Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) - regulier traject

Schrijf je nu in

Onderwijs geven op universitair niveau is een complexe taak, die veel vraagt van de docent of opleider. De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee u aantoont vaardig te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. In het reguliere BKO-VUmc traject werkt u als beginnende docent toe naar de BKO. U doet dit aan de hand van didactische scholing, werkplekleren en het samenstellen van een portfolio.

Het reguliere BKO-traject is bedoeld voor beginnende docenten (met minder dan 5 jaar ervaring in onderwijs/opleiding).

Het traject is een combinatie van leren in de praktijk en het volgen van modulair onderwijs (10 dagdelen) op het gebied van didactiek. U past de theorie toe op uw eigen onderwijs/opleiding en legt uw leerervaringen vast in een portfolio.
Het BKO-traject ondersteunt uw ontwikkeling binnen de volgende competentiegebieden van onderwijs/opleiden:

 • Ontwikkeling (van onderwijs) 
 • Uitvoering
 • Begeleiding
 • Toetsing
 • Evaluatie

 De BKO-VUmc wordt erkend door andere UMC's en Universiteiten in Nederland.

Om richting te geven aan het leren in de praktijk, voert u portfolio-opdrachten uit, passend bij de verschillende competentiegebieden. Binnen de geboden kaders heeft u veel ruimte voor een eigen betekenisvolle invulling van deze opdrachten.

Ondersteunend aan dit praktijkleren volgt u didactische scholing. Voor de BKO is het volgen van (minimaal) 10 dagdelen didactische scholing vereist. Twee van deze dagdelen kunt u invullen naar keuze.

Daarnaast volgt u de basismodule didactiek, verzorgd door drs. Jan Willem Grijpma (Learn! Academy, Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen, VU). Deze module bestaat uit 8 bijeenkomsten. Hierin staan de volgende onderwerpen centraal: 

 • Stimuleren van diepteleren bij studenten
 • Essentiële onderdelen in de opzet van een onderwijsbijeenkomst 
 • Interpersoonlijk docentgedrag
 • Onderwijs opname, analyse en feedback
 • Samenhang leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing (model ‘Constructive alignment’)
 • Leerdoelen op verschillende niveaus formuleren
 • Kiezen van passende (activerende) werkvormen
 • Toetsen om te leren en het geven van feedback
 • Toetsen om te beoordelen, inclusief toetsconstructie

Er starten voor het reguliere traject twee BKO-groepen per jaar: in februari (meestal op donderdag) en in september (meestal op dinsdag). De acht bijeenkomsten vinden iedere 2-3 weken plaats van 13:00 - 16:30 uur. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Basismodule Didactiek

Najaar 2021

 • Aanmelden voor dit traject is niet meer mogelijk

Voorjaar 2022

 • Deadline voor aanmelding: 1 november 2021
 • Voor meer informatie, zie het tabblad "aanmelden"

Selectie van kandidaten per 2018 (regulier traject)

Vanwege de grote belangstelling voor de BKO, vindt een selectie van kandidaten plaats voor deelname aan de Basismodule Didactiek. Deze selectie wordt gemaakt op basis van de aard en omvang van de onderwijstaken en de duur van de aanstelling van docenten. Uitgangspunt daarbij is dat de BKO-VUmc allereerst een investering is in het onderwijs binnen de Geneeskundeopleiding (de basisopleiding en de medische vervolgopleidingen).

Een prioritering van kandidaten wordt gemaakt door de Divisiecoördinatoren Onderwijs (DCO's), waarbij met behulp van een beslisboom (te vinden op de pagina met BKO-documenten) onderscheid wordt gemaakt tussen de primaire en secundaire doelgroep:

  

 • Primaire doelgroep: docenten/opleiders met een sleutelpositie in het onderwijs binnen de opleiding Geneeskunde VUmc en/of docenten/opleiders met een aanzienlijke bijdrage aan dit onderwijs (>160 uur/jaar) op   langere termijn (> 2 jaar vanaf het moment van aanmelding).
 • Secundaire doelgroep: docenten met een kleinere onderwijstaak binnen de opleiding Geneeskunde VUmc (evt. aangevuld met een onderwijstaak elders) en/of een kortere aanstellingsduur. De groepen van de Basismodule Didactiek worden na plaatsing van deelnemers uit de primaire doelgroep aangevuld tot een aantal van 12 deelnemers met kandidaten uit de secundaire doelgroep. Voor deze kandidaten zijn er mogelijk kosten verbonden aan het volgen van het BKO-traject (zie de beslisboom op de pagina met BKO-documenten).
 • Nb. Geïnteresseerden die niet onder deze doelgroepen vallen, zoals docenten die veel onderwijs geven binnen FALW of andere faculteiten, wordt geadviseerd om de BKO-cursus van de VU te volgen. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.
 • Nb. Voor ervaren docenten (> 5 jaar onderwijservaring in diverse onderwijsrollen) bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het individuele BKO-traject, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Zie de website van docentprofessionalisering en tevens de pagina met BKO-documenten voor meer informatie.

Kosten

Aan de hand van een beslisboom (zie de pagina met BKO-documenten) wordt bepaald of er kosten verbonden zijn aan het volgen van het reguliere BKO-traject.

Accreditatie

De BKO Basismodule Didactiek is geaccrediteerd voor medisch specialisten, specialist ouderengeneeskunde, huisartsen en sociaal geneeskundigen met 24 punten.


