Verschillende methodieken / Different methodologies.

English below

Wat is de rol van methodieken?

Een Moreel Beraad wordt gestructureerd door middel van een gespreksmethodiek. Deze methodieken zorgen ervoor dat alle relevante vragen in de juiste volgorde aan de orde komen. Zo wordt de kans vergroot dat er een vruchtbaar gesprek plaatsvindt. Er zijn verschillende methodieken in gebruik (zoals de dilemmamethode, het Socratisch Gesprek of het Utrechts Stappenplan) die al naar gelang de doelstelling, ervaring en beschikbare tijd gekozen worden. 

-------------------------------------------------------------------------------

What is the role of methodologies?

A Moral Deliberation is structured by means of a discussion method. These methods ensure that all relevant questions are addressed in the correct order. This increases the chance that a fruitful conversation will take place. Various methods are in use (such as the dilemma method, the Socratic Conversation or the Utrecht Step-by-Step Plan) that are chosen according to the objective, experience and available time.