Zorg rond het levenseinde - een handreiking voor naasten van mensen met dementie

Deze handreiking is bedoeld om familieleden en naasten te informeren over zorg rond het levenseinde bij dementie. Zij weten vaak niet goed wat hen te wachten staat tijdens het beloop van de ziekte. Veel mensen hadden liever eerder informatie ontvangen zodat zij zich beter hadden kunnen voorbereiden op te verwachten complicaties en mogelijkheden voor palliatieve behandeling.

Het minimum bestelaantal bedraagt 10 brochures à 5 euro (50 euro totaal). Voor instellingen en andere geinteresseerden zijn de brochures ook te bestellen in gross verpakkingen. Per 25 stuks bedraagt de prijs 66,55 euro inclusief verzendkosten en 6% btw. U kunt de brochure opvragen of bestellen door een mail te sturen naar aca@vumc.nl.

Een film over de weging van waarden in de toepassing van domotica

In de film wordt aan de hand van casuïstiek getoond hoe normatieve waarden (o.a. veiligheid, autonomie, privacy) door zorgprofessionals in het individuele geval kunnen worden gewogen bij de toepassing van toezichthoudende domotica in de psychogeriatrie. Prof. Cees Hertogh en dr. Alistair Niemeijer leiden de film in en geven commentaar op de besproken casuïstiek. 

De film is te bekijken via  https://vimeo.com/115059171

Het plannen van zorg in de laatste levensfase bij dementie

Het samen plannen van zorg in de laatste levensfase is een onderdeel van advance care planning (ACP): 'anticiperend beleid' (IKNL, 2010). Hierbij anticiperen zorgverleners, de patiënt en naasten op de gewenste invulling van de zorg. De patiënt kan bijvoorbeeld een vertegenwoordiger aanstellen als hij zelf niet meer kan  beslissen. Of hij kan een wilsverklaring (laten) opstellen. Maar ACP kan ook zijn: gezamenlijk vaststellen wat de zorgdoelen zijn en welke zorg de patiënt in de laatste jaren van zijn leven wil ontvangen. Het is een proces met meerdere besprekingen en evaluaties van zorg en behandelingen. Het doel hiervan is om samen met de patiënt, naasten en zorgverleners te komen tot de gewenste (zorg in de) laatste levensfase van de patiënt met dementie. Over dat laatste gaat het in deze handreiking.

Implementatiepakket voor mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen

Het implementatiepakket evidence based mondzorg omvat een plan van aanpak om betere mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen te implementeren.

Factsheet functionele eisen voor ondersteunende technologie voor mensen met cognitieve beperkingen en dementie

Steeds vaker worden ICT toepassingen ingezet om mensen te ondersteunen in hun dagelijks functioneren. Zo zijn er elektronische agenda’s, geheugensteuntjes, sensoren voor het openen van deuren etc. Ook voor mensen met cognitieve beperkingen, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie, worden elektronische hulpmiddelen ontwikkeld. 

Aan deze hulpmiddelen worden bijzondere eisen gesteld vanwege de beperkingen die bijvoorbeeld mensen met dementie kunnen ervaren, zoals geheugenproblemen, geen nieuwe handelingen meer kunnen aanleren en problemen met het bedienen van apparatuur. De apparatuur moet zo eenvoudig mogelijk bediend kunnen worden, zodat mensen met dementie deze zelfstandig kunnen gebruiken. Door de afdeling Psychiatrie zijn in de afgelopen jaren een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd waarin ondersteunende technologie werd ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast werden verscheidene literatuurstudies verricht naar bruikbare ICT hulpmiddelen voor mensen met dementie. Deze onderzoeksresultaten vormden de basis voor het maken van een factsheet waarin functionele eisen voor het ontwikkelen van ICT hulpmiddelen voor ouderen met cognitieve beperkingen worden beschreven.

Handreiking toezichthoudende domotica

VUmc heeft een handreiking ontwikkeld die zorginstellingen voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking beoogt te ondersteunen bij een zorgvuldige en verantwoorde toepassing van domotica.

Domotica is een veelbelovende ontwikkeling in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking en wordt ondermeer aangewend om toezicht te houden. Denk hierbij aan bewegingsmelders, detectiechips, uitluistersystemen en camerabewaking.Toch roept het gebruik van toezichthoudende domotica ethische en juridische vragen op. Biedt het de cliënt meer bewegingsvrijheid? Of tast ook domotica de vrijheid van de cliënt aan om te gaan en staan waar hij wil? Leidt domotica wel altijd tot meer veiligheid voor de cliënt? En zo ja, hoe verhoudt deze waarde zich dan tot zijn recht op privacy? Wat zijn de gevolgen voor de zorgrelatie als de zorgverlener meer op afstand komt te staan?

Brochure 'signaleren en aanpak van eenzaamheid'

De brochure "Signaleren en aanpak van eenzaamheid" is gebaseerd op het boek "Zicht op eenzaamheid. Achtergronden, oorzaken en aanpak", geschreven door Theo van Tilburg en Jenny de Jong Gierveld (red.). De brochure is bedoeld voor vrijwilligers en hulpverleners in het ouderenwerk en gaat in op vragen als: wat is eenzaamheid, hoe vaak komt het voor en zijn oude mensen vaker eenzaam dan jonge mensen, wat kun je doen aan eenzaamheid?