EPAs bij de Amstel Academie

DIRECT NAAR:E-learning - Werken met EPA's, toetsing en begeleiding in de praktijk (VVO-MOO)

Op deze pagina:

Opleiden met EPA's

De Amstel Academie is in 2020 gestart met de implementatie van EPA’s (Entrustable Professional Activities) in het onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met CZO Flex Level en de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten.

Soorten EPA's

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen flexibiliseert en vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Flexibele opleidingen en leerroutes zijn gebaseerd op EPA’s en worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. En dát levert op veel vlakken resultaten op. Zorgprofessionals krijgen meer carrièremogelijkheden en worden efficiënter opgeleid. Zorgorganisaties kunnen professionals flexibel inzetten met het oog op de veranderende zorgvraag en de wisselende capaciteitsbehoefte. 

Een opleiding kan worden opgebouwd uit twee soorten EPA’s: kern- en specifieke EPA’s.

-
Kern-EPA’s zijn op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. Kern-EPA’s moeten worden behaald door alle studenten en professionals in opleiding binnen een bepaalde opleiding.

-
Specifieke EPA’s zijn niet op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. De specifieke EPA’s hoeven niet door alle professionals binnen een bepaalde opleiding te worden behaald. Ze zijn namelijk alleen te behalen op afdelingen of in organisaties met een specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie. Veel EPA’s zijn geformuleerd voor een bepaalde functie en worden alleen voor de betreffende opleidingen gebruikt.

-
Sommige EPA’s (kern of specifiek) worden in meer opleidingen gebruikt, soms zelfs in verschillende clusters: dat zijn functie-overstijgende EPA’s. Functie-overstijgende EPA’s zijn na een korte inwerkperiode uit te voeren in de nieuwe context.

(bron CZO-Flex-Level)

EPA Bibliotheek

Kijk voor gedetailleerde omschrijvingen van de EPA’s op:
https://epabibliotheek.nl/library/

Losse EPA's volgen

Opleidingen bij de Amstel Academie zijn voor een groot deel gebaseerd op EPA’s (Entrusted Professional Activities). EPA's zijn beroepstaken waarin je je bekwaamt. Dit maakt de opleidingen flexibeler en leidt tot nieuwe mogelijkheden wat betreft leerroutes. Naast de opleidingen, opgebouwd uit EPA's en voorzien van overstijgende leerlijnen, is het voor verpleegkundigen-zorgprofessionals mogelijk kennis en vaardigheden met losse EPA's te verdiepen of te verbreden.
Aanbod van losse EPA's

EOL - EPA Overstijgende Leeractiviteiten

Bij de Amstel Academie zijn vanaf 1 september de EOL opgenomen in het onderwijsprogramma. Voor de VVO studenten en hun begeleiders is een Moodle cursus beschikbaar waarin de EOL wordt toegelicht. Deze informatie en de begeleiding blijven we bij de Amstel Academie geven. .

Voor VVO studenten geldt dat zij:

 • 2 EC (56 uur) besteden aan EOL persoonlijke ontwikkeling.
  (Deze hoeven niet apart aangetoond of beoordeeld te worden.)
 • 3 EC (84 uur) besteden aan EOL professionele ontwikkeling.
  (Ca 24 uur wordt besteed aan de theorie-opleiding (verweven in het EPA-onderwijs), en 60 uur aan één of meerdere praktijkopdrachten.)
 • de praktijkopdracht kiezen in overleg met de praktijk.
  De praktijk beoordeelt deze met eigen beoordelingsinstrumenten en stelt waar mogelijk aanvullende kaders en randvoorwaarden.

De Medisch ondersteunende opleidingen (MOO) zijn gestart met een overzicht van de EOL en daar volgen nog aanvullingen en specificaties., De kwaliteitsgroepen krijgen handvatten om CZO-credits vrij in te delen. Voorlopig is het nog wachten op de nieuwe opleidingseisen van de opleiding Radiodiagnostisch laborant (RDL).

Meer over achtergrond EOL is te lezen op CZO Flexlevel

EOL bij de Amstel Academie: Veelgestelde vragen

Eind 2023 organiseerde de Amstel Academie online vragenuurtjes over de EPA overstijgende leeractiviteiten (EOL) voor de verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO). Hieronder de veelgestelde vragen & antwoorden:

Rol van de Amstel Academie bij EOL

-
De Amstel Academie geeft niet apart les over de 4 CanMeds gebieden.
Behalve de ‘kickstartles’ (1 tot 2 lesuren plus het zelfstudiemateriaal) zijn er geen lessen over de EOL. Er zijn wel lessen waarin competenties aangesproken worden uit de vier CanMeds gebieden van de EOL. In iedere VVO zijn de vier CanMeds gebieden verweven in het EPA gerichte onderwijs. De invulling daarvan verschilt per opleiding, maar de student mag als vuistregel uitgaan van 24 uur theorie en de rest praktijkopdracht en zelfstudie.

