Palliatieve zorg is passende zorg voor alle patiënten met een levensbedreigende ziekte, bijvoorbeeld patiënten met kanker, longemfyseem, hartfalen, nieraandoeningen, dementie of na een beroerte. Palliatieve zorg wordt voornamelijk gegeven door zorgverleners met generalistische kennis van palliatieve zorg, en op indicatie/zo nodig ook door zorgverleners met specialistische kennis van palliatieve zorg. In Amsterdam UMC is specialistische kennis aanwezig bij de Expertisepolikliniek 'oncologische pijn en palliatieve ondersteuning', het Palliatief Supportteam en de Unit Palliatieve Zorg op de afdeling Medische Oncologie. Verder heeft Amsterdam UMC een samenwerkingsovereenkomst met Hospice Kuria. Hieronder leest u meer over palliatieve zorg in Amsterdam UMC. Bent u op zoek naar algemene informatie over palliatieve zorg? Kijk dan op overpalliatievezorg.nl.

Expertisepolikliniek 'oncologische pijn en palliatieve zorg en ondersteuning'

Poliklinische patiënten worden na verwijzing door hun behandelend arts behandeld en begeleid op de polikliniek ‘oncologische pijn en palliatieve zorg en ondersteuning.’ Hier kunnen patiënten terecht voor gesprekken en adviezen gericht op zowel lichamelijke als psychosociale klachten en vragen. Juist de tijdige inzet van palliatieve zorg biedt steun aan mensen met een ernstige, ongeneeslijke ziekte, die nog een redelijke levensverwachting hebben. Er wordt met de patiënt en naasten gekeken naar actuele problemen en vooruitgekeken naar mogelijke problemen om hierop te kunnen anticiperen. Door aandacht voor deze ‘proactieve zorgplanning’ houdt een patiënt regie over zijn behandeltraject, en kan er beter naar de wensen en behoeften van de patiënt gehandeld worden.

Het Palliatief Supportteam van Amsterdam UMC

Voor opgenomen patiënten van alle specialismen met een levensbedreigende, vaak al langdurige ziekte is een multidisciplinair team beschikbaar voor het verlenen van consultatie bij complexe problemen. Het Palliatief Supportteam heeft als doel het optimaliseren van palliatieve zorg door ondersteuning te bieden aan artsen en verpleegkundigen in het behandelen van en zorgen voor deze patiënten. Begeleiding en ondersteuning is er ook voor de patiënten en hun naasten in het omgaan met het ernstig ziek zijn en het in kaart brengen van specifieke wensen en behoeften hierin.  Het Palliatief Supportteam kan na ontslag telefonisch contact houden met patiënten en naasten en zo nodig met de poliklinisch hoofdbehandelaar en huisarts. Patiënten kunnen in contact komen met het Palliatief Supportteam via hun behandelend arts.

In het Palliatief Supportteam werken vele disciplines samen. Op vrijdag is er een multidisciplinaire patiëntenbespreking, die gezamenlijk plaatsvindt vanuit beide locaties van Amsterdam UMC. Daarnaast is er wekelijks een multidisciplinair teamoverleg op iedere locatie afzonderlijk. Bij deze MDO’s kan de consultaanvrager aanwezig zijn.

Het team is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor vragen en advies over:

  • Pijnbehandeling
  • Behandeling van andere symptomen
  • Problemen in de laatste levensfase
  • Advance care planning m.b.t. het levenseinde
  • Waarborgen van continuïteit van zorg na ontslag
  • Psychosociale en spirituele zorg
  • Meedenken bij dilemma’s

Unit palliatieve zorg

Op de verpleegafdeling Medische oncologie zijn vier 1-persoonkamers speciaal ingericht voor de behandeling van patiënten met ongeneeslijke kanker en bij wie sprake is van complexe problemen. Een multidisciplinaire benadering van één of meer klachten of symptomen zorgt voor gerichte multidimensionele behandeling en een zo kort mogelijke opnameduur. Daarbij is er aandacht voor het vervolg na ontslag en de mogelijkheid voor het inzetten van ondersteuning in de thuissituatie. In samenspraak met de patiënt en de naasten wordt verder gekeken naar wensen en behoeften met betrekking tot de toekomst, en wordt een plan gemaakt voor problemen die zich nog voor kunnen doen. Op de unit wordt rekening gehouden met de behoefte van naasten om meer aanwezig te zijn, en bestaat de mogelijkheid om te blijven slapen op de kamer. Ook is er op de kamer een eigen koelkastje en een relaxstoel. Opname is in principe kortdurend. Na de opname gaat de patiënt naar huis of naar een gespecialiseerde instelling (hospice, bijna-thuis-huis of unit palliatieve zorg in een zorgcentrum).

Samenwerking Kuria

Amsterdam UMC heeft een samenwerkingsovereenkomst met hospice Kuria. In hospice Kuria worden patiënten met een levensverwachting van minder dan 3 maanden verzorgd en begeleid door een eigen multidisciplinair team. Anesthesiologen van Amsterdam UMC zijn lid van dit team en bieden (medische) zorg in Kuria. Verpleegkundig specialisten van hospice Kuria maken andersom deel uit van het Palliatief Supportteam in Amsterdam UMC. Ook is Kuria partner van het EPZ en participeert als academische werkplaats in de drie academische pijlers patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Koppelbed

In Amsterdam UMC, locatie VUmc, kunnen een stervende patiënt en naaste 24 uur per dag samen zijn. Stichting Roparun, een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks geld ophaalt met een estafetterun van Parijs naar Rome, heeft twee koppelbedden gedoneerd. Een koppelbed is een logeerbed dat aan een ziekenhuisbed kan worden gekoppeld, waardoor je een volwaardig tweepersoonsbed krijgt.

Mobiele hospice unit

Met de ‘mobiele hospice unit’ kan eenvoudig een huiselijke sfeer worden gecreëerd en kunnen patiënt en naaste even vergeten dat zij in een ziekenhuis zijn. In de unit zitten onder andere een comfortabele stoel, een deken, warme verlichting en een koffieautomaat. Bovendien hoeft de naaste de kamer niet af en kan hij/zij elke minuut bij de dierbare zijn. Zo zorgen wij voor een warm samenzijn.