Zorgvernieuwing in de Ziekenhuiszorg

Binnen projectmanagement in de zorg is zorgvernieuwing een belangrijk thema. Het implementeren van zorgvernieuwingen is echter een complexe uitdaging. Twee elementen lijken van invloed te zijn op het succes van zorgvernieuwingen. Ten eerste passendheid van de zorgvernieuwing bij de verschillende perspectieven van professionals en daarnaast een succesvolle onderlinge samenwerking tussen deze professionals. In de praktijk wordt dit nog te vaak onderschat, waardoor het vernieuwen van zorg vaak problematisch verloopt.

Het masterthesisonderzoek van Vincent van Vliet had als doel om implementatietrajecten in het ziekenhuis te verbeteren door inzicht te krijgen in de rol van passendheid van zorgvernieuwingen bij de perspectieven van betrokken professionals. Het empirische gedeelte van dit onderzoek is vormgegeven door middel van interviews. De respondenten betroffen een chirurg, innovatiemanager, fysiotherapeut, verpleegkundigen en patiënten. Allen zijn betrokken bij het zorgproces op de oncologische heelkundezorg van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Om te onderzoeken hoe zorgvernieuwingen meer passend gemaakt kunnen worden, is in dit onderzoek het zorgvernieuwingsimplementatietraject van het eHealth en beweegsensorenproject van de “Physical Activtiy Monitor” (PAM) als casus onderzocht.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat passendheid van zorgvernieuwingen voor zorgprofessionals verschillende aspecten behelst die zowel het product als het proces omvatten. Een zorgvernieuwing kan als product goed functioneren, maar nog belangrijker is dat het past binnen bestaande zorg en werkprocessen. Een tweede conclusie die na dit onderzoek is te bepalen is, dat door verschillende professionals in de ziekenhuisrevalidatie passendheid van zorgvernieuwingen anders wordt ervaren. Er zijn gedeelde aspecten, maar ook aspecten die eigen zijn aan professionals. Hieruit kan men concluderen dat dé zorgprofessional niet bestaat. Aandacht voor het gezamenlijke en onderscheidende perspectief van passendheid van zorgvernieuwing en samenwerking in het uitvoeren van zorgvernieuwingstrajecten is noodzakelijk. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat een evaluatieraamwerk het screeningsproces van passendheid van zorgvernieuwingen en onderlinge samenwerking bij professionals kan faciliteren.

Er is nog geen model dat de complexiteit van zorgvernieuwingen in de ziekenhuiszorg benadert vanuit het perspectief van professionals. Het Innovatiewiel van Passendheid (figuur 3) is door Vincent van Vliet ontwikkeld met behulp van de onderzoeksresultaten en tracht bij te dragen aan dit perspectief. Dit model pretendeert geen kant-en-klare oplossing te zijn. Het model streeft ernaar om het debat en verder onderzoek over optimale betrokkenheid van professionals bij zorgvernieuwingen in de ziekenhuiszorg te stimuleren.

Figuur: Het Innovatiewiel van Passendheid voor ziekenhuiszorg

©2020, Vincent van Vliet, Fysiotherapeut & Bestuurskunde MSc. (Amsterdam UMC – locatie VUmc)

Bekijk de masterthesis 'Zorgvernieuwing in de ziekenhuiszorg'. Van enthousiasme voor het nieuwe naar succesvolle implementatie' (2020, Vincent van Vliet)