-
Nee. De kickstartles is verplicht.
De overige EOL-uren zitten verweven in ons EPA-onderwijs en zijn dus ook verplicht.
Daarnaast hebben wij wat zelfstudiematerialen op Moodle staan die de student naar eigen inzicht kan doorlopen. Dit alles zullen we regelmatig evalueren, bijstellen en uitbreiden.

-
De kickstartles wordt op dit moment aan het begin van de opleiding gegeven. Wij doen dit zodat de student zich al vroeg kan oriënteren op wat hij of zij interessant vindt en wat hem of haar opvalt, en contacten kan leggen binnen de praktijkinstelling. Ook is een vroege start prettig wanneer de student aan meerdere producten wil werken. Het is aan de praktijkinstelling om te bepalen in welke fase van de opleiding het meeste tijd wordt gegeven aan de student en de begeleider voor de EOL. Wij zullen binnen de Amstel Academie evalueren wat het beste moment voor de kickstartles blijkt te zijn.

-
Het is (nu) aan de praktijk om de student te begeleiden en te beoordelen.
Het Plan van Aanpak dat de student maakt, moet de begeleider inzicht geven en handvatten bieden om het resultaat te beoordelen. Het Plan van Aanpak en de producten neemt de student op in het digitale portfolio. De praktijk vermeldt op het afrondingsformulier dat de student aan de EOL heeft voldaan. De Amstel Academie heeft geen rol meer in het begeleiden en beoordelen van de individuele student.

-
De praktijk beoordeelt.
Mocht hiertoe aanleiding zijn, dan kan natuurlijk altijd een specifieke vraag aan de opleider voorgelegd worden. Deze zal echter niet als tweede beoordelaar optreden.

Eisen aan EOL-opdrachten

-
De kwaliteitsopdracht werd gegeven en beoordeeld door de theorie-opleider, de EOL door de praktijk. De kwaliteitsopdracht gaf bepaalde kaders, terwijl de EOL meer vrijheid geeft. De kwaliteitsopdracht is desgewenst wel nog steeds een manier om invulling te geven aan de EOL, mits beoordeeld door de praktijk.

-
Er is een grijs gebied tussen EOL en regulier opleiden, denk aan bv een demonstratie van een apparaat geven.
Als vuistregel om te bepalen of iets binnen de EOL valt, is het goed om te kijken of iets
a) onder eén van de vier ‘EOL CanMEDs’ valt en
b) niet, of minder uitgebreid, in het reguliere werk aan bod komt.
Laat de student in een reflectiegesprek of –verslag bewust stil staan bij zijn of haar ontwikkeling in deze competenties.

-
Het Plan van Aanpak is afhankelijk van wat een student wil gaan doen als invulling van de EOL. SMART formuleren van een vraag of probleemstelling is belangrijk, omschrijving van activiteiten, tijdinvestering en betrokkenen – de begeleider in de praktijk moet het snappen en realistisch gepland vinden. De Amstel Academie heeft een format voor een Plan van Aanpak beschreven. De praktijk-instellingen mogen ook hun eigen format hanteren.

De ervaring leert dat studenten het kiezen van een onderwerp en het formuleren van een Plan van Aanpak vaak in het laatste deel van hun opleiding starten. De Amstel Academie hoopt dat door het geven van voorbeelden (zie Moodle cursus) het voor studenten makkelijker wordt om een eigen onderwerp op tijd aan te pakken, zodat er voor de begeleiders in de praktijk ruimte is om feedback op proces en product te verwerken
Wanneer de praktijk en de student besproken hebben wat de wensen van de student zijn en de verwachtingen van de praktijk, kan de student beginnen met een Plan van Aanpak. Na een akkoord van de praktijk voor dit plan, kan de student werken aan de EOL.

-
Ja, dat mag.
Sommige instellingen hanteren hiervoor dezelfde aanpak als voor een gezamenlijke kwaliteitsopdracht: in het gezamenlijke plan van aanpak verantwoorden de studenten de taakverdeling vooraf. Vervolgens kan de student in een (individueel) logboek achteraf aangeven hoe de uren zijn besteed.

-
De EOL moet beoordeeld worden. Het resultaat van EOL kan een product zijn, maar ook bijvoorbeeld het succesvol organiseren van een symposium of leiden van een werkgroep. De beoordeling kan dan plaats vinden op basis van een reflectiegesprek of – verslag over de manier waarop vorm is gegeven aan de EOL en de ontwikkeling die de student doormaakt heeft, met als uitgangspunt het plan van aanpak.

-
De ervaring leert dat een keuze van onderwerp en vraagstelling de student motiveert om iets echt te verkennen/ uit te zoeken. CZO en de Amstel Academie zijn voorstander van een keuzemogelijkheid voor studenten. Als een praktijk de CAT (eigenlijk: EBP) heel belangrijk vindt, dan zou het een optie kunnen zijn dat de student die toch iets anders kiest en uitwerkt, de CAT-presentaties bijwoont van minimaal 3 medestudenten.

