.nl

Downloads (NL)
Leercontract
Competentieprofiel

Over de leergang:
VUmc Academie | Monique Panneman | Programmacoördinator | E m.panneman@amsterdamumc.nl
T 020- 44 44262/42011

Algemene voorwaarden

Informatie en FAQ kunt u vinden in de DJI omgeving (u moet hiervoor ingelogd zijn in de DJI-omgeving).

Meer informatie? Vraag het aan

Monique Panneman