Stages Ethiek, Recht & Humaniora

Ethiek, Recht & Humaniora biedt stages aan op zowel bachelor- als masterniveau. Wij hebben regelmatig plekken voor o.a. masterstudenten geneeskunde, masterstudenten gezondheidswetenschappen, en bachelorstudenten gezondheidswetenschappen of gezondheid & leven.

Onderzoekers van de afdeling Ethiek, Recht & Humaniora zijn gespecialiseerd in het doen van kwalitatief onderzoek. De meeste stages op de afdeling zijn daarom kwalitatief.

NB: De afdeling biedt géén klinische stages, laboratorium-stages of epidemiologische stages aan!

Afdelingsgerelateerde onderzoeksthema’s zijn o.a:

  • Klinische ethiekondersteuning
  • Jongerenparticipatie
  • Arbeidsparticipatie
  • Onderzoeksintegriteit
  • Ethiek binnen de palliatieve zorg en ouderenzorg
  • Ethiek en psychiatrie
  • Diversiteit, intersectionaliteit en gezondheid
  • Seksuele gezondheid en maatschappij

Actuele stages

Voor actuele Ethiek, Recht & Humaniora of Global Health stages kunt u terecht op CANVAS of bij de stagecoördinator van uw eigen faculteit.

Informatie

Voor meer informatie over stages btreffende bovenstaande afdelingsthema’s kunt u contact opnemen met stagecoördinator dr. Petra Verdonk: p.verdonk@amsterdamumc.nl.

Voor informatieve over Global Health stages kunt u contact opnemen met  stagecoördinator dr. Marianne van Elteren: m.vanelteren@amsterdamumc.nl

Voor meer informatie over stages voor Philosophy, Bioethics en Health kunt u contact opnemen met stagecoördinator Suzanne Metselaar: s.metselaar1@amsterdamumc.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

English

Ethics, Law & Humanities offers internships at both bachelor and master level. We regularly have places for master students in medicine, master students in health sciences, and bachelor students in health sciences or health & life. 

Researchers from the Ethics, Law & Humanities department are specialized in conducting qualitative research. Most internships in the department are therefore qualitative. 

NB: The department does not offer clinical internships, laboratory internships or epidemiological internships! 

Department-related research topics include:
• Clinical Ethics Support
• Youth participation
• Labor participation
• Research integrity
• Ethics within palliative care and elderly care
• Ethics and psychiatry
• Diversity, intersectionality and health
• Sexual health and society 

Current internships
For current Ethics, Law & Humanities or Global Health internships, please contact CANVAS or the internship coordinator of your own faculty. 

Information
For more information about internships related to the above department themes, please contact internship coordinator Dr Maaike Muntinga: m.muntinga@amsterdamumc.nl. 

For information about Global Health internships, please contact internship coordinator dr. Marianne van Elteren: m.vanelteren@amsterdamumc.nl 

For more information about internships for Philosophy, Bioethics and Health, please contact internship coordinator Suzanne Metselaar: s.metselaar1@amsterdamumc.nl.