Eerste Hart Long Hulp Verpleegkundige

De opleiding is er op gericht om patiënten, die door cardiovasculair en/of pulmonaal lijden ter behandeling zijn opgenomen op de Eerst Hart Long Hulp afdeling, zo optimaal mogelijk te kunnen verplegen. Tijdens de opleiding leer je door klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek de fysiologie en ontstane pathologie in samenhang met elkaar te brengen en in uw geboden zorg de toestandsdiagnostiek van de patiënt en interventies goed te onderbouwen.

De theoriecomponent van de opleiding is gericht op het verwerven van de kennis en
vaardigheden die nodig zijn om de praktijkcomponent met succes te kunnen afronden. Om al gedurende de theoriecomponent integraal te leren werken, bieden we beroepssituaties aan in de vorm van casuïstiek. In de theoriecomponent staat het leren redeneren centraal c.q het
verantwoorden naar het handelen (in de praktijk) toe. In de praktijk staat het handelen
centraal en het je naar aanleiding daarvan kunnen verantwoorden. 

Het doel van de opleiding is kwalitatief hoogwaardige beroepsbeoefenaars op te leiden. De opleiding richt zich op patiënten, die door cardiovasculair en/of pulmonaal lijden ter behandeling zijn opgenomen op de Eerste Hart Long Hulp.

Onderscheidend voor de EHLH is het feit dat hier kortdurende (maximaal 24 uur) observatie en eventuele behandeling wordt geboden. Binnen deze 24 uur vindt aanvullende diagnostiek en triage plaats, waarbij wachttijden voor de patiënt zo kort mogelijk worden gehouden. De Eerste Hart Long Hulp verpleegkundige richt zijn zorg op verschillende categorieën zorgvragers. In hoofdlijnen kenmerkt de zorg zich door verpleeg- en medisch-technisch handelen aan volwassenen zorgvragers met een (acute) cardiale en/of pulmonale aandoening.

Uitgangspunten zijn: behoud van de hart en/of longfunctie en het bereiken van een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding. En je leert de parameters te ordenen en te interpreteren volgens een vaste systematiek. Het vereist snel en adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de patiënt en familie. Door klinisch redeneren leer je aan de hand van casuïstiek de fysiologie en ontstane pathologie in samenhang met elkaar te brengen en in  uw geboden zorg de toestandsdiagnostiek van de hartpatiënt interventies goed te onderbouwen.

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit de Basis Acute Zorg opleiding (BAZ), bestaande uit 4 EPA’s, 5 kern EPA’s en specifieke EPA uit het uitstroomprofiel van de CCV opleiding. Naast de kern EPA’s volg je de leerlijnen Klinisch Redeneren, Ethiek en de EPA Overstijgende Leerlijn (EOL).

Theorie- en praktijkdeel

Bij de Amstel Academie bieden wij de kern en specifieke EPA’s aan. Het theoriedeel bestaat uit een introductie en 24 lesdagen. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

Basis Acute Zorg: 15 lesdagen
Kern EPA’s + specifieke EPA: 9 lesdagen

De opbouw van het opleidingsprogramma

Basis Acute Zorg
AZ-FO-1 (BAZ) Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
AZ-FO-3 (BAZ) Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting

Daarnaast volg je de leerlijnen:

 • Klinisch redeneren
 • Ethiek
 • EPA Overstijgende Leerlijn (EOL)
Kern EPA's
AZ- EHLH-1 Midden- tot hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar
AZ- EHLH-2 Midden- tot hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met acuut of chronisch hartfalen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar
AZ- EHLH-3 Midden- tot hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acute) ritme en geleidingsstoornissen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar
AZ- EHLH-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met (acuut) pulmonale aandoeningen op de EHLH met hemodynamische problematiek zonder direct levensgevaar
AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team
Specifieke EPA's
AZ-CCU-6 Zorgdragen voor de eerste opvang van een zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHH
AZ-FO-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV)

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een BIG-registratie en een dienstverband met een ziekenhuis.

Duur

De duur is minimaal 12 maanden, waarvan 25 lesdagen. Het minimum aantal praktijkuren is 1200 uur. De student heeft een dienstverband van minimaal 24 uur.

Startdata

De opleiding start jaarlijks in april en oktober. 

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. 
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd. 

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. 

E-learnings

De volgende e-learnings maken deel uit van de opleiding:

 • Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
 • 3D Coronair anatomie

Bijzonderheden

De praktijkleerperiode vindt plaats binnen de eigen instelling op een Eerste Hart Long Hulp afdeling. 
Daarnaast kan er stage gelopen op een Hartkatheterisatiekamer, anesthesie en eventueel de CCU. 

Na het behalen van het Eerste Hart Long Hulp diploma zijn er mogelijkheden om door te stromen naar andere verpleegkundige vervolgopleidingen. Er wordt binnen Amstel Academie zo veel mogelijk rekening gehouden met eerder verworven competenties van de student.

Algemene voorwaarden / annulering

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:

 • registratie in het BIG-register als verpleegkundige
 • een dienstverband met een ziekenhuis gedurende de opleiding

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij  Amstel Academie . Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van Amstel Academie. 

Meer informatie? Vraag het aan

Carina Backer

Wellicht ook interessant?

 1. Wil je werken op een Cardiac-Care Unit waar het verzorgen van de patiënt met een acuut probleem dan...
  Bekijk
 2. Jij bent, als medewerker interventie cardiologie (MIC), een onmisbare schakel bij de diagnostische...
  Bekijk
 3. De inhoud van de opleiding is gericht op de verpleging van patiënten, die door cardiovasculair ter...
  Bekijk