DOO - Gezondheidsrecht & Ethiek

Schrijf je nu in

Een goede arts heeft niet meer genoeg aan medische kennis en kunde. Zeker in de huidige tijd is juridische en ethische kennis van groot belang. Denk aan de komst van het EPD, de grenzen van het beroepsgeheim van artsen, discussies over de grenzen van euthanasie en de verantwoordelijkheden van een arts (in opleiding). Het doel van de huidige wet- en regelgeving is het bereiken van een gelijkwaardige arts-patiënt relatie. Dat is niet eenvoudig in een wereld waarin de patiënt steeds mondiger en veeleisender wordt.

Schrijf je nu in

Uw docenten / trainers B. Frederiks & M. Zuijderland en V. Dörenberg

Artsen hebben in de praktijk regelmatig te maken met juridische en/of ethische dilemma's zoals informed consent, wilsbekwaamheid, euthanasie en abortus. Ook in de dagelijkse praktijk: hoe spreek je bijvoorbeeld over patiënten met collega's? Hoe ver reikt je beroepsgeheim binnen maar ook buiten het ziekenhuis? Hoe ga je om met patiënten die zich niet houden aan de gemaakte afspraken (medicatie niet opvolgen)? En: wat doe je als een patiënt een klacht tegen je indient? Je kunt terugvallen op juridische kaders, echter, binnen deze kaders bestaat ruimte voor afweging. Denk aan begrippen als goed hulpverlenerschap, ernstig nadeel en conflict van plichten. Het is de taak van een goede hulpverlener om zijn overwegingen zorgvuldig te kunnen verantwoorden.

Ethische reflectie is eveneens van belang. Je zult zorgvuldig de verschillende normen en waarden tegen elkaar af moeten wegen. Ook hier kun je in eerste instantie terugvallen op het juridische kader: wat mag wel, wat mag niet, en wat zijn de grenzen van het handelen?

De cursusdagen zijn voornamelijk praktijkgestuurd en gericht op het herkennen, expliciteren en analyseren van juridische en ethische vraagstukken. De bespreking van casuïstiek uit de eigen medische praktijk staat centraal. Er is daarbij veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en het leren van andere deelnemers.

Deze cursus is relevant voor aiossen die zich verder willen bekwamen in het denken en communiceren over juridische en ethische aspecten van de zorg in relatie tot de patiënt. Je werkt aan een open, kritische en reflexieve professionele houding. 

Programmaonderdelen:

 • Grondslagen en beginselen van het gezondheidsrecht
 • Autonomie, zelfbeschikkingsrecht, wilsbekwaamheid, beroepsgeheim
 • Juridische aspecten van de arts-patiëntrelatie (algemeen en in bijzondere situaties) en de verhouding tussen de belangen van de patiënten die van anderen
 • Behandelingsvraagstukken in alle levensfasen: wel of niet behandelen, zin van behandelen, soort behandeling of zorg, het maken van keuze, (schaarste) ethiek en medisch wetenschappelijk onderzoek
 • Juridische vraagstukken rond begin en einde van het leven
 • Het omgaan met klachten van patiënten en familieleden
 • Algemene kennis met betrekking tot ethiek: wat is een moreel probleem, ethiek en rationaliteit, ethiek en interculturalisatie, de verhouding tussen ethiek en recht evenals moreel beraad
 • De invloed van wetenschappelijke ontwikkelingen op normen en waarden en de in Nederland meest voorkomende medisch ethische opvattingen
 • Bezoek brengen aan het tuchtcollege in Amsterdam
 •         Doelstellingen

  • Je verbetert je bekwaamheden in het herkennen, expliciteren en analyseren van juridische en ethische vraagstukken
  • Je handelt met in achtneming van het medisch beroepsgeheim
  • Je (her)kent juridische en ethische aspecten die bij medische beslissingen in het geding zijn en bent in staat juridische en morele vragen die in het medisch handelen ontstaan te analyseren
  • Je bent in staat om je eigen morele standpunten met argumenten te verduidelijken en tegenover patiënten en collegae te verantwoorden

Doelgroep

De cursus Gezondheidsrecht & Ethiek is bedoeld voor aiossen bij voorkeur tijdens de eindfase van hun opleiding.

Cursusduur en opzet

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen met een interval van ca. 4 - 9 weken.  

Voorbereiding en toetsing

Voor de eerste cursusdag lever je van tevoren casuïstiek ter bespreking aan. Een actieve deelname aan de casusbesprekingen is cruciaal voor het oefenen van de beoogde competenties.
Toetsing is nog geen vast onderdeel van de cursus maar kan er wel onderdeel van uitmaken. De aios is in ieder geval gedurende de gehele cursus aanwezig en neemt actief deel. Na volledige participatie aan de cursus (inclusief voorbereiding en opdrachten) krijgt de deelnemer een certificaat. De opleider en de aios zijn er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling op het gebied van gezondheidsrecht en ethiek vorm en inhoud te geven.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden online geëvalueerd. Ook is tijdens de cursus ruimte voor feedback van aiossen. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van aios en opleiders.

Locatie

Volgt.

Trainingen 2024
Training 1: 9 april en 28 mei
Training 2: 17 sept en 1 okt
Training 3: 12 nov en 26 nov

Kosten

In deze cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers.
Deelname voor aiossen van Amsterdam UMC is kosteloos.
Externe deelnemers betalen € 600.

Maximaal aantal deelnemers

18

Programmaleiding

Mw. mr. dr. Brenda Frederiks

Organisatie en inlichtingen

MVO Leerhuis
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 
T. 020-44 44292
E. doo@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kun je je inschrijven. Per kalenderjaar dien je een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.

Externe deelnemers kunnen de kosten declareren bij het ziekenhuis waar zij op het moment van cursusdeelname de opleiding volgen.

Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten

Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling: neem bij verhindering per mail contact op met doo@amsterdamumc.nl. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt € 600 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft. De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd. NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.