Palliatieve zorg: verbinding, bewustwording en creatieve oplossingen bij O²PZ

Gepubliceerd op: Fri Mar 29 12:45:00 CET 2019

We worden steeds ouder, de zorg wordt complexer door meer chronische aandoeningen en palliatieve zorg wordt dus steeds belangrijker. Toch heerst er, ook onder zorgprofessionals, veel onduidelijkheid over wat dit nu eigenlijk inhoudt en hoe je als zorgverlener passende zorg kunt bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. VUmc Academie is penvoerder van het landelijke driejarige programma Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg (O²PZ) waarbij meer aandacht voor palliatieve zorg in het onderwijs gevraagd wordt.

ZonMw kende een subsidie toe voor in eerste instantie het eerste jaar. En bij voldoende resultaat ook voor de volgende twee. ‘Dit jaar willen we zoveel mogelijk draagvlak creëren, samenwerkingen aangaan, stakeholders verbinden en een plan van aanpak voor de komende jaren maken’, vertelt programmamanager Marijke Dericks. ‘Met als uiteindelijk doel een structureel ingebed onderwijsaanbod op het gebied van palliatieve zorg. Hierbij maken we gebruik van de reeds gestarte initiatieven, die we zoveel mogelijk met elkaar verbinden. Hoe, dat ontdekken we stap voor stap. Eigenlijk bouwen we een brug terwijl we er overheen lopen.’

En de bruggenbouwers zijn …
Om die brug te bouwen zijn vier kernprojecten en een kwaliteitswerkgroep met afgevaardigden uit het onderwijs, de UMC’s, IKNL, PZNL, patiëntenverenigingen, het kwaliteitskader palliatieve zorg en andere stakeholders, in het leven geroepen. De kick-off is geweest, de projectwerkgroepen zijn grotendeels ingericht en de projectleiders zijn gestart. Tijd voor een nadere toelichting en een who is who. Inbedding in curriculum Kernproject A richt zich op de inbedding van het thema in het basiscurriculum van mbo, hbo en wo. ‘Dat is nog niet makkelijk’, vertelt programma-adviseur Jojanneke van Staveren-Thiesen, zelf als oncologieverpleegkundige gewerkt en nu opleider oncologie en hematologie. ‘We willen natuurlijk dat palliatieve zorg onderdeel wordt van het curriculum van de opleidingen. Vaak wordt gekozen voor het beroep van arts met de intentie om mensen beter te maken, maar dat kan niet altijd. Dat betekent echter niet dat je geen zorg meer kunt verlenen om kwaliteit van leven te verbeteren. Ook die bewustwording willen we tot stand brengen. Het curriculum zou moeten voorzien in kennis, vaardigheden en attitudeaspecten rondom palliatieve zorg. We zijn ons er van bewust dat de curricula vaak al vol zijn. Dus moeten we vooral zoeken naar creatieve oplossingen.’

Framework bij- en nascholing
Opdat ook huidige professionals over dezelfde vaardigheden beschikken als de toekomstige professionals die wel onderwijs hebben gehad in palliatieve zorg, worden ook de bij- en nascholingen in het programma meegenomen. Het creëren van een framework, inclusief onder andere typeringen, een inhoudelijke meetlat en een zoekmachine is de opdracht aan kernproject B. Van Staveren-Thiesen: ‘Inclusief een waarderingssysteem voor studenten, zoals Zoover of Bol.com dat doen.’ De meetlat bij- en nascholingen wordt gelegd naast het onderwijsraamwerk 1.0 dat al in 2016 werd ontwikkeld. Dericks: ‘Hierin hebben we vastgesteld wat professionals moeten beheersen qua kennis, kunde en attitude en wat dus vast onderdeel van het curriculum moet worden. Wellicht blijkt gaandeweg wel dat sommige vaardigheden pas in bij- en nascholingen aangeleerd kunnen worden. Het onderwijsraamwerk en het framework bij- en nascholingen moeten dus goed op elkaar afgestemd worden.’

Knooppunten
Het derde kernproject beoogt regionale onderwijsknooppunten. Hierin komen mbo-, hbo-, wo- en bij- en nascholingsaanbieders plus de zorgaanbieders samen. De mogelijkheid om onderwijsproducten een plek te geven. ‘En om ervoor te zorgen dat degenen die onderwijs willen volgen in een oogopslag kunnen zien wat er wordt aangeboden in hun regio.’

Zichtbaarheid
Kernproject vier zorgt voor de communicatie over het programma richting stakeholders en de projectgroepen onderling.

Wilt u meer weten over O2PZ? Kijk dan op www.o2pz.nl. Lees ook meer in het laatste magazine van VUmc Academie.

Gepubliceerd op: Fri Mar 29 12:45:00 CET 2019