Erkenning en vrijstelling

-
CZO staat niet meer toe om studenten een vrijstelling te geven als zij bijvoorbeeld eerder een goede kwaliteitsopdracht hebben gemaakt. Wel mag het resultaat van deze opdracht als startpunt voor een EOL-opdracht worden gebruikt

-
Het volgen van EOL-onderwijs is niet verplicht. De Amstel Academie biedt een “kickstartles” (1 tot 2 lesuren) en zelfstudiemateriaal aan. Zie ook de vraag en het antwoord “Geeft de Amstel Academie les over de EOL?

-

Het CZO heeft in een nieuwsbrief in september 2023 aangegeven dat de ontwikkeling en implementatie van EOL in de praktijk tijd kost, en heeft daarom gekozen de EOL pas te verplichten voor studenten die na 1 oktober 2023 starten met een kernleerroute.

Binnen de Amstel Academie is het echter ook voor studenten die tussen 1 januari en 1 oktober zijn gestart altijd mogelijk geweest om aan de EOL eis te voldoen. Zij konden namelijk indien nodig binnen de EOL voor de ‘klassieke’ kwaliteitsopdracht kiezen, omdat vóór deze CZO nieuwsbrief in september uitkwam studenten al zijn gestart met de kwaliteitsopdracht of EOL. Bovendien hebben wij sinds september 2023 een uitgebreide Moodle pagina met informatie over de EOL voor VVO studenten. Wij bevelen dan ook nadrukkelijk aan om alle studenten, ook die tussen 1 januari en 1 oktober gestart zijn, de EOL te laten afronden. Dit biedt hen de kans om zich op een waardevolle manier te verdiepen in aspecten van het vak waar ze tijdens het dagelijkse zorgproces minder of minder diepgaand bij stilstaan.

-
Op de CZO site staat bij Studentenregistratie waarvoor de zorginstelling verantwoordelijk is.
De zorgorganisatie is eindverantwoordelijk voor het bekwaam verklaren. De Contactpersoon Registratie (CR) van de zorgorganisatie registreert per EPA de bekwaamverklaring en vult ook de datum van de bekwaamverklaring in.
Wanneer de bekwaamverklaringen in 'mijnczo' zijn verwerkt voor alle EPA’s van de kernleerroute en de EOL behaald is, vraagt de student in ‘mijnczo’ een diploma aan.

Beoordelen

-
Er zijn geen landelijke beoordelingscriteria. In Moodle deelt de Amstel Academie voorbeelden van criteria die elders worden gehanteerd. Ook grijpen sommige praktijkbegeleiders terug op de criteria voor de kwaliteitsopdracht die studenten tot voor kort maakten. Bij de beoordeling is het iig belangrijk dat de student:
1. professionele ontwikkeling heeft laten zien binnen één of meer CanMeds gebieden op een niveau dat verwacht mag worden binnen een VVO;
2. de afspraken in het plan van aanpak zijn nagekomen;
3. duidelijk en tijdig heeft gecommuniceerd rondom de EOL

-
Laat de student een plan van aanpak maken met een urenverantwoording per deelactiviteit, en kijk of deze inschatting realistisch is. Blik hier aan het eind op terug. Laat studenten eventueel een logboek bijhouden. Het maken van uren moet echter geen doel op zich worden, het is belangrijker dat de student geprikkeld wordt om aan de vier CanMEDS te werken op een manier die zijn of haar ontwikkeling stimuleert en die past bij de afdeling/de zorginstelling.

-
Ja, de student neemt de EOL op in het portfolio op.
In het Scorion X portfolio is een ‘EPA-overstijgend formulier’ dat meerdere keren voor EOL plan van aanpak en producten gebruikt kan worden.

E-learning: Werken met EPA's, toetsing en begeleiding in de praktijk (VVO-MOO)

Voor werkbegeleiders en praktijkopleiders is een e-learning ontwikkeld met als onderwerp ‘Begeleiden en beoordelen met EPA’s’.
Direct naar e-learning (inloggen als gast)
Meer informatie over de webinar Begeleiden en beoordelen met EPA's

Toetsinstrumenten

Aan de hand van materiaal van CZO Flex Level maakte de Amstel Academie samen met een kwaliteitsgroep per opleiding een set toetsingsinstrumenten voor de praktijk. Deze set is verwerkt in het nieuwe portfolio systeem.
Zie ook CZO Flex level >>

Beoordelen: 12 vragen

12 vragen & antwoorden uit de praktijk over beoordelen . Bekijk online >>

  Roadmap (evaluaties)

  De implementatie & evaluaties van EPA's worden per opleidingscluster georganiseerd.
  Bekijk de roadmap online >>

  Contact

  Voor vragen met betrekking tot bovenstaande kunt u terecht bij: