Oncologieverpleegkundige

De oncologieverpleegkundige begeleidt de patiënt bij keuzes rondom ziek zijn, behandelingen en levenseinde. De oncologieverpleegkundige werkt in de preventieve, curatieve, palliatieve, terminale en nazorgfase. Het zorgbereik waarbinnen hij of zij beweegt is hierdoor breed. Door ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij wordt oncologische zorg klinisch en poliklinisch gegeven en wordt daarnaast behandeling steeds vaker in de transmurale en extramurale setting gegeven. De oncologische regionale netwerken krijgen in de behandelprogramma’s een prominente rol. Daarbij ziet de oncologieverpleegkundige steeds vaker patiënten in verschillende leeftijdscategorieën; van jongvolwassenen tot en met kwetsbare ouderen. Een bijzonder kenmerk van oncologische behandeling is dat er meegewerkt wordt aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft de oncologieverpleegkundige de verantwoordelijkheid zijn of haar deskundigheid in te brengen in de setting van het behandel- en zorgteam.

De opleiding tot oncologieverpleegkundige is gericht op het verkrijgen van competenties in verschillende beroepssituaties. Door het volgen van de opleiding krijgen verpleegkundigen praktische handvatten en theoretische kennis om gespecialiseerde zorg te kunnen verlenen in alle fasen van het ziekteproces van oncologiepatiënten. 

Kanker komt voor in alle orgaanstelsels van het lichaam. De ziekte heeft een lang proces en daardoor een ingrijpend karakter met gevolgen voor het fysiek, psychisch, sociaal, emotioneel en spiritueel welzijn van de patiënt en daarmee de kwaliteit van leven. Ook medische ontwikkelingen en experimenteel onderzoek zorgen voor intensievere behandelingen met kans op grotere risico’s op complicaties en bijwerkingen bij patiënten.

De oncologieverpleegkundige dient dan ook te beschikken over kennis en inzichten van oncologische aandoeningen met de daarbij horende diagnostiek, behandelingen en verpleegkundige interventies in alle fasen van het ziek zijn.

Gedurende de opleiding is er aandacht voor het verpleegkundig leiderschap: de oncologieverpleegkundige dient over een professionele houding te beschikken met goede communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden, zelfreflectie en flexibel gedrag om de steeds wisselende, complexe situaties te kunnen signaleren en hanteren.

Het klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding, waarbij de student alle parameters leert te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek.

De opleiding Oncologie verpleegkundige kent de volgende leereenheden

 • Introductie 
 • Klinisch redeneren
 • Inleiding in de oncologie
 • Behandeling van kanker
 • Palliatieve en terminale zorg

Theoretische component

Gedurende de opleiding zullen er 3 digitale toets-momenten zijn en een summatieve patiëntbespreking waarbij vooral het klinisch redeneren in een oncologische setting getoetst zal worden. Een take-home-toets en het maken van een kwaliteit bevorderende opdracht behoren tevens tot de opleiding.

Praktische component

De praktijkleerperiode vindt plaats binnen de eigen instelling op een afdeling waar oncologische patiënten worden verpleegd. De student dient minimaal een aanstelling te hebben voor 24 uur per week. Tijdens de opleiding moet op minimaal één afdeling interne geneeskunde en op minimaal één afdeling chirurgie met oncologie patiënten stage gelopen worden. De stage op de afdeling chirurgie dient minimaal 4 weken (96 klokuren) te zijn en de stage op interne geneeskunde dient minimaal 6 weken (144 klokuren) te zijn. Voor studenten uit de thuiszorgorganisatie geldt een stageperiode van 10 weken in een ziekenhuis.

Om een breed beeld te krijgen van de gehele oncologische zorgketen wordt tijdens de opleiding 5 dagen stage gelopen. Dit kan bijvoorbeeld op een poli oncologie, de apotheek, de wijkzorg, een hospice, etcetera.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Voor verpleegkundigen met BIG-registratie, werkend in een oncologische setting in een ziekenhuis of thuiszorgorganisatie, met een minimaal dienstverband van 24 uur

Duur

De opleiding duurt 13-15 maanden waarvan 28 1/2 lesdagen en 170 uur zelfstudie

Start

De opleiding start twee maal per jaar in april en november en wordt verzorgd door VUmc Amstel Academie

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze cursus op de pagina Prijslijsten Amstel Academie
Het is mogelijk om in overleg losse lesdagen te volgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de opleider Oncologie, Lisanne de Boer (l.a.m.kuijpers@amsterdamumc.nl)

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. 

Deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider Oncologie, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de eigen afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. 

Bijzonderheden

Gedurende de opleiding kan men kiezen om de volgende differentiaties te volgen

o   Hoofd-hals oncologie; duur is 1 dag
o   Gynaecologische oncologie; duur is 2 dagen

Het is mogelijk om gedurende de opleiding een extra leereenheid op het gebied van de verpleegkundige Hematologische zorg te volgen. De differentiatie Hematologie bestaat uit 8 lesdagen (exclusief toetsing) verspreid over 4 maanden en start in maart en september. Zie hiervoor de Opleiding Hematologie Verpleegkundige.

De keuzes van opleiding/differentiaties kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier.

Accreditatie

VUmc Academie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden.

Plaats

VUmc Amstel Academie 
Medische Faculteit 
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze vervolgopleiding en deze af te sluiten met een CZO diploma is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige 
 • een dienstverband met een ziekenhuis of thuiszorgorganisatie gedurende de opleiding   

Wanneer je vanuit een ander werkveld komt of alleen de theorie wil volgen, is dit in overleg ook mogelijk. Indien de instelling niet CZO geaccrediteerd is wordt de opleiding afgesloten met een huisdiploma. Meer informatie op de CZO website.

Meer informatie

Vraag het aan
Lisanne de Boer-Kuijpers

Wellicht ook interessant

 1. Deze cursus is voor verpleegkundigen die weinig ervaring hebben met zorg voor de oncologische de er...
  Bekijk
 2. Met de opleiding Hematologie verken je ‘op maat’ de complexe wereld van Hematologie. De scholing je...
  Bekijk