Medische microbiologie en infectiepreventie voor professionals

Binnen de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) wordt patiëntenmateriaal onderzocht op aanwezigheid van micro-organismen. Dit gebeurt in de verschillende laboratoria.

  • de bacteriologie
  • parasitologie
  • mycologie
  • virologie
  • serologie
  • moleculaire diagnostiek & epidemiologie

Naast de laboratoria maakt ook de infectiepreventie en ziekenhuishygiëne onderdeel uit van de afdeling.

Bovenstaande diagnostische afdelingen hebben als belangrijkste taken de preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Ook verrichten we toegepast onderzoek en participeren we in onderwijs aan geneeskundestudenten.

Naast de diagnostische werkeenheden, gevestigd in de polikliniek, bestaat de afdeling ook uit onderwijs en onderzoek gevestigd in het O\2 gebouw. De afdeling onderwijs en onderzoek heeft als belangrijkste taak het verrichten van fundamenteel onderzoek en het geven van onderwijs aan geneeskundestudenten en studenten biomedische wetenschappen.

Missie

De patiëntenzorg van de afdeling MMI omvat specifiek de diagnostiek van infectieziekten en consultatieve en adviserende taken met betrekking tot de preventie en behandeling van infectieziekten. Het onderwijs is geïntegreerd in het onderwijs van het VUmc, alsmede in het onderwijs van de faculteit ALW. Het onderzoek spitst zich toe op innoverend toegepast onderzoek op het gebied van diagnostiek en epidemiologie van infectieziekten en grensverleggend fundamenteel onderzoek op het gebied van mycobacteriële infecties en chronische darmziekten.

Visie: patiëntenzorg

Diagnostiek 

De afdeling MMI streeft ernaar om een zo breed mogelijk pakket aan medisch microbiologische diagnostiek aan te bieden aan de aanvragers dat afgestemd is op de in het VUmc voorkomende infectieziekten. De afdeling MMI maakt hierbij gebruik van zo adequaat mogelijke technieken met betrekking tot gevoeligheid, specificiteit, en snelheid. Het streven blijft om het huidige niveau te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij zal de aandacht vooral uitgaan naar innovatie en doelmatigheid. Voor een beperkt aantal kennisgebieden/ diagnostische technieken wil de afdeling een regionale of landelijke referentiefunctie blijven vervullen.

Infectiepreventie 

De afdeling MMI voert een actief beleid met betrekking tot infectiepreventie met als doel het voorkómen van ziekenhuisinfecties en het zo adequaat mogelijk oplossen van problemen rond ontstane ziekenhuisinfecties. De afdeling zet zich in om dit actieve beleid te continueren. Gestreefd wordt om het inmiddels routinematig inzetten van moleculair-biologische technieken ten behoeve van de analyse van verspreiding van micro-organismen binnen klinische afdelingen van het VUmc verder te verfijnen en te verankeren, o.a. door het blijven bouwen aan een databank met epidemiologische gegevens.

Consultatieve taken 

De afdeling MMI geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van infecties. De afdeling streeft ernaar om voor aanvragers te allen tijde bereikbaar te zijn voor consulten. Artsen-microbioloog en artsen-in-opleiding tot specialist (AIOS) van de afdeling MMI zijn regelmatig aanwezig bij patiëntenbesprekingen voor overleg over infectieziektenproblematiek. 
De inzet van de afdeling is om de samenwerking met aanvragers en in het bijzonder met infectiologen te versterken teneinde zo optimaal mogelijk medisch microbiologische diagnostiek te verzorgen ten behoeve van de patiënt. Hiertoe participeert de afdeling actief in ziekenhuiscommissies op het terrein van infectieziekten.

Bereikbaarheid

Voor klinische vragen van externe aanvragers kunt u contact opnemen met de dienstdoende microbioloog via de telefooncentrale (020-444 4444). Interne aanvragers kunnen de microbioloog via tracer of meldkamer (buiten kantooruren) bereiken.

Bezoekadres 
De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam 
Tel. 020-4440488 
Fax 020-4440473 

Postadres 
Postbus 7057 
1007 MB Amsterdam 
Kamer: PK 1 x 124

Laboratorium
Voor opvragen van uitslagen en vragen over in te zenden materialen kunt u contact opnemen met de administratie, tel. (020)4440477. Locatie: polikliniek 1e verdieping, voorbij kinderpoli receptie L, aanbellen bij klapdeur Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8:30 - 16:00.

Infectiepreventie
Voor overleg over de ziekenhuishygiëne met deskundigen infectiepreventie. 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 op tel.nr. 61293 of infectiepreventie.info@vumc.nl 
Na 17:00 vindt overleg plaats met de dienstdoende microbioloog, te bereiken via de centrale.

Onderwijs
Coördinator microbiologisch onderwijs geneeskunde:  
Tel. 40482, e-mail: tam.hekker@vumc.nl

Locatie:
Polikliniek, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam, ruimte PK 1 X 032

Secretariaat : 
O|2 Gebouw, De Boelelaan 1108, ruimte 6E-59 
Tel. 48310, e-mail: s.bitter@vumc.nl 

Faculteit microbiologie : 
Email:  w.bitter@vumc.nl   
O/2 Gebouw, De Boelelaan 1108, ruimte 6E-59

Lees meer