Hieronder vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeken binnen of in samenwerking met de AWJG.

Vluchtelingenkinderen: vroege signalering en interventie bij psychische problemen

In dit project ontwikkelen we daarom een wetenschappelijk onderbouwde toolbox die JGZ-professionals helpt psychische problemen bij vluchtelingen kinderen sneller op te sporen en vervolgstappen te nemen.

VoorZorg-Verder

VoorZorg-Verder richt zich op het voorkomen van kindermishandeling en het bevorderen van een beter gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 2 tot 6 jaar, als vervolg op VoorZorg.

VoorZorg in het sociaal domein

In dit project onderzoeken we de samenwerking tussen verpleegkundigen en wijkteams, vanuit de perspectieven van gezinnen, professionals, JGZ en gemeenten.

Gezond slapen

Het project Gezond Slapen richt zich op het stimuleren van gezond slaapgedrag onder kinderen in de leeftijd 6-9 jaar in Amsterdam.

Lekker gezond

Dit project evalueert het gezonde voedingsbeleid van Jump-in. Jump-in ondersteunt basisscholen in het stimuleren van gezond beweeg- en eetgedrag onder hun leerlingen.

Bruggen naar Gezond Gewicht

Het aanpakken van overgewicht en obesitas bij kinderen in Zaanstreek-Waterland door de versterking van het gezondheidsbeleid in vijf gemeenten.

M@ZL app

Samen met GGD Flevoland  ontwikkelen en onderzoeken we  een app ter ondersteuning van M@ZL, een effectieve verzuimaanpak op middelbare scholen en mbo’s.

Samen Gezond Groot

In het project Samen Gezond Groot gaan JGZ professionals, ouders en onderzoekers samen aan de slag om de leefstijladvisering in de JGZ voor kinderen van 0 tot 4 jaar te optimaliseren.

Evaluatie consultatie en adviesteam jeugd ggz

Het consultatie en adviesteam (C en A team) ondersteunt huisartsen, gemeentelijke jeugdconsulenten en andere professionals over kinderen en jeugdigen met psychosociale klachten. In dit onderzoek wordt deze aanpak geëvalueerd.

OER: Vraaggericht werken in de JGZ

Ouders Eigen Regie (OER) is een werkwijze die JGZ Kennemerland sinds 2014  inzet om ouders meer eigen verantwoordelijkheid te geven over hun contacten met de JGZ: wanneer, met wie en waarover. De effecten van OER worden in dit project onderzocht. 

Jij en Je Gezondheid

Jij en Je Gezondheid (JeJG) is een digitale gezondheidsvragenlijst die de JGZ jaarlijks afneemt op het voortgezet onderwijs in Amsterdam en zeven andere regio’s. GGD Amsterdam is gestart met de doorontwikkeling van JeJG in het primair onderwijs.

Capaciteitenprofiel (CAP) in de JGZ

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van CAP in de JGZ. CAP classificeert en beschrijft de extra zorgbehoeften van kinderen met meervoudige beperkingen in het speciaal onderwijs.