Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) - intensive voor hoogleraren

Schrijf je nu in

Onderwijs geven op universitair niveau is een complexe taak, die veel vraagt van de docent of opleider. De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee u aantoont vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. In de BKO intensive werkt u als hoogleraar toe naar de BKO. U doet dit aan de hand van een intensief tweedaags programma op een externe locatie en het samenstellen van een portfolio.

Met de gekozen opzet wil Amsterdam UMC hoogleraren in staat stellen op een zo efficiënt mogelijke manier de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen. Het traject is intensief en speciaal op maat voor deze doelgroep ontworpen.

Doelen

Hoogleraren die aan dit programma hebben deelgenomen:

 • zijn geïnspireerd geraakt om (nog) meer vorm te geven aan hun rol in het onderwijs
 • zijn zich bewuster van het belang van hun rol en hun voorbeeldfunctie in het onderwijs
 • zijn zich bewuster van hun sterke kanten en ontwikkelingspunten op het gebied van onderwijs
 • zijn op de hoogte van kernconcepten, theorieën en praktijken die faculteit breed worden gehanteerd
 • hebben nieuwe inzichten opgedaan over het ontwikkelen, uitvoeren, en evalueren van onderwijs, en het begeleiden en toetsen van studenten (aios/promovendi)
 • hebben hun (onderwijs)netwerk binnen Amsterdam UMC vergroot

 De BKO behaald in Amsterdam UMC wordt erkend door andere UMC's en universiteiten in Nederland.

Het programma bestaat uit een individueel startgesprek gevolgd door een intensief tweedaags programma op een externe congreslocatie, begeleid door twee trainers. In de tweedaagse worden in een groep van 8-12 deelnemers per onderwijskundig thema ervaringen besproken, theoretische kaders gegeven en relevante resultaten uit onderwijskundig onderzoek afgewisseld met de gelegenheid de inzichten en opbrengsten meteen te verwerken in het BKO-portfolio. Uitgangspunt is dat de deelnemers die de verwerkingstijd benutten een groot gedeelte van hun portfolio af hebben aan het eind van de tweedaagse. De tweedaagse wordt ondersteund met een digitale leeromgeving met relevante literatuur, inspirerende filmpjes en nuttige modellen en instrumenten. Na de tweedaagse passen de deelnemers elementen van het geleerde toe in de eigen onderwijspraktijk en maken zij hun portfolio compleet. Binnen twee maanden na afloop van de tweedaagse volgt een assessmentgesprek.

De thema's zijn:

 • uitdagend lesgeven met optimale leerresultaten
 • onderwijs ontwikkelen
 • begeleiden van studenten/aios/promovendi
 • toetsing
 • onderwijsvisie en reflectie

Doelgroep

Dit tweedaagse BKO-programma is bedoeld voor hoogleraren die een onderwijstaak hebben in Amsterdam UMC en die nog niet in het bezit zijn van een BKO.

Voorwaarden voor deelname

 • U bent hoogleraar bij Amsterdam UMC
 • U geeft onderwijs (aan studenten) in Amsterdam UMC
 • U gaat akkoord met de kosten en annuleringsvoorwaarden (zie hieronder)
 • Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen in behandeling worden genomen

Selectiecriteria

 1. Criteria, op volgorde van meeste naar minste prioriteit:
  • Urgentie voor het behalen van de BKO
  • Relevantie en timing van de BKO, gerelateerd aan omvang onderwijstaken
  • Groepssamenstelling (geen hiërarchische relaties tussen deelnemers en bij voorkeur divers)
  • Volgorde van aanmelding

Tijdsinvestering

Circa 36 uur (24 uur tijdens tweedaagse, 12 uur voorbereiding, toepassing, samenstellen portfolio).

Locatie intensieve tweedaagse cursus

De intensieve tweedaagse vindt plaats op een externe locatie.

Kosten en annuleringsvoorwaarden

De totale kostprijs van de BKO intensive is € 2700,- per persoon. Hiervan brengen we per deelnemer € 1850,- in rekening.

Bij annulering zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen ten laste van de door u doorgegeven kostenplaats. Annuleringen dienen schriftelijk aan het secretariaat van docentprofessionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). De kosten voor annulering zijn afhankelijk van het moment waarop u uw annulering aan ons doorgeeft:

 • Tot en met het startgesprek: kosteloos
 • Vanaf startgesprek t/m 31 dagen voorafgaand aan de tweedaagse: 50% van de eigen bijdrage
 • Vanaf 30 dagen t/m 15 dagen voorafgaand aan de tweedaagse: 75% van de eigen bijdrage
 • Vanaf 14 dagen voorafgaand aan de tweedaagse: 100% van de eigen bijdrage

U kunt uw interesse voor deelname aan dit traject kenbaar maken via docentprofessionalisering@vumc.nl. Vervolgens ontvangt u een aanmeldingsformulier. Aan de hand van de aangeleverde informatie wordt bekeken of u voldoet aan de selectiecriteria en of u deel kunt nemen aan dit traject.

BKO beoordelingsprocedure

De eindbeoordeling vindt plaats op basis van het portfolio en een assessmentgesprek. Het gesprek vindt binnen twee maanden na de tweedaagse plaats. De vijf competentiegebieden en het algehele beeld van onderwijservaringen, doorgemaakte ontwikkelingen en reflectie worden beoordeeld door twee assessoren, te weten een externe onderwijskundige en één van de onderwijscoördinatoren van de divisies. De eindtermen van de BKO competentiegebieden zijn in de beoordeling leidend.