Basismodule Didactiek

Najaar 2021

 • Aanmelden voor dit traject is niet meer mogelijk

  

Voorjaar 2022

 • Deadline voor aanmelding: 1 november 2021
 • Data bijeenkomsten voorjaar 2022 (donderdagmiddagen van 13:00 - 16:30 uur
  • Nb. Voor de bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht
 • Bijeenkomst 1: 3 februari
 • Bijeenkomst 2: 17 februari
 • Bijeenkomst 3: 10 maart
 • Bijeenkomst 4: 24 maart
 • Bijeenkomst 5: 21 april
 • Bijeenkomst 6: 12 mei
 • Bijeenkomst 7: 2 juni
 • Bijeenkomst 8: 16 juni
 • Reservebijeenkomst: 30 juni

Aanmeldprocedure voor Basismodule Didactiek

1.       U kunt contact opnemen met de Divisiecoördinator Onderwijs (DCO) van uw divisie om uw interesse in de BKO te bespreken, zodat u samen kunt bekijken of uw deelname en de timing van deze deelname passend zijn bij uw onderwijspraktijk.

2.       Op de pagina met BKO-documenten vindt u ons aanmeldingsformulier. Wij willen u vragen dit formulier volledig in te vullen. Ook van uw leidinggevende wordt middels hetzelfde formulier informatie gevraagd. Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de basismodule (voorjaar 2022), dient u dit compleet ingevulde en ondertekende formulier vóór 1 november 2021 bij ons ingeleverd te hebben (docentprofessionalisering@vumc.nl, t.a.v. BKO-coördinatie).

3.       Kort na de aanmelddeadline vindt de selectie van kandidaten plaats door de Divisiecoördinatoren Onderwijs in samenspraak met de BKO coördinatie op basis van alle aanmeldingsformulieren.

4.       Vervolgens vindt een intakegesprek plaats om nadere toelichting te geven op het traject en de bijbehorende opdrachten. Ook dit intakegesprek is voorwaarde voor deelname aan het traject.

Waar vind ik verdere informatie/ondersteunende materialen?

Op de pagina met BKO-documenten vindt u ook:

 • De meest recente versie van de BKO handleiding, met daarin onder meer een beschrijving van de opdrachten bij werkplekleren (Bijlage V).
 • Twee standaard evaluatieformulieren voor door u verzorgd onderwijs. U mag hiervoor ook andere formulieren gebruiken, als dat voor uw onderwijs standaard al gebeurt. Het evaluatieformulier voor begeleidingstrajecten kunt u inzetten voor het gebied Begeleiding, en het formulier voor hoorcolleges is ook breder inzetbaar voor andere onderwijssituaties binnen het gebied Uitvoering.
 • Documenten ten aanzien van de mentorbegeleiding (voor de BKO kandidaat en diens mentor). Wellicht weet u op dit moment nog niet wie u als mentor wilt vragen; u kunt deze documenten gebruiken om meer zicht te krijgen op de eisen die wij aan een mentor stellen, wat hij/zij tijdens het traject kan verwachten en wat wij de mentor te bieden hebben.
 • De BKO startdocumenten; 1) een vragenlijst over eerdere onderwijservaring, 2) de zelfevaluatie a.d.h.v. de BKO criteria en 3) het BKO werkplan. Ze vormen t.z.t. een mooi uitgangspunt voor een eerste mentorgesprek. Indien u geselecteerd wordt voor deelname, levert u deze startdocumenten uiterlijk voorafgaand aan de tweede bijeenkomst van de Basismodule in via de Canvas-site van uw groep.

Waar dien ik rekening mee te houden?

 • Zoals u in de handleiding kunt lezen (specifiek Bijlage V), dient bij een aantal van de opdrachten ondersteunende materialen aangeleverd te worden in de vorm van (video/audio-)opnames. Dit geldt specifiek voor de competentiegebieden Uitvoering en Begeleiding. Wij raden u aan hier rekening mee te houden bij het onderwijs dat u de komende tijd gaat geven. Ook als u uiteindelijk niet geselecteerd wordt voor deelname, kunnen deze opnames zeer nuttig zijn voor reflectie op uw didactische competenties.
 • Bij meerdere competentiegebieden wordt gevraagd om studentevaluaties. Indien u nog niet beschikt over dergelijke evaluaties, raden wij u aan hier rekening mee te houden bij het onderwijs dat u de komende tijd gaat geven. Ook als u uiteindelijk niet geselecteerd wordt voor deelname, kunnen deze evaluaties zeer nuttig zijn voor reflectie op uw didactische competenties.

Wie is de DCO van mijn divisie?

 • Divisie 1: Jos Kooter
 • Divisie 2: Babs Zonderhuis
 • Divisie 3: Ramon van Loon
 • Divisie 4: Inge van Wijk
 • Divisie 5: Floor Buma
 • Divisie 6: Jurre Stens
 • Divisie 7 &9: Renate van Belle - van den Berg
 • Divisie 10: Yolande Voskes

BKO beoordelingsprocedure

De eindbeoordeling vindt plaats op basis van het portfolio en een eindgesprek. De competentiegebieden Uitvoering en Ontwikkeling worden beoordeeld door de docent van de basismodule didactiek. De overige competentiegebieden en het algehele beeld van onderwijservaringen, doorgemaakte ontwikkelingen en reflectie worden vervolgens beoordeeld door twee leden van een beoordelingscommissie, bestaande uit externe onderwijskundigen en de onderwijscoördinatoren van de VUmc divisies. In het eindgesprek kunnen de BKO competenties Begeleiding, Toetsing en Evaluatie alsmede het algehele beeld verder worden bevraagd en toegelicht. De criteria van de BKO competentiegebieden zijn in de beoordeling leidend (zie Bijlage 1 in de handleiding).

Aandachtspunten

 • Er zijn vijf vaste inlevermomenten voor het (complete) portfolio per kalenderjaar: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 september en 1 november
 • Er is een vast tijdspad voor de beoordelingsprocedure met een doorlooptijd van ongeveer twee maanden, inclusief eindgesprek en verslaglegging van de beoordeling